Förordning (2003:145) om Institutet för social forskning

SFS nr
2003:145
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1599
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1790

Inledande bestämmelse

1 § Vid Stockholms universitet finns Institutet för social
forskning. Förordning (2010:1790).

Uppgifter

2 § Inom institutet skall det bedrivas forskning i sociala
frågor och arbetsmarknadsfrågor samt viss utbildning.

Organisation

3 § Institutet leds av en styrelse som skall bestå av en
ordförande och högst tio andra ledamöter.

Rektor vid Stockholms universitet är ordförande. Bland de
övriga ledamöterna skall det ingå företrädare för myndigheter
inom områdena social- och arbetsmarknadspolitik, för
landstings- och kommunförbunden samt för organisationerna på
arbetsmarknaden. Institutets föreståndare skall ingå bland
ledamöterna. För varje ledamot skall det finnas en ersättare.

Samtliga ledamöter, utom ordföranden, samt ersättare skall
utses av universitetets styrelse för en tid av högst tre år.

4 § Under styrelsen leds institutet av en föreståndare, som
skall utses av styrelsen för Stockholms universitet efter
förslag från styrelsen för Institutet för social forskning.
Föreståndaren skall utses för en tid av högst tre år bland de
forskare som är verksamma vid institutet.

Styrelsens uppgifter

5 § Styrelsen skall särskilt

– besluta i frågor om inriktningen av institutets verksamhet,

– besluta i budgetfrågor,

– yttra sig i fråga om anställning vid institutet, och

– yttra sig i fråga om åtagande av forskningsuppdrag.

Närmare föreskrifter

6 § Närmare föreskrifter om institutet meddelas av
universitetets styrelse.