Förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92

SFS nr
2003:1107
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
2003-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1553
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:787

1 § Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av
den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om
mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/921
är Skatteverket behörig myndighet.

2 § Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen
(2007:780) med instruktion för Skatteverket, är det centrala
kontaktkontor som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG)
nr 1798/2003. Förordning (2007:787).

3 § Skatteverket skall upprätthålla de databaser som avses i
artikel 22, 27 och 31 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.
Verket skall också till kommissionen lämna sådana
statistikuppgifter som avses i artikel 35.3 i rådets förordning
(EG) nr 1798/2003.

4 § Tullverket skall till Skatteverket överlämna de uppgifter
som Tullverket förfogar över och som behövs för att
Skatteverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 3 § och
enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.

Skatteverket och Tullverket skall även i övrigt genom utbyte av
information och annan samverkan se till att det administrativa
samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt rådets
förordning bedrivs på ett effektivt sätt.