Tillkännagivande (2003:104) om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

SFS nr
2003:104
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2003-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:603
Upphävd
2003-10-21

Regeringen tillkännager att med den EG-förordning som
kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av
den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s.
1, Celex 32001R0999).