Förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT

SFS nr
2003:248
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2003-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:614

Inledande bestämmelser

1 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas till
lönekostnader för arbetsledare inom verksamheten kulturarvs-IT.
Bidrag får endast lämnas till en lokal eller regional
institution inom musei- eller arkivsektorn.

Vid fördelningen av bidrag skall målsättningen vara att stöd
skall ges till en institution i varje län. Bestämmelserna i
denna förordning gäller dock inte den verksamhet benämnd
kulturarvs-IT som bedrivs vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.

2 § Med kulturarvs-IT avses verksamhet som har till syfte att

1. öka tillgängligheten till kulturarvet, och

2. erbjuda arbete till personer som omfattas av insatserna
lönebidrag eller trygghetsanställning enligt förordningen
(2000:630) om särskilda insatser för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, om
arbetstagaren

a) är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade,

b) på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte
tidigare haft kontakt med arbetslivet eller har varit borta
från arbetslivet under en längre tid, eller

c) har mer än en svårare funktionsnedsättning.
Förordning (2012:614).

Villkor för bidrag

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Bidrag får lämnas för arbetsledare som ansvarar för minst fem
anställda som uppfyller kriterierna i 2 § 2. Dessa anställda
ska ha till uppgift att

1. digitalisera och bearbeta museisamlingar eller
arkivmaterial,

2. söka i databaser, eller

3. utföra annan informationstjänst. Förordning (2012:614).

Bidragets storlek

4 § Bidrag lämnas högst med ett belopp som motsvarar
lönekostnaden för en heltidsanställd arbetsledare per
institution.

Beslutande myndighet

5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Riksantikvarieämbetet.

Utbetalning och redovisning

6 § Bidrag beviljas för ett år i sänder.

Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat bidrag inte
skall betalas ut, om det kan antas att bidraget beviljats på
grund av felaktiga uppgifter.

7 § Den institution som har fått bidrag enligt denna förordning
skall till Riksantikvarieämbetet lämna en redovisning av hur
medlen har använts.

8 § Riksantikvarieämbetet får besluta att kräva tillbaka bidrag
om

1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,

2. det inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
eller

3. redovisning som avses i 7 § inte har lämnats.

Bemyndigande

9 § Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Överklagande

10 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2003:248

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Stöd får dock
lämnas redan för tid från och med den 1 januari 2003.