Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer

SFS nr
2002:920
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-11-21

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till
arbetslivsmuseer.

2 § Med arbetslivsmuseum avses ett museum vars verksamhet har
till syfte att bevara och gestalta fysiska och immateriella
kulturhistoriska värden. Verksamheten skall vara eller avses
att bli tillgänglig för allmänheten.

3 § Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till
att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv.

4 § Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om
bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd.

5 § Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

6 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.