Förordning (2003:1152) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet

SFS nr
2003:1152
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2003-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:649
Upphävd
2010-08-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:916

1 § Denna förordning gäller för samarbete som sker i enlighet
med följande avtal:

1. Ramavtalet den 27 juli 2000 (SÖ 2001:13) mellan Frankrike,
Italien, Spanien, Förenade Kungariket, Sverige och Tyskland
om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av
den europeiska försvarsindustrin och tillhörande underavtal.

2. Avtalet den 20 januari 2003 mellan Finlands
försvarsdepartement och Försvarsmakten om
sjöövervakningssamarbete.

3. Avtalet den 22 december 2005 mellan Frankrikes
försvarsminister och Försvarets materielverk om samarbetet
rörande utveckling av en demonstrator till en obemannad
stridsflygfarkost. I detta samarbete deltar även Grekland,
Italien, Schweiz och Spanien.

4. Samförståndsavtalet den 11 november 2008 mellan Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige om nordiska stödjande
försvarsstrukturer (Nordsup) och tillhörande underavtal.
Förordning (2009:916).

2 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt 15 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut lämnas ut till en utländsk myndighet som
deltar i det samarbete som anges i 1 §, om ett utlämnande
enligt den utlämnande myndighetens prövning är nödvändigt för
att genomföra samarbetet. Myndigheten får dock inte lämna ut
uppgift som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet
eller som kan ge underlag för utveckling av motmedel mot
Sveriges försvarssystem. Förordning (2009:916).