Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

SFS nr
2002:93
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2002-03-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:317

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om upplåtelse av
bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt.

Definitioner

2 § I denna lag betyder

– föreningen: en sådan ekonomisk förening som anges i 3 §
(kooperativ hyresrättsförening),

– kooperativ hyresrätt: den hyresrätt som en kooperativ
hyresrättsförening upplåter enligt denna lag,

– kooperativ hyresgäst: den som innehar en kooperativ
hyresrätt,

– bostadslägenhet: en lägenhet som är avsedd att helt eller
till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Bestämmelser om föreningen

3 § En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening
som har till ändamål att till sina medlemmar upplåta
bostadslägenheter med hyresrätt. Antalet bostadslägenheter som
föreningen avser att upplåta skall vara minst tre.

Föreningen skall även kunna ha medlemmar som inte innehar någon
hyresrätt hos föreningen.

Närmare bestämmelser om kooperativa hyresrättsföreningar finns
i 2 kap.

Bestämmelser om kooperativ hyresrätt

4 § En upplåtelse med kooperativ hyresrätt skall avse en
bostadslägenhet i ett hus som föreningen äger eller en
bostadslägenhet som föreningen hyr av husets ägare. Upplåtelsen
får även omfatta mark som ligger i anslutning till huset, om
marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset
eller en del av huset.

Upplåtelsen kan ske endast till den som är medlem i föreningen.

Bestämmelserna om hyra i jordabalken skall tillämpas på
kooperativ hyresrätt i den utsträckning som anges i 3 kap.

Vad som i övrigt föreskrivs om hyra skall, om inte annat anges,
tillämpas även på kooperativ hyresrätt.

Bestämmelser om ombildning till kooperativ hyresrätt

5 § Bestämmelser om ombildning av hyresrätt till kooperativ
hyresrätt finns i 4 och 5 kap. samt i lagen (1982:352) om rätt
till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller
kooperativ hyresrätt.

Undertecknande med elektronisk signatur

6 § Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller också i fråga om kooperativa
hyresrättsföreningar. Lag (2008:85).

2 kap. Föreningsrättsliga bestämmelser

Grundläggande bestämmelser om föreningen

1 § En kooperativ hyresrättsförening skall vara registrerad.
För registrering krävs att föreningen har minst tre medlemmar,
att den har antagit stadgar och att den har utsett en styrelse
och minst en revisor.

Bestämmelserna i 2 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar om när en ekonomisk förening skall anmälas för
registrering och om verkan av att anmälan har gjorts för sent
gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

2 § Sedan föreningen har registrerats kan den förvärva
rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan inför
domstolar och andra myndigheter. I fråga om åtgärder före
registreringen gäller bestämmelserna i 2 kap. 4 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar.

3 § För föreningens förpliktelser svarar endast föreningens
tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som
har förfallit till betalning även om de ännu inte har betalats.

Föreningens stadgar

4 § Bestämmelserna om stadgar i 2 kap. 2 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa
hyresrättsföreningar. Dessutom skall föreningens stadgar ange

1. de grunder som skall gälla för beräkningen av den hyra som
kooperativa hyresgäster skall betala, och

2. de grunder som skall gälla för avsättningen av medel för att
säkerställa underhållet av hus som föreningen äger.

Föreningens medlemmar

5 § Bestämmelserna om föreningens medlemmar m.m. i 3 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar, om inte annat framgår av
denna lag.

6 § Den som enligt 12 kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller
47 § andra stycket jordabalken har förvärvat en kooperativ
hyresrätt får inte vägras inträde i föreningen.

7 § När en kooperativ hyresrätt är förverkad enligt
bestämmelserna i 12 kap. 42 § jordabalken eller 3 kap. 11 §
denna lag, skall den kooperativa hyresgästen anses ha utträtt
ur föreningen, om inte styrelsen har gått med på att
hyresgästen står kvar som medlem. Detsamma gäller om
hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna i 12 kap.
46 § jordabalken.

Insatser

Medlemsinsats och upplåtelseinsats

8 § Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en
medlemsinsats.

Föreningen har också rätt att ta ut en medlemsinsats av
särskilt slag, upplåtelseinsats, i samband med att föreningen
upplåter en lägenhet med kooperativ hyresrätt.

Återbetalning av insatser

9 § För återbetalning av medlemsinsatser gäller bestämmelserna
i 4 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Om den
kooperativa hyresrätten har upphört att gälla före medlemmens
avgång, gäller dock i fråga om återbetalning av
upplåtelseinsatser andra och tredje styckena i denna paragraf i
stället för 4 kap. 1 § första stycket första meningen lagen om
ekonomiska föreningar.

Om den kooperativa hyresrätten har upphört att gälla enligt 12
kap. 10 § jordabalken eller enligt 3 kap. 13 eller 15 § denna
lag, har medlemmen rätt att få tillbaka upplåtelseinsatsen inom
sex månader från det att hyresrätten upphörde att gälla.

Om den kooperativa hyresrätten i annat fall har upphört att
gälla före medlemmens avgång, skall upplåtelseinsatsen betalas
tillbaka sex månader efter utgången av det räkenskapsår som
slutar näst efter en månad – eller den längre tid, högst sex
månader, som anges i stadgarna – från det att hyresrätten sades
upp.

En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka ett högre
belopp än det han eller hon har betalat in till föreningen som
insatser.

Återbetalning av insatser vid överlåtelse av den kooperativa
hyresrätten

10 § Trots bestämmelserna i 4 kap. 1 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar har en kooperativ hyresgäst som överlåter
den kooperativa hyresrätten enligt 12 kap. 32, 34, 35, 36 eller
37 § jordabalken rätt att få ut sina medlemsinsatser, när
förvärvaren har betalat de insatser som han eller hon är
skyldig att delta med.

Bestämmelserna i 12 kap. 65 § jordabalken hindrar inte att den
som överlåter en kooperativ hyresrätt anger som villkor att
förvärvaren skall betala de insatser som denne är skyldig att
betala till föreningen.

Återbetalning av insatser vid förverkande m.m.

11 § När en kooperativ hyresgäst har gått ur föreningen på
grund av att den kooperativa hyresrätten har förverkats eller
därför att hyresavtalet har upphört på grund av bestämmelserna
i 12 kap. 46 § jordabalken gäller följande. Oavsett vad som
anges i föreningens stadgar, har den kooperativa hyresgästen
samma rätt till återbetalning av insatser som om hyresavtalet
hade upphört att gälla på grund av hyresgästens uppsägning.

Förskott

12 § Föreningen får ta emot förskott på en upplåtelseinsats
endast om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd till
det. Lag (2004:246).

13 § Bolagsverket skall lämna tillstånd enligt 12 §, om
föreningen har ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för
återbetalning av förskottet. Bolagsverket skall på föreningens
begäran återställa säkerheten när lägenheten har upplåtits med
kooperativ hyresrätt eller det mottagna förskottet har betalats
tillbaka. Lag (2004:246).

Avgifter

14 § För åtgärder som föreningen enligt författning är skyldig
att vidta får föreningen inte ta ut andra avgifter än sådana
som avses i 2 kap. 2 § första stycket 5 lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

Föreningens ledning

15 § Bestämmelserna om föreningens ledning i 6 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar.

Av styrelsens ledamöter skall dock alltid minst två eller, om
styrelsen består av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på
föreningsstämma.

16 § Det är en uppgift för styrelsen att fastställa hyran till
föreningen.

Föreningsstämman m.m.

Allmänna bestämmelser om föreningsstämma

17 § Bestämmelserna om föreningsstämma i 7 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar, om inte annat följer av denna
lag.

Beslut om ändring av stadgeföreskrifter om hyran

18 § I fråga om beslut att ändra en sådan föreskrift i
föreningens stadgar som avses i 4 § 1 gäller, i stället för vad
som sägs i 7 kap. 14 § första stycket tredje meningen lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, att beslutet är giltigt om
det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den
senare stämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de
röstande.

Beslut om överlåtelse av hus

19 § Ett beslut om överlåtelse av ett hus som tillhör
föreningen och där det finns en eller flera lägenheter som är
upplåtna med kooperativ hyresrätt är giltigt endast om

1. det har fattats på det sätt som enligt 11 kap. 1 § andra
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för
beslut om likvidation, och

2. hyresgästerna i minst två tredjedelar av de lägenheter i
huset som är upplåtna med kooperativ hyresrätt har gått med på
beslutet.

Om det i föreningens stadgar finns ytterligare något villkor
för att beslutet skall vara giltigt, gäller även det.

Revision och särskild granskning

20 § Bestämmelserna om revision och särskild granskning i 8
kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2006:876).

Vinstutdelning m.m.

21 § Utdelning får ske endast av årets vinst och balanserad
vinst som redovisas i fastställd balansräkning för det senaste
räkenskapsåret.

Vinst får inte delas ut till andra än föreningens medlemmar.
Vinsten fördelas mellan dem efter insatserna, om inte något
annat har bestämts i stadgarna.

22 § Om vinstutdelning har beslutats och verkställts i strid
med 21 § eller någon bestämmelse i föreningens stadgar, gäller
bestämmelserna om återbetalning m.m. i 10 kap. 7 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar.

Bestämmelserna om vissa gåvor i 10 kap. 8 § lagen om ekonomiska
föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

Likvidation och annan upplösning

23 § Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 11 kap.
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar.

Vad som föreskrivs i 11 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar
för det fall föreningens medlemmar går ned under ett lägsta
antal skall tillämpas på en kooperativ hyresrättsförening, om
antalet medlemmar går ned under tre.

Fusion

24 § Bestämmelserna om fusion i 12 kap. 1-19 §§ lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar. Lag (2008:5).

Firma

25 § Föreningens firma skall innehålla beteckningen “kooperativ
hyresrättsförening”.

I firman får inte ordet “bolag” eller något annat ord som
betecknar ett bolagsförhållande tas in på så sätt att det kan
leda till missförståndet att ett bolag innehar firman.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket förut
registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i samma
län. För registrering av föreningens firma gäller i övrigt
betämmelserna i firmalagen (1974:156). Lag (2004:246).

26 § Endast en kooperativ hyresrättsförening eller en
sammanslutning av kooperativa hyresrättsföreningar får använda
beteckningen “kooperativ hyresrätt” eller en sammansättning med
dessa ord i sin firma eller i övrigt vid beteckning av
rörelsen.

27 § Bestämmelserna om firmateckning i 14 kap. 2 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar.

Registrering m.m.

28 § Bestämmelserna om registrering m.m. i 15 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för
kooperativa hyresrättsföreningar.

Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte
skall flyttas från ett län till ett annat får inte registreras,
om den kooperativa hyresrättsföreningens firma på grund av
bestämmelserna i 25 § tredje stycket inte får föras in i
Bolagsverkets register. Lag (2004:246).

3 kap. Den kooperativa hyresgästens rättigheter och
skyldigheter

Allmänt

1 § Bestämmelserna om hyra i jordabalken skall tillämpas på
kooperativ hyresrätt med de undantag som anges i denna lag.

Om en kooperativ hyresrättsförening hyr en lägenhet som
föreningen i sin tur hyr ut till en medlem eller någon annan,
skall, vid tillämpningen av 12 kap. jordabalken och denna lag,
föreningens uthyrning inte anses som upplåtelse i andra hand.

Lägenhetens skick

Lägenhetens skick på tillträdesdagen

2 § När en lägenhet upplåts med kooperativ hyresrätt gäller
följande, i stället för vad som sägs i 12 kap. 9 § jordabalken.
Om inte annat har avtalats, skall föreningen på tillträdesdagen
tillhandahålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den
allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det
avsedda ändamålet.

Lägenhetens skick under hyrestiden

3 § Om föreningen i sina stadgar har bestämt att en kooperativ
hyresgäst på egen bekostnad skall hålla sin lägenhet eller den
mark som ingår i upplåtelsen i ett visst skick, gäller detta i
stället för vad som sägs i 12 kap. 15 § jordabalken.

Om föreningen i sina stadgar har bestämt att de kooperativa
hyresgästerna skall ansvara för underhållet av gemensamma delar
av mark eller hus, gäller även detta.

I den mån hyresgästen enligt första eller andra stycket har
ålagts underhållsansvar kan hyresgästen inte göra gällande de
sanktioner som avses i 12 kap. 16 § jordabalken.

4 § Oavsett vad som anges i föreningens stadgar, svarar en
kooperativ hyresgäst inte för reparationer av ledningar för
avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har
försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en
lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

En bestämmelse i föreningens stadgar om att den kooperativa
hyresgästen svarar för reparationer på grund av brand- eller
vattenledningsskador tillämpas endast på skada som har
uppkommit

1. genom hyresgästens eget vållande, eller

2. genom vårdslöshet av

a) någon som hör till hyresgästens hushåll eller gästar denne,

b) någon annan som hyresgästen har inrymt i lägenheten, eller

c) någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens
räkning.

I fråga om brandskador gäller vad som sägs i andra stycket 2
endast om hyresgästen har brustit i den omsorg och tillsyn som
hade bort iakttas.

Andra stycket tillämpas också om det finns ohyra i lägenheten.

5 § Bestämmelserna om upprustningsföreläggande och
hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete i 12
kap. 18 a-h §§ jordabalken gäller inte när en lägenhet har
upplåtits med kooperativ hyresrätt.

Hyran

6 § Den kooperativa hyresgästen ska betala den hyra som
föreningen bestämmer. I 12 kap. 19 § jordabalken ska endast
fjärde stycket tillämpas. Lag (2014:317).

7 § Vad som sägs i 12 kap. 21 § första stycket andra meningen
jordabalken om rätt att deponera belopp hos länsstyrelsen när
det råder tvist om storleken av hyran gäller inte för
kooperativa hyresgäster.

Användningen av lägenheten

8 § I stället för vad som sägs i 12 kap. 23 § jordabalken
gäller följande. Den kooperativa hyresgästen får inte använda
lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen
får dock bara åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse
för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

9 § När en kooperativ hyresgäst har vidtagit någon åtgärd i
lägenheten med stöd av 12 kap. 24 a § jordabalken gäller, i
stället för vad som sägs i den paragrafens första stycke andra
meningen, att föreningen har rätt till ersättning för skada som
beror på att åtgärden inte är fackmässigt utförd eller på annat
sätt otillfredsställande.

10 § I stället för vad som sägs i 12 kap. 26 § första-tredje
styckena jordabalken gäller följande. Företrädare för
föreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs
för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar
för. När lägenheten är ledig till uthyrning, är den kooperativa
hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid.
Föreningen skall se till att den kooperativa hyresgästen inte
drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

Förverkande

11 § I stället för vad som sägs i 12 kap. 42 § första stycket 4
och 7 jordabalken gäller att en kooperativ hyresrätt är
förverkad, om

1. lägenheten används i strid med 8 § eller 12 kap. 41 §
jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar
rättelse utan dröjsmål,

2. tillträde till lägenheten vägras i strid med 10 § eller 12
kap. 26 § fjärde stycket jordabalken och hyresgästen inte kan
visa någon giltig ursäkt.

En kooperativ hyresrätt är också förverkad och föreningen
berättigad att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid, om

1. hyresgästen åsidosätter en i föreningens stadgar
föreskriven skyldighet som går utöver hans eller hennes
skyldigheter enligt denna lag och det måste anses vara av
synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, eller

2. hyresgästen har förvärvat hyresrätten på sätt som anges i 12
kap. 32, 33, 34, 35, 36 eller 37 § eller 47 § andra stycket
jordabalken och hyresgästen inte efter tillsägelse utan
dröjsmål ansöker om medlemskap i föreningen.

Om hyresrätten är förverkad på grund av förhållande som avses i
första stycket, gäller vad som sägs i 12 kap. 43 § första
stycket första meningen jordabalken. Är hyresrätten förverkad
på grund av förhållande som avses i andra stycket 1, gäller vad
som sägs i 12 kap. 43 § första stycket tredje meningen
jordabalken.

Prövning av hyresvillkor

12 § När en lägenhet har upplåtits med kooperativ hyresrätt är
bestämmelserna i 12 kap. 53-55 b och 55 d §§ jordabalken om
prövning av hyran och andra hyresvillkor för bostadslägenheter
tillämpliga endast i den utsträckning de avser andra
hyresvillkor än hyran. Lag (2006:411).

Upphörande av den kooperativa hyresrätten i vissa fall

Huset överlåts

13 § Om föreningen överlåter det hus där lägenheten finns eller
om huset säljs exekutivt, upphör den kooperativa hyresrätten.

Om lägenheten har tillträtts när den kooperativa hyresrätten
upphör, skall ett hyresavtal anses ingånget med den nye ägaren.
I så fall gäller 14 §.

14 § Om parterna i fall som avses i 13 § andra stycket inte
kommer överens om hyresvillkoren, fastställs dessa av
hyresnämnden. I väntan på att hyresvillkoren blir slutligt
bestämda, skall hyra betalas enligt vad föreningen hade bestämt
för den kooperativa hyresrätten.

Föreningens hyresavtal upphör

15 § Vad som sägs i 13 och 14 §§ skall också tillämpas om
föreningen hyr lägenheten och föreningens hyresavtal med husets
ägare upphör att gälla.

Den kooperativa hyresgästen går ur föreningen

16 § En kooperativ hyresgäst som säger upp sitt medlemskap i
föreningen skall också anses ha sagt upp hyresavtalet.

4 kap. Ombildning till kooperativ hyresrätt genom förvärv av
hus

Beslut om förvärv för ombildning

Beslutet

1 § Ett beslut av föreningen att förvärva ett hus för
ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall fattas
på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i
minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av
förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall
vara medlemmar i föreningen.

Vid beräkningen av antalet lägenheter skall som lägenhet anses
varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och
självständigt användas som bostad eller lokal. Garage, lager
och andra lägenheter som i första hand används som
förvaringsutrymmen skall man dock bortse från.

Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om
hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för
hyresgästerna och ägaren av huset.

Ekonomisk plan

2 § Innan ett beslut fattas enligt 1 §, skall föreningens
styrelse upprätta en ekonomisk plan och hålla denna tillgänglig
för hyresgästerna. Planen skall innehålla de upplysningar som
är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet.

Till planen skall fogas ett besiktningsprotokoll som visar
husets skick.

Intygsgivare

3 § Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg av två
personer. Av intyget skall framgå

1. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer
överens med tillgängliga handlingar, och

2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den
ekonomiska planen framstår som hållbar.

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga
omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och
vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem.
Lag (2003:34).

4 § Intygsgivare ska utses bland dem som

1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
har förklarat behöriga att utfärda intyg enligt 3 §, eller

2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad
verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag
som avses i 3 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det
finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans
eller hennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara
anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan
som har bildat den kooperativa hyresrättsföreningen eller
hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta
den ekonomiska planen. Lag (2009:1082).

Ogiltighet

5 § Beslut om förvärv i strid med 1 § är ogiltiga. Detsamma
gäller beslut om förvärv som fattas utan att en ekonomisk plan
har varit tillgänglig enligt 2 §.

Första stycket gäller inte om förvärv ändå har skett enligt
beslutet och lagfart har meddelats.

Medlemmens rätt till en kooperativ hyresrätt

6 § Om den som hyr en bostadslägenhet i huset har antagits som
medlem i föreningen, får föreningen inte vägra att upplåta
lägenheten med kooperativ hyresrätt till honom eller henne
eller erbjuda sådana villkor för upplåtelsen som skäligen inte
bör godtas.

Föreningen får dock vägra att upplåta lägenheten med kooperativ
hyresrätt, om

1. hyresförhållandet beror på anställning och lägenheten inte
skall upplåtas med kooperativ hyresrätt, eller

2. hyresgästen har ansökt om medlemskap i föreningen senare än
ett år efter föreningens förvärv av huset.

Om föreningen vägrar att upplåta lägenheten med kooperativ
hyresrätt, kan hyresgästen inom en månad från den dag han eller
hon fick del av beslutet hänskjuta tvisten till hyresnämnden.
Hyresnämnden får då förelägga föreningen att upplåta lägenheten
med kooperativ hyresrätt. Föreläggandet får förenas med vite.
Nämnden får också fastställa villkoren för upplåtelsen.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte om det är
bestämt att hyresförhållandet skall upphöra.

5 kap. Ombildning till kooperativ hyresrätt genom hyra av
lägenheter

Beslut att hyra lägenheter för ombildning

1 § Ett beslut av föreningen att hyra samtliga lägenheter i ett
hus för ombildning till kooperativ hyresrätt skall fattas på en
föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst
två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna i huset har gått med
på beslutet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i
föreningen.

Vid beräkningen av antalet lägenheter tillämpas 4 kap. 1 §
andra stycket.

Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om
hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för
hyresgästerna och ägaren av huset.

Föreningens inträde som hyresvärd

2 § Om föreningen i enlighet med ett beslut enligt 1 § har
träffat hyresavtal med husets ägare om att hyra samtliga
lägenheter i huset, inträder föreningen som hyresvärd i
förhållande till hyresgästerna i huset. Inträdet får verkan när
hyresavtalet mellan föreningen och husets ägare har börjat löpa
och hyresgästen har underrättats om inträdet.

Medlemmens rätt till en kooperativ hyresrätt

3 § Bestämmelserna i 4 kap. 6 § om en medlems rätt att få en
bostadslägenhet upplåten med kooperativ hyresrätt skall också
tillämpas vid ombildning enligt detta kapitel.

Ägarens återinträde som hyresvärd

4 § Om hyresavtalet mellan husets ägare och föreningen upphör
att gälla, inträder husets ägare i de hyresavtal som föreningen
enligt 2 § har trätt in i eller därefter ingått och som inte
avser kooperativ hyresrätt.

Bestämmelser om kooperativa hyresgästers ställning i fall som
avses i första stycket finns i 3 kap. 15 §.

6 kap. Skadestånd, straff och överklagande m.m.

Skadestånd

1 § Bestämmelserna om skadestånd m.m. i 13 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om
kooperativa hyresrättsföreningar.

1 a § Om en intygsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter sina åligganden enligt 4 kap. 3 §, skall han eller
hon ersätta föreningen eller en kooperativ hyresgäst den skada
som därigenom uppkommit. Om det är skäligt, kan skadeståndet
sättas ned eller helt falla bort. Lag (2003:34).

Straff och vite

2 § Vad som sägs i 16 kap. 1 § första och tredje styckena och
2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i
fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att föra medlemsförteckning eller hålla sådan
förteckning tillgänglig enligt 3 kap. 6 § lagen om ekonomiska
föreningar,

2. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller

3. använder firma i strid med 2 kap. 26 §.
Lag (2013:441).

Överklagande

3 § Beslut som rör tillstånd till förskott enligt 2 kap. 13 §
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller
beslut om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 §, om det
har meddelats av myndighet som regeringen har bestämt.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 § Hyresnämndens beslut i frågor om hyresvillkor enligt 3 kap.
14 § eller i frågor om upplåtelse med kooperativ hyresrätt
enligt 4 kap. 6 § får överklagas hos Svea hovrätt inom tre
veckor från den dag beslutet meddelades. Överklagandet skall
ges in till hyresnämnden.

5 § I tvister som avses i 4 § skall varje part svara för sin
rättegångskostnad i hovrätten, om inte annat följer av 18 kap.
6 § rättegångsbalken.

Vissa meddelanden

6 § Bestämmelserna i 12 kap. 63 § jordabalken om hur
meddelanden kan lämnas gäller även meddelanden som avses i 3
kap. 11 § första stycket 1 och 5 kap. 2 §.

Övergångsbestämmelser

2002:93

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002, då lagen
(1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med
kooperativ hyresrätt skall upphöra att gälla.

2. Lagen tillämpas inte på en ekonomisk förening som har
registrerats före lagens ikraftträdande och inte därefter har
registrerats som kooperativ hyresrättsförening.

Tillstånd som har meddelats enligt lagen (1986:1242) om
försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt eller lagen
(1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med
kooperativ hyresrätt gäller fortfarande. Sådana tillstånd
upphör dock att gälla, om föreningen registreras som kooperativ
hyresrättsförening.

3. Föreningar som avses i punkten 2 första stycket får
registreras om till kooperativa hyresrättsföreningar enligt
bestämmelserna i punkterna 4 och 5.

Bolagsverket prövar frågan om omregistrering efter anmälan av
föreningen. Lag (2004:246).

4. Omregistrering får ske under förutsättning att föreningen
har

1. beslutat att ändra sina stadgar i överensstämmelse med 2
kap. 4 §,

2. beslutat om firma i överensstämmelse med 2 kap. 25 §, och

3. utsett en styrelse i enlighet med 2 kap. 15 §.

I fråga om omregistreringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i
15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

5. Villkor i föreningens stadgar som går längre än vad som
föreskrivs i 7 kap. 14 § första stycket och 15 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte tillämpas när
föreningen beslutar i angelägenhet som rör omregistreringen.

6. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § om förbud för andra än
kooperativa hyresrättsföreningar att använda beteckningen
“kooperativ hyresrättsförening” i firman m.m. tillämpas inte
före utgången av år 2004 på firmor som redan är registrerade
vid lagens ikraftträdande.

2003:34

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

2. I fråga om ekonomiska planer som har getts in till Patent-
och registreringsverket för registrering före ikraftträdandet
tillämpas 4 kap. 3 § i sin äldre lydelse.

2003:868

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. I fråga om ärenden enligt 2 kap. 12 § som har inletts före
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

3. Har tillstånd enligt 2 kap. 12 § lämnats av länsstyrelsen,
skall länsstyrelsen också handlägga fråga om återställande av
säkerhet enligt 2 kap. 13 § andra stycket.

2004:246

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.

2006:876

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den som har utsetts till revisor i en kooperativ
hyresrättsförening före ikraftträdandet och som enligt den nya
lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får
ändå kvarstå som revisor till utgången av den första
föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.

2008:5

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal
har upprättats före ikraftträdandet.

2014:317

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.

2. I fråga om kooperativa hyresrättsföreningar som har
bildats före ikraftträdandet gäller 3 kap. 6 § i sin äldre
lydelse intill utgången av maj 2015.