Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

SFS nr
2003:1174
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:642

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i 2–9 §§ gäller för sådana gemensamma
utredningsgrupper för brottsutredningar som inrättas mellan
myndigheter i Sverige och myndigheter i en eller flera stater
med stöd av

1. rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om
gemensamma utredningsgrupper,

2. konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig
hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater,

3. avtalet av den 19 december 2003 mellan Europeiska unionen
och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen
av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska
unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna,
eller

4. det andra tilläggsprotokollet till den europeiska
konventionen av den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp
i brottmål.

I 10–14 §§ finns bestämmelser om internationellt samarbete
med kontrollerade leveranser.

Bestämmelserna i 15–17 §§ gäller överenskommelser mellan
myndigheter i Sverige och myndigheter i en annan stat om
samarbete som avser åtgärder i en brottsutredning som utförs
av tjänstemän med skyddsidentitet. Lag (2013:837).

Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar

Inrättande av en gemensam utredningsgrupp

2 § En gemensam utredningsgrupp skall inrättas för ett särskilt
syfte och för en begränsad tid.

3 § En överenskommelse om att inrätta en gemensam
utredningsgrupp får, om förundersökning pågår i Sverige
avseende brottslighet som gruppen ska utreda, ingås av den
åklagare eller myndighet som leder förundersökningen.

Om en gemensam utredningsgrupp inte kan inrättas med stöd av
första stycket får en överenskommelse om att inrätta en sådan
grupp ingås av

1. Åklagarmyndigheten,

2. Polismyndigheten,

3. Säkerhetspolisen,

4. Tullverket, eller

5. Kustbevakningen.

Av överenskommelsen ska det framgå vilka tjänstemän som ingår
i den gemensamma utredningsgruppen och under vilken tid
gruppen ska vara verksam. Lag (2014:642).

Utredningsåtgärder i Sverige

4 § Om det för den gemensamma utredningsgruppens arbete krävs
att en utredningsåtgärd vidtas i Sverige och åtgärden inte kan
utföras inom ramen för en pågående svensk förundersökning, får
en svensk tjänsteman som ingår i utredningsgruppen ansöka om
åtgärden. I fråga om en sådan ansökan tilllämpas lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål på
motsvarande sätt som om ansökningen hade gjorts av en utländsk
myndighet. Ansökningen skall göras direkt hos en åklagare eller
domstol som är behörig enligt den lagen.

Villkor för användning av uppgifter m.m.

5 § Har en svensk myndighet fått uppgifter genom en gemensam
utredningsgrupp som inrättats med stöd av denna lag och gäller
på grund av en överenskommelse som anges i 1 § första stycket
villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna skall
myndigheten följa villkoren oavsett vad som annars är
föreskrivet i lag eller annan författning. Lag (2005:494).

6 § Överlämnande av uppgifter eller bevisning från en svensk
myndighet till en gemensam utredningsgrupp som inrättats med
stöd av denna lag får i enskilda fall förenas med villkor som
är nödvändiga av hänsyn till enskilds rätt eller som är
nödvändiga från allmän synpunkt.

Villkor som avses i första stycket får inte ställas upp om de
strider mot den överenskommelse enligt 1 § första stycket som
är tillämplig. Lag (2005:494).

7 § Den svenska myndighet som överlämnat uppgifter eller
bevisning och ställt villkor enligt 6 § får på begäran av en
myndighet i den andra staten medge undantag från villkoret.
Detsamma gäller i fråga om villkor som följer direkt av den
överenskommelse enligt 1 § första stycket som är tillämplig.
Lag (2005:494).

Skadestånd

8 § Om en utländsk tjänsteman utför uppgifter i en gemensam
utredningsgrupp i Sverige, skall svenska staten i stället för
den utländska myndigheten eller tjänstemannen ersätta skada som
uppkommer i samband med den gemensamma utredningsgruppens
verksamhet i Sverige och för vilken den utländska myndigheten
eller tjänstemannen skulle ha varit skadeståndsskyldig om
svensk lag varit tillämplig på dem. Svenska staten skall dock
inte ersätta skada som drabbar den utländska myndigheten eller
tjänstemannen.

Vid tillämpningen av första stycket skall Europol och en
tjänsteman där jämställas med utländsk myndighet och utländsk
tjänsteman. Lag (2006:346).

9 § Bestämmelser om svenska statens skyldighet att ersätta
skador som svenska tjänstemän vållar skall inte vara
tillämpliga när skadorna vållas i en annan stat i samband med
den verksamhet som en gemensam utredningsgrupp utför i den
staten.

Kontrollerade leveranser

10 § En ansökan från en myndighet i en annan stat om biträde
med en kontrollerad leverans i Sverige skall handläggas av
åklagare. Lag (2005:494).

11 § En ansökan om att en kontrollerad leverans ska
genomföras utomlands får göras av åklagare eller, sedan
åklagare har lämnat sitt tillstånd till åtgärden, av
Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen.
Lag (2014:642).

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vilka åklagare som är behöriga att
handlägga ansökningar enligt 10 § eller göra ansökningar och
pröva frågor om tillstånd enligt 11 §. Lag (2005:494).

13 § I fråga om uppgifter som en svensk myndighet har fått i
ett ärende om kontrollerad leverans enligt denna lag, skall
bestämmelserna i 5 § tillämpas, om detta följer av en
internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller även för ärenden om
kontrollerad leverans enligt denna lag. Villkor enligt 6 § får
dock inte ställas upp om de strider mot en internationell
överenskommelse som är bindande för Sverige. Lag (2005:494).

14 § Bestämmelserna om skadestånd i 8 § första stycket och 9 §
skall tilllämpas i ett ärende om kontrollerad leverans enligt
denna lag, om detta följer av en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige. Lag (2006:346).

Brottsutredningar med användning av skyddsidentitet

15 § En överenskommelse om bistånd i en brottsutredning som
genomförs av tjänstemän med skyddsidentitet får, om en
förundersökning pågår i Sverige om den brottslighet åtgärden
avser, ingås av den åklagare som leder förundersökningen.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har motsvarande rätt om
förundersökningen leds av någon av dem.

Om det inte pågår eller inleds någon förundersökning i
Sverige om den brottslighet åtgärden avser, får en
överenskommelse som avses i första stycket ingås av

1. Åklagarmyndigheten,

2. Polismyndigheten, eller

3. Säkerhetspolisen.

Åtgärdens varaktighet och övriga praktiska frågor ska framgå
av överenskommelsen. Lag (2014:642).

16 § I fråga om uppgifter som en svensk myndighet har fått i
ett ärende om samarbete enligt 15 §, skall bestämmelserna i 5 §
tillämpas, om detta följer av en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller även för ärenden om
samarbete enligt 15 §. Villkor enligt 6 § får dock inte ställas
upp om de strider mot en internationell överenskommelse som är
bindande för Sverige. Lag (2005:494).

17 § Bestämmelserna om skadestånd i 8 § första stycket och 9 §
skall tilllämpas vid samarbete enligt 15 §, om detta följer av
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.
Lag (2006:346).