Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

SFS nr
2003:192
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:190

1 § Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i
landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt
fullgöra

1. landstingets uppgifter

– enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

– enligt tandvårdslagen (1985:125),

– enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

– enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

– enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade,

– enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,

– enligt smittskyddslagen (2004:168), eller

– som i annat fall enligt lag skall handhas av en sådan nämnd
som avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen, och

2. kommunens uppgifter

– enligt socialtjänstlagen (2001:453),

– enligt hälso- och sjukvårdslagen,

– enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

– enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga,

– enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

– enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m., eller

– som i annat fall enligt lag skall handhas av socialnämnd.
Lag (2004:190).

2 § Landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka
enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landstinget som
kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens
ansvarsområde.

3 § För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i
kommunallagen (1991:900) om gemensam nämnd.