Förordning (2003:140) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472) om samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

SFS nr
2003:140
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-04-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:421
Upphävd
2003-07-01

Regeringen föreskriver med stöd av 4 § smittskyddslagen
(1988:1472) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana
samhällsfarliga sjukdomar som avses i 1.1 bilagan till lagen
skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) från
och med ikraftträdandet av denna förordning.