Förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

SFS nr
2002:869
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1446

1 § Statens tjänstepensionsverk betalar ut följande förmåner
som ska bekostas av staten, nämligen

1. tjänstepensionsförmåner enligt statliga pensionsavtal
eller andra statliga pensionsbestämmelser,

2. pensionsersättning eller särskild pensionsersättning
enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det
statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre
bestämmelser,

3. reservpension eller engångsbelopp som motsvarar
reservpension till personal i försvarsmaktens reserver eller
i väg- och vattenbyggnadskåren,

4. tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal
eller andra statliga grupplivbestämmelser, och

5. statliga tjänstepensionsförmåner som ska överföras till
Europeiska gemenskapernas pensionssystem enligt lagen
(2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter
till och från Europeiska gemenskaperna.

Förmåner som avses i första stycket 1 och 2 men som inte ska
bekostas av staten betalas ut av Statens tjänstepensionsverk
eller någon annan pensionsutbetalare på uppdrag av den som
ska bekosta förmånen.

Statens tjänstepensionsverk betalar också ut förmåner enligt
särskilda beslut av regeringen.

I fråga om förmåner som avses i andra stycket och som betalas
ut av annan pensionsutbetalare än Statens tjänstepensionsverk
gäller 5 §. Förordning (2014:1446).

2 § Om inte annat följer av 3 § gäller följande om utbetalning
av belopp enligt denna förordning. Belopp som avser en
förmånsberättigad som är född någon av dagarna den 1-15 i
månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 18:e i
utbetalningsmånaden. Belopp som avser en förmånsberättigad som
är född någon av dagarna den 16-31 i månaden skall kunna lyftas
av mottagaren den 19:e i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en
omedelbart därpå följande helgdag, skall pensionen kunna lyftas
närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en
annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall
pensionen kunna lyftas närmast föregående vardag.

3 § Statens tjänstepensionsverk ska besluta om sättet och
tiden för utbetalning av

1. förmån till den som vistas utom riket,

2. delpension enligt kollektivavtal,

3. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut
om förmån eller om ökning av fömån,

4. tjänstegrupplivförmåner och

5. statlig tjänstepensionsförmån enligt lagen (2002:125) om
överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna. Förodrning (2010:557).

4 § Vid utbetalning av förmåner som avses i 1 § första stycket
avrundas förmånens månadsbelopp till närmaste hela krontal.
Därvid avrundas 50 öre till närmaste högre krontal.

5 § Vid tillämpning av de avtal och bestämmelser som avses i
1 § första stycket 1 eller 3 skall som basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller pensionspristal enligt
äldre lag om folkpensionering för åren 1959, 1960, 1961 och
1962 gälla ett belopp av 4 100, 4 200, 4 300 respektive 4 500
kronor.

6 § Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska
kraftnät ska varje månad betala till Statens
tjänstepensionsverk sin del av kostnaden för de förmåner som
avses i 1 § första stycket 1, 2 och 5. Denna del beräknas
enligt andra stycket.

Myndigheten ska betala den del av förmånen som grundas på
anställningstid efter den 31 december 2002 i myndigheten.
Myndigheten ska dessutom betala hela den del av förmånen som
grundas på anställningstid före den 1 januari 2003, om
förmånen tjänats in av en person som var anställd i
myndigheten den 31 december 2002 eller av en person som
tidigare hade varit anställd i myndigheten och därefter inte
har haft någon annan anställning med statlig pensionsrätt före
den 1 januari 2003. Förodrning (2010:557).

7 § Arbetsförmedlingen ska, för gruppliversättningar till
personer som avses i förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program, betala till Statens
tjänstepensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de
förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats
från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m.
Förordning (2010:557).

8 § Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska
kraftnät ska betala till Statens tjänstepensionsverk vad som
motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 §
första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga
tjänstepensioner m.m., om all anställningstid som grundar rätt
till förmån infallit före den 1 januari 1998.
Förordning (2012:632).

9 § Föreskrifterna i 6 § gäller också andra myndigheter i
fråga om ökade pensionskostnader som följer av att en
arbetsgivare, med stöd av 33 § pensionsavtalet för
arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) eller 45 §
pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91), har
medgett en arbetstagare förmånligare villkor än vad som
framgår av avtalet eller planen.

Detta gäller även för sådana arbetstagare hos andra
myndigheter som har beviljats pensionsersättning enligt det
statliga avtalet om omställning eller enligt det statliga
trygghetsavtalet. Den myndighet där arbetstagaren var
anställd då rätten till pensionsersättning uppkom ska betala
pensionsersättningen.

Om den kostnad som en myndighet ska betala enligt första
stycket är endast en del av en arbetstagares pension, ska
kostnaden i stället betalas med premier enligt förordningen
(1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.
Regeringen kan besluta att kostnaden ska betalas med premier
även i andra fall då kostnaden för pension eller
pensionsersättning ska betalas av en myndighet enligt första
eller andra stycket. Statens tjänstepensionsverk ska
underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda
skäl till att en förmån bör betalas med premier.
Förordning (2014:1446).

10 § Om Statens tjänstepensionsverk betalar ut förmåner som
inte slutligt ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner
m.m. i andra fall än som avses i 6–9 §§, ska verket komma
överens med den som bekostar förmånen hur betalningen till
verket ska ske. Verket svarar för att ränta tillförs
statsbudgeten för belopp som förskotterats.
Förodrning (2010:557).

11 § Statens tjänstepensionsverk får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2010:557).

Övergångsbestämmelser

2002:869

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Genom
förordningen upphävs förordningen (1980:759) om utbetalning av
statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa
socialförsäkringsförmåner. Ikraftträdandebestämmelsen till
förordningen (1998:1816) om ändring i den upphävda förordningen
skall dock fortfarande tillämpas.

2003:60

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari
2003.

2010:557

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Den äldre lydelsen av 6 § ska fortsätta att gälla för
Exportkreditnämnden i fråga om pernsionsförmåner som börjat
betalas ut före ingången av år 2004.