Förordning (2002:871) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal inom motorfordonssektorn

SFS nr
2002:871
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:605
Upphävd
2008-11-01

1 § Denna förordning tillämpas på vertikala avtal, om de avser
villkoren för parternas inköp, försäljning eller
återförsäljning av nya motorfordon, reservdelar för motorfordon
eller reparations- och underhållstjänster för motorfordon.

Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som i den lagen
sägs om avtal också skall tillämpas på beslut av en
sammanslutning av företag och på samordnade förfaranden av
företag.

2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller
för avtal som avses i 1 § gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

Undantaget gäller i den mån som de vertikala avtal som avses i
1 § innehåller vertikala begränsningar.

3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om
tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av
vertikala avtal och samordnade förfaranden inom
motorfordonssektorn2 på motsvarande sätt, med undantag av
artiklarna 2.1, 6 och 7 samt 10-12. Dock skall i artikel 1.1 d
“artikel 81.1 i fördraget” och i artikel 2.2 a “artikel 81”
ersättas med “6 § konkurrenslagen (1993:20)” samt i artikel
1.1 e “den gemensamma marknaden” ersättas med “Sverige”. Vidare
skall hänvisningar till undantaget avse 2 § i förening med 1 §.

Övergångsbestämmelser

2002:871

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och
gäller till utgången av maj 2010.

2. Artikel 5.2 b i kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002
av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i
fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade
förfaranden inom motorfordonssektorn skall tilllämpas på
motsvarande sätt från och med den 1 oktober 2005.

3. Intill utgången av september 2003 skall förordningen
(1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen
(1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon,
som gäller till utgången av 2002, fortfarande tillämpas på
avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om
avtalen inte uppfyller villkoren i den här förordningen men
villkoren i den äldre förordningen.