Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg

SFS nr
2002:92
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2002-02-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:684
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:679

Inledande bestämmelser

1 § Statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul
Wallenberg kan lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

Bidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel.

2 § Ett beslut om att ge bidrag kan förenas med villkor som
närmare anger ändamålet med forskningsprojektet eller andra
villkor.

Förfarandet i ärenden om bidrag

3 § För beredningen av ansökningar om bidrag skall det finnas
en referensgrupp med särskilda kunskaper på området.
Referensgruppen skall bestå av minst fyra svenska forskare och
en utländsk forskare. Chefen för Utrikesdepartementet utser
ledamöterna i referensgruppen för en bestämd tid.
Förordning (2005:679).

4 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
regeringen. Innan regeringen fattar beslut om att lämna bidrag
skall ett yttrande inhämtas från referensgruppen.

5 § Ansökningar om bidrag skall lämnas till
Utrikesdepartementet.

6 § Ansökningen skall innehålla en beskrivning av projektet,
den uppskattade tidsåtgången samt en beräkning av kostnaderna.

Utbetalning

7 § Bidrag betalas ut efter rekvisition.

Redovisning

8 § Den som tagit emot bidrag skall lämna en slutredovisning
till Utrikesdepartementet senast en månad efter att
forskningsprojektet slutförts. Redovisningen skall överskådligt
visa projektets resultat och hur medlen använts.

Återbetalningsskyldighet

9 § Den som tagit emot bidrag skall efter det att
forskningsprojektet slutförts omedelbart betala tillbaka den
del av bidraget som inte använts.

Återkrav

10 § Regeringen kan besluta att bidrag skall återkrävas helt
eller delvis om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. bidraget inte har använts för föreskrivet ändamål,

3. en vidtagen åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de
villkor som gäller för bidraget,

4. mottagaren inte inom föreskriven tid eller på föreskrivet
sätt har lämnat redovisning enligt 8 § eller om redovisningen
innehåller oriktiga uppgifter, eller

5. återbetalning inte skett enligt 9 §.