Lag (2003:264) om avgifter vid Riksrevisionen

SFS nr
2003:264
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2003-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:265
Upphävd
2004-01-01

1 § Riksrevisionen skall ta ut avgift för

1. årlig revision enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. av affärsverk samt följande
myndigheter:

Arbetsgivarverket
Banverket
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarshögskolan
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Kammarkollegiet
Lantmäteriverket
Läkemedelsverket
Patent- och registreringsverket
Premiepensionsmyndigheten
Revisorsnämnden
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Statens fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens institutionsstyrelse
Statens livsmedelsverk
Statens pensionsverk
Statens utsädeskontroll
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Totalförsvarets forskningsinstitut
Verket för högskoleservice
Vägverket,

2. revision i de fall som avses i 10 kap. 8 § tredje stycket
aktiebolagslagen (1975:1385) och 4 kap. 1 § fjärde stycket
stiftelselagen (1994:1220),

3. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid revision enligt 2.

2 § Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning
uppnås.

Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att
fullgöra uppdraget och utifrån en tidtaxa som följer av
lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för
direkta kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för
sig.

För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

Lönenivå Månadslön, kr Högst kr/timme
1 60 000- 2 000
2 50 000-59 999 1 700
3 45 000-49 999 1 600
4 40 000-44 999 1 400
5 35 000-39 999 1 300
6 30 000-34 999 1 100
7 25 000-29 999 1 000
8 20 000-24 999 800
9 -19 999 600