Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

SFS nr
2002:954
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1026

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till ideella organisationer som bedriver sådant arbete inom
kriminalvårdens område som är ägnat att främja dömdas
återanpassning till samhället.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får i mån av tillgång till medel lämnas till en
ideell organisation som

1. bedriver ideellt arbete genom förebyggande eller stödjande
insatser,

2. är en riksorganisation,

3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,

4. har formulerat en plan omfattande minst tre år där det
beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna
period samt hur arbetet kommer att följas upp, och

5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda
verksamhets- och revisionsberättelser.

3 § Om det finns särskilda skäl får statsbidrag lämnas också
till en organisation som inte är en riksorganisation. Vid
bedömningen av om bidrag skall lämnas i ett sådant fall skall
särskilt beaktas behovet av det arbete som organisationen
bedriver.

Beslutande myndighet

4 § Ansökan om statsbidrag skall lämnas in till Kriminalvården
som beslutar i frågor om bidrag enligt denna förordning.
Förordning (2005:1026).

Redovisning

5 § En organisation som har fått statsbidrag enligt denna
förordning skall redovisa till Kriminalvården hur medlen har
använts samt i övrigt lämna Kriminalvården de
redovisningshandlingar och verksamhetsberättelser som
myndigheten bestämmer. Förordning (2005:1026).

Utbetalning och återbetalning

6 § Kriminalvården får besluta att ett beviljat statsbidrag inte
skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats
på grund av felaktiga uppgifter eller om förutsättningarna för
bidraget inte längre finns.

Kriminalvården får besluta att ett bidrag helt eller delvis
skall betalas tillbaka om

1. det har beviljats på felaktiga grunder,

2. det inte används för det ändamål det har beviljats för,
eller

3. organisationen inte lämnar redovisning och handlingar som
avses i 5 §. Förordning (2005:1026).

Överklagande

7 § Kriminalvårdens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2005:1026).

Bemyndigande

8 § Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om
statsbidragets användning, formerna för ansökningsförfarandet
och andra föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2005:1026).