Förordning (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

SFS nr
2003:1106
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
2003-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:780
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1239

Uppgifter

1 § Om inte något annat följer av särskilda föreskrifter, är
Skatteverket central förvaltningsmyndighet för frågor om

1. skatter,

2. socialavgifter,

3. vägavgift för vissa tyngre fordon,

4. överlastavgift,

5. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,

6. fastighetstaxering,

7. folkbokföring,

8. registrering av bouppteckningar, och

9. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar.

Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om
pensionsgrundande inkomst.

Att Kronofogdemyndigheten är knuten till Skatteverket för
administrativ ledning och styrning i strategiska frågor framgår
av 1 § förordningen (2006:883) med instruktion för
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:884).

2 § Skatteverket skall

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt
särskilda bemyndiganden, och

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 §
författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden
verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid
rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

Skatteverket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som
statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra
beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och
enhetlighet vid arbetet inom verket.

När sådana uppgifter som avses i första stycket 1 och 2 rör
pensionsgrundande inkomst sköts uppgifterna enligt förordningen
(2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan av
Försäkringskassan. Förordning (2004:1335).

3 § Skatteverket skall bestyrka skriftlig uppgift om sökandens
ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos
Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

4 § Skatteverket får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde som är förenlig med myndighetens uppgifter i
övrigt på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen
(1992:192). Förordning (2006:884).

5 § Bestämmelser om Skatteverkets uppgifter i fråga om
Kronofogdemyndigheten finns, utöver vad som anges i denna
förordning, i 1 och 7 §§ förordningen (2006:883) med
instruktion för Kronofogdemyndigheten.

Bestämmelser om samverkan mellan Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten finns i 5 och 6 §§ samma förordning.
Förordning (2006:884).

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Skatteverket med undantag av 3-5, 13, 17, 19, 21, 23, 30, 32
och 34 §§.

I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling
skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller
uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.
Förordning (2006:884).

Internrevision

6 a § Skatteverket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Internrevisionen vid Skatteverket omfattar även den verksamhet
som Kronofogdemyndigheten bedriver eller ansvarar för.
Förordning (2006:1239).

Skatteverkets ledning

7 § Skatteverkets generaldirektör är chef för verket.

8 § Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

9 § Vid Skatteverket skall det finnas en styrelse.

Styrelsen skall bestå av högst tolv personer,
generaldirektören och rikskronofogden medräknade.
Generaldirektören är styrelsens ordförande.
Förordning (2006:1171).

Organisation

10 § Skatteverket skall vara indelat i regioner. I varje region
skall det finnas minst ett skattekontor. Verket skall ha ett
huvudkontor som har det sammanhållande ansvaret för ledning och
styrning av verksamheten samt för verksamhetsstöd. Vid verket
skall det finnas en eller flera särskilda enheter för uppgiften
att medverka i brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om
Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. I övrigt skall
Skatteverket bestämma sin organisation.

I taxeringslagen (1990:324) finns bestämmelser om att det vid
varje skattekontor skall finnas en skattenämnd.

I lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket är
föreskrivet att det skall finnas ett allmänt ombud hos
Skatteverket.

11 § Inom Skatteverket skall det finnas ett gemensamt kansli
för Skatterättsnämnden enligt lagen (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor och Forskarskattenämnden enligt
lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden. Kansliet skall ledas
av en kanslichef.

Skatteverket skall ansvara för kanslistöd åt Statens
personadressregisternämnd. Förordning (2004:1335).

Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Skatteverket med undantag av vad som följer av 14 §.

Personalansvarsnämnden m.m.

13 § Personalansvarsnämnden för Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten skall pröva följande frågor:

1. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning eller när
den anställde själv ansökt om entledigande på grund av sjukdom,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan, och

4. avstängning. Förordning (2006:884).

14 § Personalansvarsnämnden skall vara indelad i två
avdelningar. Avdelning 1 prövar frågor som rör Skatteverkets
anställda och avdelning 2 frågor som rör Kronofogdemyndighetens
anställda. Nämnden har ett gemensamt kansli.

Avdelning 1 skall bestå av generaldirektören vid Skatteverket,
personaldirektören vid huvudkontoret, två
arbetsgivarföreträdare i chefsställning samt två företrädare
för personalen. Generaldirektören skall vara ordförande i
avdelning 1 om inte regeringen beslutar annat.
Arbetsgivarföreträdarna och företrädarna för personalen skall
ha personliga ersättare. Företrädarna för personalen och deras
ersättare skall utses av styrelsen efter förslag av de två
arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom
Skatteverket.

Avdelning 2 skall bestå av rikskronofogden, personaldirektören
vid Skatteverkets huvudkontor, två arbetsgivarföreträdare i
chefsställning samt två företrädare för personalen.
Rikskronofogden skall vara ordförande i avdelning 2 om inte
regeringen beslutar annat. Arbetsgivarföreträdarna och
företrädarna för personalen skall ha personliga ersättare.
Företrädarna för personalen och deras ersättare skall utses av
Skatteverkets styrelse efter förslag av de två
arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom
Kronofogdemyndigheten.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter i en avdelning är närvarande vid prövningen av en
fråga för avdelningen. Förordning (2006:884).

Styrelsens ansvar och uppgifter

15 § Styrelsen skall besluta om

1. Skatteverkets årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag,

2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter
och den redovisning som verket skall lämna till regeringen
enligt 15 § verksförordningen (1995:1322), och

3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner
eller landsting med undantag av föreskrifter enligt
fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) om indelning i
värdeområden för småhus, hyreshus, avkastningsvärderad industri
samt tomtmark inom ett län. Förordning (2006:1239).

16 § Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om
sådana föreskrifter som avses i 15 § 4. Detta gäller dock inte
föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av
större vikt.

16 a § Styrelsen skall också i fråga om Kronofogdemyndigheten
besluta om

1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag,

2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter
och den redovisning som myndigheten skall lämna till regeringen
enligt 15 § verksförordningen (1995:1322),

3. myndighetens riktlinjer och revisionsplan för
internrevisionen samt åtgärder med anledning av
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 §
internrevisionsförordningen (2006:1228), och

4. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner
eller landsting. Förordning (2006:1239).

16 b § Styrelsen får överlåta åt rikskronofogden att besluta om
sådana föreskrifter som avses i 16 a § 4. Detta gäller dock
inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av
större vikt. Förordning (2006:884).

Ärendenas handläggning

17 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, skattenämnd eller personalansvarsnämnden.

Beslut som fattas genom automatiserad behandling skall anses
fattade av generaldirektören.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan
anställd enligt vad som anges i Skatteverkets arbetsordning
eller i särskilt beslut.

Anställningar m.m.

18 § Generaldirektören skall anställas genom beslut av
regeringen för en bestämd tid.

Överdirektören samt kanslichefen vid Skatterättsnämnden och
Forskarskattenämnden skall anställas genom beslut av regeringen
efter anmälan av generaldirektören.

Ersättare för det allmänna ombudet skall anställas av
Skatteverket efter anmälan av det allmänna ombudet.

Andra arbetstagare skall anställas av Skatteverket.

Skattenämnden

19 § I taxeringslagen (1990:324) finns bestämmelser om
skattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet,
förordnande av ordförande och vice ordförande samt val av
ledamöter.

20 § Skatteverket skall

1. fastställa det antal valda ledamöter som skall finnas vid
varje skattekontor,

2. fastställa det antal vice ordförande som skall finnas vid
varje skattekontor, och

3. besluta om en skattenämnd skall bestå av flera avdelningar.

Beslut enligt första stycket skall avse en period på fyra år,
räknat från och med året efter det år då val i hela landet till
landstings- och kommunfullmäktige ägt rum.

Skatteverket får ändra beslut enligt denna paragraf om det
finns särskilda skäl. Nytt beslut skall avse återstoden av den
period som anges i andra stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även vid förordnande
av ordförande eller vice ordförande i en skattenämnd.

21 § Beslut enligt 20 § första stycket 1 skall meddelas senast
den 30 september året före periodens början.

Beslut enligt 20 § första stycket 2 och 3 skall meddelas senast
den 30 november året före periodens början.

Beslut får fattas efter dessa tidpunkter om det finns särskilda
skäl.

22 § Skatteverket skall bestämma ordförandens, vice
ordförandenas och övriga ledamöters tjänstgöring i
skattenämnden. Fördelningen av de övriga ledamöternas
tjänstgöring skall dock ske först efter samråd med dem.

Till sammanträde med skattenämnden skall fem övriga ledamöter
kallas.

Vid skattenämndens sammanträden skall protokoll föras.

23 § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om omröstning och avvikande mening.

24 § Skatteverket skall betala ersättning till ledamöter i en
skattenämnd som deltagit i sammanträde med nämnden. För
beräkning av ersättningen gäller bestämmelserna i förordningen
(1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra
uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. I fråga om arvode
tillämpas bestämmelsen för nämndemän i länsrätterna.

Nämnden för dödförklaring

24 a § I lagen (2005:130) om dödförklaring finns bestämmelser
om att Skatteverkets beslut i frågor om dödförklaring i vissa
fall skall fattas av en särskild nämnd (nämnden för
dödförklaring). Lag (2005:135).

24 b § I nämnden för dödförklaring skall finnas en ordförande
och ytterligare fyra ledamöter.

För ordföranden skall finnas en ersättare, vice ordförande.
Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha
domarerfarenhet. Lag (2005:135).

24 c § Ledamöter i nämnden för dödförklaring utses av
Skatteverket. De utses att tjänstgöra för viss tid, som inte
får överstiga två år.

Skatteverket skall bestämma ledamöternas tjänstgöring i
nämnden. Lag (2005:135).

24 d § Nämnden för dödförklaring är beslutför när ordföranden
eller vice ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande.
Lag (2005:135).

24 e § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om omröstning och avvikande mening.
Lag (2005:135).

24 f § Skatteverket skall betala ersättning till ledamöter som
deltagit i sammanträden med nämnden för dödförklaring.
Lag (2005:135).

Överklagande

25 § Skatteverkets beslut enligt 20 § får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2003:1106

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004, då
förordningen (1990:1293) med instruktion för
skatteförvaltningen skall upphöra att gälla.

2. Beslut av skattemyndighet vilka inte skall överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a § förvaltningslagen
(1986:223) får överklagas hos Skatteverket.

3. Har upphävts genom förordning (2006:884).