Lag (2002:976) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2004 års taxering, m.m.

SFS nr
2002:976
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2002-11-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:742

1 § Vid 2004 års taxering skall för fysiska personer den del av
den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomst som enligt 65
kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) anges till ett fast
belopp om 200 kronor i stället utgöra en kommunal inkomstskatt.
Vid tillämpning av lagen (1997:324) om begränsning av skatt
skall denna skatt dock anses utgöra statlig inkomstskatt.

2 § Av den sammanlagda inkomstskatten enligt 1 § skall 66,5
procent utgöra skatt till kommuner och 33,5 procent skatt till
landsting. Därvid skall en kommun som inte ingår i ett
landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting.

3 § Ett totalt preliminärt belopp avseende den sammanlagda
inkomstskatten skall fastställas av regeringen. Fördelning
skall ske till kommunerna respektive landstingen med ett
enhetligt belopp per invånare den 1 november 2002. Utbetalning
skall under 2003 göras av Skatteverket med en tolftedel per
månad på sätt som närmare föreskrivs i 4 § fjärde stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (2003:742).

4 § En slutavräkning av inkomstskatten skall ske när den årliga
taxeringen år 2004 har avslutats. Därvid skall de bestämmelser
tillämpas som gäller slutavräkning av kommunalskattemedel
enligt 4 § femte stycket lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

5 § Skatteverkets beslut enligt 3 och 4 §§ får överklagas hos
regeringen. Lag (2003:742).