Förordning (2002:837) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koloxidskatt för år 2003

SFS nr
2002:837
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1089
Upphävd
2003-01-01

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för
bränslen till följande belopp för år 2003.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp
Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26, Bensin som upp-
fyller krav för
2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

a) miljöklass 1
– motorbensin 3 kr 22 öre 1 kr 49 öre 4 kr 71 öre
per liter per liter per liter
– alkylatbensin 1 kr 69 öre 1 kr 49 öre 3 kr 18 öre
per liter per liter per liter
b) miljöklass 2 3 kr 25 öre 1 kr 49 öre 4 kr 74 öre
per liter per liter per liter

2. 2710 00 26, Annan bensin 3 kr 91 öre 1 kr 49 öre 5 kr 40 öre
2710 00 34 än som avses per liter per liter per liter
eller under 1
2710 00 36

3. 2710 00 51, Eldningsolja,
2710 00 55, dieselbrännolja,
2710 00 69 fotogen, m.m.
eller som
2710 00 74 –
2710 00 78

a) har försetts 720 kr 1 831 kr 2 551 kr
med märkämnen per m3 per m3 per m3
eller ger mindre
än 85 volymprocent
destillat vid 350 C,

b) inte har försetts
med märkämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid 350 C,
tillhörig
miljöklass 1 1 347 kr 1 831 kr 3 178 kr
per m3 per m3 per m3
miljöklass 2 1 586 kr 1 831 kr 3 417 kr
per m3 per m3 per m3
miljöklass 3
eller inte 1 899 kr 1 831 kr 3 730 kr
tillhör någon per m3 per m3 per m3
miljöklass

4. ur 2711 12 11- Gasol som
2711 19 00 används för
a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg 0 kr per 1 322 kr per 1 322 kr per
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

b) annat ändamål
än som avses
under a 141 kr per 1 925 kr per 2 066 kr per
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

5. ur 2711 29 00 Metan som
används för
a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg 0 kr per 1 087 kr per 1 087 kr per
1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

b) annat ändamål
än som avses
under a 233 kr per 1 371 kr per 1 604 kr per
1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

6. 2711 11 00, Naturgas som
2711 21 00 används för
a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg 0 kr per 1 087 kr per 1 087 kr per
1 000 m3 1 000 m3 1 000 m

b) annat ändamål
än som avses
under a 233 kr per 1 371 kr per 1 604 kr per
1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

7. 2701, 2702 Kolbränslen 307 kr per 1 593 kr per 1 900 kr per
eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

8. 2713 11 00- Petroleumkoks 307 kr per 1 593 kr per 1 900 kr per
2713 12 00 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi att energiskatten för år 2003 utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 14,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap.
4 § lagen om skatt på energi,

3. 17,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner
än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

4. 20,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i övriga fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november-den 31 mars
förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning
vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock
energiskatten

1. 16,7 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som
anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi för annat ändamål
än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller
yrkesmässig växthusodling, och

2. 20,2 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-,
värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges
i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi.