Förordning (2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

SFS nr
2003:1108
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2003-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:906
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är
förvaltningsmyndighet för tillsyn över
arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen skall utöva tillsyn
över arbetslöshetskassorna. Inspektionen skall vidare ha
tillsyn över rutiner för och handläggning av ärenden hos
Arbetsmarknadsverket (AMV) som påverkar
arbetslöshetsförsäkringen.

2 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

– utför de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring,

– meddelar föreskrifter enligt förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor, och

– granskar Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av
statsbidrag till arbetslöshetskassorna enligt 8 § förordningen
(1997:836) om arbetslöshetskassor.

3 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall

– granska handläggningen och rutinerna för handläggning av
ärenden hos arbetsförmedlingen som påverkar rätten till
arbetslöshetsersättning,

– granska handläggningen och rutinerna för handläggning av
ärenden hos arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar
till arbetsmarknadspolitiska program,

– till AMS påtala de brister som inspektionen har funnit vid
sin granskning av myndigheterna inom AMV,

– följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område samt
ta de initiativ som denna ger anledning till, och

– medverka i internationellt samarbete.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen med undantag av 4,
5, 10-14, 21, 22 och 33 §§.

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Insynsråd

6 § Vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall det
finnas ett råd som består av högst nio ledamöter.
Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande.

Myndighetschefens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322)
skall generaldirektören hålla insynsrådet informerat om
verksamheten.

Insynsrådets uppgifter

8 § Rådet skall ge generaldirektören de råd som behövs för att
verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i
överensstämmelse med syftet med verksamheten.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.