Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

SFS nr
2003:1210
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1517

Allmänna bestämmelser

1 § Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett
samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en
effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en
eller flera kommuner eller delar av kommuner. Kommunerna kan
vara belägna inom olika landsting. Lag (2010:350).

2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.

Samverkande parter

3 § Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett eller flera
landsting samt en eller flera kommuner får delta som samverkande
parter i verksamhet med finansiell samordning. Finansiell
samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, minst ett landsting och minst en kommun
deltar. För finansiell samordning måste såväl kommun som
landsting delta för varje del av samordningsområdet enligt 1 §.
Finansiell samordning får dock bedrivas utan ett landsting för
en del av samordningsområdet, om det för denna del deltar en
kommun som inte ingår i ett landsting. Lag (2010:350).

Samordningsförbund

4 § Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett för
detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i vilket de
samverkande parterna är medlemmar.

Medel för finansiell samordning

5 § Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den
finansiella samordningen. Det eller de landsting som deltar ska
bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som
deltar med en fjärdedel.

Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett
samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part.
Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas
mellan dem på det sätt som de kommer överens om.

Andra stycket ska tillämpas på motsvarande sätt på landsting, om
flera landsting deltar i finansiell samordning inom ett
samordningsområde. Lag (2010:350).

5 a § Om en kommun som inte ingår i ett landsting deltar i
finansiell samordning, ska den kommunen bidra med hälften av
medlen till samordningen, om det inte deltar något landsting i
samordningen.

Om en kommun som avses i första stycket deltar i finansiell
samordning i vilken det också deltar ett landsting, ska 5 §
andra stycket tillämpas på denna kommun. Vid sådant förhållande
ska dessutom 5 § tredje stycket tillämpas på så sätt att denna
kommun betraktas som ett landsting. Lag (2010:350).

6 § En samverkande part får som medlem i ett samordningsförbund
överföra medel för finansiell samordning till förbundet.
Lag (2011:1517).

Ett samordningsförbunds uppgifter

7 § Ett samordningsförbund har till uppgift att

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella
samordningen,

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,

3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger
inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,

4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för
finansiell samordning skall användas,

5. svara för uppföljning och utvärdering av
rehabiliteringsinsatserna, och

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella
samordningen.

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner
eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt
som innefattar myndighetsutövning eller som avser
tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

Bildande av ett samordningsförbund

8 § För ett samordningsförbund skall det finnas en
förbundsordning, som skall fastställas av förbundets medlemmar.

Förbundet är bildat när förbundsordningen har fastställts av
förbundsmedlemmarna eller vid den senare tidpunkt som anges i
förbundsordningen.

Förbundsordning

9 § Förbundsordningen skall ange

1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet skall
ha sitt säte, förbundets medlemmar och ändamål,

2. förbundets organisation,

3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur
förbundsmedlemmarna skall vara representerade samt mandattiden
om den skall vara kortare än fyra år,

4. de uppgifter förbundet skall få fullgöra enligt 7 § och den
beslutanderätt förbundet enligt samma bestämmelse skall ha,

5. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i
styrelsen,

6. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i
styrelsen och för vilka ärenden detta skall gälla,

7. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall
anslås,

8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och
skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan
medlemmarna, allt i förhållande till de andelar som medlemmarna
skall bidra med enligt 5 §,

9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till
skuldsättning genom sedvanliga krediter,

10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets
ekonomi och verksamhet,

11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,

12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,

13. i fråga om förbund med en eller flera gemensamma revisorer
för kommuner och landsting, på vilket sätt de gemensamma
revisorerna skall utses och vilken av förbundsmedlemmarna som
skall utse dem,

14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,

15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets
likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av
förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess
medlemmar,

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till
ledamöterna och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna,
och

18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att
ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess
medlemmar samt förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och
förvaltning. Lag (2007:1017).

Ett samordningsförbunds ledning m.m.

10 § Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen
med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall
vara lika många som antalet ledamöter.

Styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och
verkställigheten i samordningsförbundet.

Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i
styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet skall få besluta på
förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden. Detta gäller dock
inte

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet,

2. yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess
helhet har överklagats, och

3. ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Beslut som har fattats på förbundets vägnar enligt tredje
stycket skall anmälas till styrelsen, som bestämmer i vilken
ordning anmälan skall ske.

11 § Ledamöter och ersättare i styrelsen har rätt att av
förbundet erhålla arvode för det arbete som är förenat med
uppdraget samt ersättning för resekostnader och andra utgifter
som föranleds av uppdraget.

12 § Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av
kommun- och landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av
Arbetsförmedlingen. När ledamöter eller ersättare skall utses
för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar
som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske
genom proportionellt val.

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse
endast den som är

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller
landstingsfullmäktige,

2. anställd vid Försäkringskassan, eller

3. anställd vid Arbetsförmedlingen.

När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i
vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.
Lag (2007:411).

13 § Styrelsen väljs för fyra år, om inte kortare mandattid
anges i förbundsordningen.

Mandattiden räknas från och med den 1 april året efter det då
val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, om inte annat
anges i förbundsordningen.

14 § Om det under ett år då val av fullmäktige har ägt rum i
hela landet utses ledamöter och ersättare enligt 12 § första
stycket skall detta i fråga om kommun och landsting göras av de
nyvalda fullmäktige.

När ledamöter och ersättare utses enligt första stycket skall 4
kap. 7 § kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande
sätt. Lag (2004:793).

15 § Om en ledamot i styrelsen avgår under mandattiden och en
ersättare har utsetts, inträder ersättaren i ledamotens ställe
för återstoden av mandattiden. Ersättarna inträder i den
ordning och för de ledamöter som har bestämts vid valet. En
ersättare får dock endast inträda i stället för en ledamot som
valts av samma förbundsmedlem som ersättaren själv.

Om en ledamot avgår och det saknas ersättare för denne, skall
den medlem som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om en
ersättare avgår eller inträder i stället för en ledamot som har
avgått, skall en ny ersättare utses. Den nye ledamoten eller
ersättaren skall utses för den återstående delen av
företrädarens mandattid.

16 § Bestämmelserna i 4 kap. 8-10 §§ samt 11 § första stycket
kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till
ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och
ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller
ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige har
löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i
samordningsförbundets styrelse upphör.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får återkalla
uppdraget för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan
respektive Arbetsförmedlingen har utsett, om hans eller hennes
anställning vid Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen har
upphört. Lag (2007:411).

17 § Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en
eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

18 § Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om
den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om
frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden
och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna
fullgöra sina uppgifter.

19 § Beträffande styrelsens verksamhet skall 4 kap. 17, 19, 20
och 22 §§ samt 6 kap. 10, 11, 18, 20 och 23-31 §§ kommunallagen
(1991:900) tillämpas på motsvarande sätt. Vad som där
föreskrivs om förtroendevald skall gälla ledamot och ersättare
i styrelsen och vad som föreskrivs om fullmäktige eller nämnd
skall gälla styrelsen. Justering av styrelsens protokoll skall
tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och landsting
som är medlem i samordningsförbundet. Vidare skall i fråga om
sammanträde för fastställande av budget bestämmelserna i 8 kap.
22 § kommunallagen gälla.

20 § Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) skall åvila
kommunstyrelsen i en kommun som är medlem av förbundet.
Kommunstyrelsen skall därvid samråda med Riksarkivet. Om mer än
en kommun ingår i förbundet, skall de berörda kommunerna komma
överens om vilken av dem som skall svara för tillsynen.

Kommunfullmäktige i den ansvariga kommunen får, efter samråd
med Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård.
Vad som föreskrivs i 12 och 15 §§ arkivlagen om regeringen, den
myndighet regeringen bestämmer och landstingsfullmäktige skall
i stället avse kommunfullmäktige.

Ekonomisk förvaltning m.m.

21 § Bestämmelserna i 8 kap. 1-3 a §§, 4 § första och tredje
styckena, 5, 10, 12 och 13 §§ kommunallagen (1991:900) skall
tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ekonomisk förvaltning
i ett samordningsförbund. Vad som där föreskrivs om kommun
eller landsting skall gälla för ett samordningsförbund och vad
som föreskrivs för fullmäktige och styrelse skall gälla för
förbundsstyrelsen.

Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte
heller sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller
sedvanliga krediter för verksamheten.

22 § Om ett samordningsförbund saknar tillgångar för att betala
en skuld, skall en medlem skjuta till så stor del av bristen
som svarar mot den andel som medlemmen skall bidra med enligt
5 §.

23 § Styrelsen skall fastställa samordningsförbundets budget
senast den 30 november varje år. Styrelsen skall dessförinnan
samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För ett nybildat
samordningsförbund fastställs budgeten av medlemmarna vid
bildandet av förbundet.

24 § Styrelsen skall svara för samordningsförbundets
räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets
slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614)
om kommunal redovisning skall gälla i tilllämpliga delar.

25 § Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt
styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje
förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam
revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun och landsting utses
av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och
landstingsfullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4
kap. 5 § och 6 § första-tredje styckena kommunallagen (1991:900)
tillämpas på motsvarande sätt. Kommuner och landsting kan träffa
överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer.
När en eller flera gemensamma revisorer utses ska 4 kap. 23 a §
andra stycket kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt.

För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast
när förbundet bildas och avse tiden från tidpunkten för
utseendet till dess nästa mandattid för revisorer börjar.

Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av
samordningsförbundet, om inte annat anges i förbundsordningen.
Om förbundsmedlemmarna enligt förbundsordningen ska betala
arvode till revisorerna, ska i stället Försäkringskassan betala
arvodet till den för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
gemensamma revisorn. Lag (2010:350).

26 § Bestämmelserna i 9 kap. 4-17 §§ kommunallagen (1991:900)
tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag.
Bestämmelserna i 9 kap. 18 § kommunallagen tillämpas på
motsvarande sätt vid revision enligt denna lag som utförs av
revisorer utsedda av kommun- och landstingsfullmäktige.

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på
anslagstavlan hos varje kommun och landsting som är medlem i
samordningsförbundet.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen,
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna
skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas.
Lag (2007:411).

Utträde ur ett samordningsförbund

27 § En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur
ett samordningsförbund.

Uppsägningstiden skall vid utträde vara tre år, om inte kortare
tid anges i förbundsordningen.

Överklagande av ett samordningsförbunds beslut

28 § Ett samordningsförbunds beslut får, med motsvarande
tillämpning av bestämmelserna om laglighetsprövning i 10 kap.
kommunallagen (1991:900) överklagas av den som är medlem i en
kommun eller i ett landsting, som ingår i förbundet.

Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett
samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs
får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i
en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Övergångsbestämmelser

2004:793

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Försäkringskassan inträder som förbundsmedlem i ett
samordningsförbund som har bildats före ikraftträdandet på
samma villkor som har gällt för den allmänna försäkringskassa
som har varit medlem i förbundet.

3. De ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse
som har utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall
behålla sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden, om
inte försäkringsdelegationen beslutar annat.

2006:1563

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna i
16 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas dock första
gången för tid efter den 31 mars 2007.

2007:411

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De nya bestämmelserna i 25 § om vem som ska utse revisor för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillämpas från och med
räkenskapsåret 2008. Lag (2007:1018).

3. Äldre bestämmelser i 25 § tillämpas på arvode som avser
granskning till och med räkenskapsåret 2007. Vad som därvid
föreskrivs om länsarbetsnämnden ska i stället gälla
Arbetsförmedlingen. Lag (2007:1018).

2007:1017

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Under löpande mandattid får en gemensam revisor utses med
stöd av den nya bestämmelsen i 9 § 13, om de nuvarande
revisorer som har utsetts av kommun- eller
landstingsfullmäktige önskar avgå och det inte finns särskilda
skäl mot att befria de sistnämnda revisorerna från sitt
uppdrag.