Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi

SFS nr
2003:144
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:857
Upphävd
2011-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1781

Inledande bestämmelse

1 § Vid Stockholms universitet finns Institutet för
internationell ekonomi. Förordning (2010:1781).

Uppgifter

2 § Vid institutet skall det bedrivas forskning i
nationalekonomi. Vidare skall institutets forskare medverka i
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Förordning (2007:437).

Organisation

3 § Institutet leds av en styrelse, som ska bestå av en
ordförande och högst tio andra ledamöter. Rektorn vid
Stockholms universitet ska vara ordförande. Styrelsen ska utse
en vice ordförande inom sig.

Av övriga ledamöter ska fem vara anställda vid universitetet,
nämligen förvaltningschefen, institutets föreståndare och
biträdande föreståndare samt två professorer, som ska utses av
universitetet. Därutöver ska två ledamöter representera och
utses av en stiftelse, som bildats för att stödja institutets
verksamhet. Styrelsen får utse ytterligare högst tre ledamöter.

Samtliga ledamöter utom rektorn och förvaltningschefen ska
utses för en tid av högst tre år i sänder.
Förordning (2010:1781).

4 § Under styrelsen leds institutet av en föreståndare och en
biträdande föreståndare. De skall utses av styrelsen för
Stockholms universitet efter förslag från styrelsen för
Institutet för internationell ekonomi. Föreståndaren och den
biträdande föreståndaren skall utses bland de forskare som är
verksamma vid institutet för en tid av högst tre år i sänder.

Styrelsens uppgifter

5 § Styrelsen skall särskilt besluta i frågor om inriktningen
av institutets verksamhet och i frågor som rör budget och
bokslut.