Lag (2003:1133) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

SFS nr
2003:1133
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-12-11

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande föreskrifter
från Riksskatteverket skall upphöra att gälla vid utgången av
år 2003:

1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1986:10) om
utsökningsregistrets innehåll enligt utsökningsregisterlagen
(1986:617), och

2. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:34) om det
centrala utsökningsregistrets innehåll enligt 6 § 1
utsökningsregisterlagen (1986:617).