Förordning (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen

SFS nr
2003:188
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2003-04-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:146
Upphävd
2012-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:663

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) i fråga om behandling av personuppgifter i
Kustbevakningens verksamhet som rör

1. brottsbekämpning,

2. kontroll och tillsyn, samt

3. ärenden om vattenföroreningsavgift.

Förordningen gäller endast om behandlingen av personuppgifter
är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i
eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i denna paragraf, 3-8 och 11-22 §§ gäller även
vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen.

3 § De begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i personuppgiftslagen (1998:204).

Ändamål

4 § Personuppgifter får behandlas i Kustbevakningens
brottsbekämpande verksamhet, om det är nödvändigt för att
förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar
brott som Kustbevakningen enligt lag eller förordning har som
uppgift att ingripa mot eller för att utreda sådana brott.

5 § Personuppgifter får behandlas i den kontroll- och
tillsynsverksamhet som Kustbevakningen enligt lag eller
förordning har att genomföra, om det är nödvändigt för att
inrikta och genomföra verksamheten.

6 § Personuppgifter får behandlas vid Kustbevakningens
handläggning av ärenden om vattenföroreningsavgift enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller
förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg,
om det är nödvändigt för att

1. utreda frågan om sådan avgift,

2. besluta om att påföra någon sådan avgift, eller

3. besluta om förbud eller förelägganden som avses i 8 kap.
lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

7 § Personuppgifter får utöver vad som anges i 4-6 §§ behandlas
av Kustbevakningen om det är nödvändigt för att planera, följa
upp och utvärdera verksamhet som anges där. Känsliga
personuppgifter och sådana uppgifter om lagöverträdelser m.m.
som avses i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får därvid
behandlas bara om uppgifterna har behandlats för ändamål som
avses i 4-6 §§.

Personuppgiftsansvar

8 § Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av känsliga personuppgifter

9 § Uppgifter om en person får i den verksamhet som anges i 1 §
första stycket 1 och 2 inte behandlas enbart på grund av vad
som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska
åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i
fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person
behandlas på annan grund får uppgifterna dock kompletteras med
sådana uppgifter, om det är oundgängligen nödvändigt för syftet
med behandlingen.

För behandling av känsliga personuppgifter i den verksamhet som
anges i 1 § första stycket 3 gäller personuppgiftslagen
(1998:204).

Behandling i den brottsbekämpande verksamheten av uppgifter om
personer som inte är misstänkta för brott

10 § För att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet får
uppgifter om en person som det inte finns någon misstanke om
något visst brott mot behandlas i den brottsbekämpande
verksamheten endast om det är nödvändigt för att förhindra
eller upptäcka sådan brottslig verksamhet som innefattar brott
för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller mer.
Behandlingen får ske bara under förutsättning att den inte
leder till ett otillbörligt integritetsintrång.

Uppgifter om en sådan person som avses i första stycket skall
förses med en särskild upplysning om att personen inte
misstänks för något visst brott. Om personen inte heller
skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva
sådan brottslig verksamhet som avses i första stycket, skall
det också anges. Uppgifterna skall dessutom förses med
upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas
riktighet i sak.

Behandling av personuppgifter som avses i första stycket och
som innebär att ett register inrättas som kan antas komma att
omfatta fler än 25 personer skall anmälas för förhandskontroll
till Datainspektionen senast tre veckor i förväg. Om det med
hänsyn till genomförandet av verksamheten i första stycket inte
går att göra anmälan för förhandskontroll inom denna tid, skall
anmälan göras så snart det kan ske och senast i samband med att
behandlingen påbörjas. Behandling av personuppgifter i
kustbevakningsdatabasen behöver inte anmälas för
förhandskontroll till Datainspektionen.

Kustbevakningsdatabasen

Databasens användningsområde

11 § I Kustbevakningens verksamhet får det finnas en samling
uppgifter och handlingar som med hjälp av automatiserad
behandling används gemensamt i verksamheten för de i 4-7 §§
angivna ändamålen (kustbevakningsdatabasen).

Inom Kustbevakningen skall åtkomst till personuppgifter i
kustbevakningsdatabasen vara förbehållen de personer som på
grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till
uppgifterna.

Personer om vilka uppgifter får behandlas i databasen

12 § För att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som
innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år
eller mer får Kustbevakningen i kustbevakningsdatabasen
behandla uppgifter om personer som kan antas ha samband med
sådan misstänkt brottslig verksamhet. Vid Kustbevakningens
behandling av sådana uppgifter gäller bestämmelserna om
särskild upplysning i 10 § andra stycket.

Kustbevakningen får i kustbevakningsdatabasen behandla
uppgifter om personer som misstänks bedriva brottslig
verksamhet, som innefattar brott för vilket är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i två år, under förutsättning att
den brottsliga verksamheten har samband med sådan brottslig
verksamhet som avses i första stycket. Uppgifter om en fysisk
person som misstänks bedriva sådan brottslig verksamhet skall
förses med upplysning om att misstanken endast avser brottslig
verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i två år.

Uppgifter om en fysisk person skall förses med upplysning om
uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i
sak.

13 § Kustbevakningen får i kustbevakningsdatabasen behandla
uppgifter om personer som förekommer i ett ärende om utredning
av brott.

Uppgifter om en fysisk person som inte är misstänkt för brott
skall förses med upplysning om att sådan misstanke saknas.
Någon upplysning behövs dock inte om det av sammanhanget klart
framgår varför uppgifterna behandlas.

14 § För att inrikta och genomföra kontroll- och
tillsynsverksamhet får Kustbevakningen i
kustbevakningsdatabasen behandla uppgifter om personer som har
anknytning till ett transportmedel eller en verksamhet som
omfattas av kontrollen eller tillsynen.

Sådana uppgifter skall förses med en upplysning om att
misstanke om brott saknas. Någon upplysning behövs dock inte om
det av sammanhanget klart framgår varför uppgifterna behandlas.

15 § Kustbevakningen får i kustbevakningsdatabasen behandla
uppgifter om personer som förekommer i ett ärende om
vattenföroreningsavgift.

Sådana uppgifter skall förses med en upplysning om att
misstanke om brott saknas. Någon upplysning behövs dock inte om
det av sammanhanget klart framgår varför uppgifterna behandlas.

16 § Personuppgifter skall behandlas på ett sådant sätt att det
klart framgår om behandlingen sker med stöd av 12, 13, 14 eller
15 §.

Uppgifter som får behandlas i databasen

17 § Följande uppgifter får behandlas i kustbevakningsdatabasen
om förutsättningar för behandling enligt 4-7, 9, 10 och
12-15 §§ är uppfyllda:

1. uppgifter om en fysisk persons identitet, arbetsplats och
yrke samt adress, telefonnummer och andra liknande uppgifter
som behövs för kommunikation med personen,

2. uppgifter om en juridisk persons identitet, firmatecknare,
säte och verksamhet samt adress, telefonnummer och andra
liknande uppgifter som behövs för kommunikation med personen,

3. upplysningar om varifrån en uppgift kommer och om
uppgiftslämnarens trovärdighet,

4. upplysningar om de omständigheter och händelser som är
orsaken till att uppgifter om en person behandlas,

5. uppgifter om särskilda fysiska kännetecken,

6. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,

7. varning om att en person tidigare varit beväpnad, våldsam
eller flyktbenägen,

8. ärendenummer, ärendekoder, ärendemening och andra uppgifter
som beskriver ett ärende där den enskilde förekommer, och

9. upplysningar om händelser och åtgärder i ett ärende där den
enskilde förekommer.

Direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för
automatiserad behandling

18 § Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och
Ekobrottsmyndigheten får i den brottsbekämpande verksamheten ha
direktåtkomst till kustbevakningsdatabasen.

Tullverket får i den brottsbekämpande verksamheten ha
direktåtkomst till uppgifter i kustbevakningsdatabasen om
personer som anges i 12-14 §§. Skatteverket får i den
brottsbekämpande verksamheten som bedrivs enligt lagen
(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar ha
direktåtkomst till uppgifter om personer som anges i 12-14 §§.

Åklagarmyndigheten får, i en förundersökning som leds av en
åklagare vid myndigheten, ha direktåtkomst till uppgifter i
kustbevakningsdatabasen om personer som anges i 13 §.
Förordning (2004:1285).

19 § Direktåtkomst till personuppgifter enligt 18 § skall vara
förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina
arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Vid
Ekobrottsmyndigheten får endast polismän och andra personer som
deltar i polisiärt arbete, med undantag för åklagare, ha den
direktåtkomst som avses i 18 § första stycket.

20 § Uppgifter i kustbevakningsdatabasen får lämnas ut på
medium för automatiserad behandling under motsvarande
förutsättningar som anges i 18 §.

Utöver vad som anges i första stycket får uppgifter i
kustbevakningsdatabasen om personer som har anknytning till
ett transportmedel eller en verksamhet som omfattas av
Kustbevakningens kontroll eller tillsyn av fisket lämnas ut på
medium för automatiserad behandling till Havs- och
vattenmyndigheten, om uppgifterna behövs i den kontroll- eller
tillsynsverksamhet som rör fisket som Havs- och
vattenmyndigheten enligt lag eller förordning har att
genomföra. Förordning (2011:663).

Sökbegrepp

21 § Vid sökning i kustbevakningsdatabasen efter uppgifter som
avses i 17 § får uppgifter som avslöjar ras, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i
fackförening eller som rör sexualliv inte användas som
sökbegrepp.

22 § Vid sökning i kustbevakningsdatabasen efter en handling
som upprättats i ett ärende får som sökbegrepp endast användas
uppgifter om:

1. namn samt person-, samordnings- eller organisationsnummer,

2. fordonsnummer och fartygs namn, nummer eller identitet,

3. datum då handlingen upprättades,

4. diarienummer eller annan beteckning på handlingen,

5. till vem handlingen har expedierats, och

6. i korthet vad handlingen rör.

Rättelse och skadestånd

23 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Gallring

24 § Personuppgifter skall gallras när de inte längre behövs
med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgifter som avses i 10 § första stycket skall gallras
senast ett år efter det att behandlingen inleddes.

Riksarkivet får föreskriva att personuppgifter trots första och
andra styckena får bevaras för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål.

Överklagande

25 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om rättelse enligt 23 § denna förordning och om avslag
på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen
(1998:204) får dock inte överklagas.