Förordning (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen

SFS nr
2003:1096
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1365

1 § Valideringsdelegationen har till uppgift att under åren
2004-2007 i fråga om validering av vuxnas kunskaper och
kompetens

– främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet,

– bedriva och stödja utveckling av metoder och
verksamhetsformer,

– stärka och främja ett regionalt samarbete,

– informera, samt

– utforma förslag om vilka åtgärder som kan behöva vidtas för
att säkerställa en verksamhet med validering.

2 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på myndigheten:

18 § om myndighetens organisation,

24 § om föredragning,

26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (2006:1365).

Organisation

3 § Myndigheten leds av en delegation som skall bestå av högst
elva personer. En av ledamöterna skall vara ordförande.

4 § Vid myndigheten skall det finnas en direktör.

I övrigt bestämmer myndigheten sin organisation.

Samverkan

5 § Myndigheten skall samverka med arbetslivet och
utbildningsväsendet.

Myndigheten får vid behov inrätta referensgrupper där
företrädare för myndigheter, kommuner, landsting,
organisationer eller företag ingår.

Delegationens ansvar och uppgifter

6 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen
(1995:1322).

7 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av övriga ledamöter är närvarande.

Delegationen får överlåta till direktören att besluta i sådana
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
delegationen.

Direktörens ansvar och uppgifter

8 § Direktören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de
riktlinjer och direktiv som delegationen beslutar om.

9 § Direktören skall biträda delegationen och föreslå de
åtgärder som direktören finner motiverade.

Förordnanden och anställningar

10 § Ordförande och övriga ledamöter i delegationen skall utses
av regeringen för en bestämd tid.

11 § Direktören skall anställas genom beslut av regeringen.

Övrig personal anställs av myndigheten.

Överklagande

12 § Myndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden
får inte överklagas. Förordning (2006:1365).

Övriga beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2006:1365

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.