Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

SFS nr
2003:208
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2003-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1318

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot
vissa metaller i bilar och har meddelats med stöd av 5 kap. 8 §
fordonslagen (2002:574).

2 § Material och komponenter i andra lätta lastbilar och
personbilar än sådana som är EG-typgodkända och som för
första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003
får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt
krom utom i de fall som anges i bilaga II till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18
september 2000 om uttjänta fordon, i lydelsen enligt
kommissionens direktiv 2013/28/EU. Förordning (2014:1318).

3 § Med personbil och lätt lastbil avses i denna förordning
samma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Har upphävts genom förordning (2009:235).