Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

SFS nr
2003:133
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2003-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:2008
Upphävd
2011-01-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1479

1 § I denna förordning avses med

friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet
för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling,

friluftsorganisation: ideell organisation som har till
huvudändamål eller som väsentlig del av sin verksamhet att
bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv,

bidrag: statsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna
förordning,

organisationsbidrag: bidrag som betalas ut i förhållande till
organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå,

verksamhetsbidrag: bidrag som betalas ut till stöd för en
specifik verksamhet efter särskild prövning och är förenat
med resultatkrav, och

bidragsår: från och med den 1 januari till och med den 31
december. Förordning (2009:1479).

2 § Bidrag får endast lämnas till en friluftsorganisation som

1. är riksomfattande med ett lokalt eller regionalt förankrat
föreningsliv i minst tio län,

2. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om
bidrag, och

3. är självständig, demokratiskt uppbyggd och öppen för
medlemskap.

3 § För bidrag krävs att friluftsorganisationen

1. värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara
friluftslivet,

2. främjar goda möjligheter att utöva friluftsliv,

3. främjar ett tryggt och säkert friluftsliv,

4. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för
motion och friluftsliv, eller

5. verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och
kulturmiljön samt allemansrätten.

4 § Trots 2 § får bidrag lämnas till samverkansorganisationer
eller organisationer som bidrar till förnyelse inom
friluftsområdet. För bidrag till en samverkansorganisation
krävs att samverkansorganisationen består av två eller flera
friluftsorganisationer som uppfyller kraven i 2 och 3 §§.

5 § Bidrag lämnas som organisationsbidrag eller
verksamhetsbidrag.

Beslut om bidrag skall avse ett visst bidragsår. Bidrag lämnas
i mån av tillgång på medel och betalas ut i förskott med högst
en fjärdedel per kvartal.

6 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen till
Naturvårdsverket och ska ha kommit in senast den 30 september
året före bidragsåret. Förordning (2009:1479).

7 § Beslut om bidrag meddelas av Naturvårdsverket.

Om verket beslutar att bevilja verksamhetsbidrag ska av
beslutet framgå vilket resultat som bidraget är avsett för.
Förordning (2009:1479).

8 § En organisation som beviljats bidrag ska senast två
månader efter utgången av bidragsåret redogöra för hur
bidraget har använts. Redogörelsen ska lämnas till
Naturvårdsverket. Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk
redovisning samt uppgifter om medlemsantal, medlemsutveckling
och statsbidragens andel av den totala omsättningen.

I fråga om verksamhetsbidrag ska det av redogörelsen framgå
hur organisationen uppnått det resultat som bidraget varit
avsett för. Förordning (2009:1479).

9 § En organisation som beviljats bidrag ska, om
Naturvårdsverket begär det, lämna det underlag som behövs för
tillsyn och uppföljning. Förordning (2009:1479).

10 § Om ett bidrag lämnats på grund av felaktiga uppgifter
från bidragstagaren får Naturvårdsverket besluta att upphäva
beslutet om bidrag och återkräva bidraget helt eller delvis.
Förordning (2009:1479).

11 § Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en
sammanfattande redovisning till regeringen om

1. vilka bidrag som sökts och beviljats enligt denna
förordning, och

2. bidragens användning i förhållande till bidragens syften.
Förordning (2009:1479).

12 § Naturvårdsverket får meddela de närmare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

13 § Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (2009:1479).

Övergångsbestämmelser

2009:1479

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

2. En ansökan om bidrag som enligt äldre bestämmelser lämnats
till Friluftsrådet och där beslut ännu inte har fattats,
handläggs av Naturvårdsverket.