Förordning (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

SFS nr
2003:305
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1600
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1791

Inledande bestämmelse

1 § Vid Örebro universitet ska Nationellt centrum för främjande
av god hälsa hos barn och ungdom finnas.
Förordning (2010:1791).

Uppgifter

2 § Centrumet skall ha till uppgift att stödja skolor och
fritidshem i arbetet med ökad fysisk aktivitet, god
kosthållning och andra hälsofrämjande verksamheter för barn och
ungdomar. Centrumet skall i sitt arbete utgå från de
övergripande mål och riktlinjer som gäller för skola och
fritidshem.

Centrumet skall särskilt

1. sprida erfarenheter och goda exempel såväl från arbetet inom
ämnena hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa som från
andra insatser,

2. stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt,

3. verka för en ökad samverkan mellan universitet och
högskolor, kommuner, andra skolhuvudmän och myndigheter,
intresseorganisationer samt regionala och lokala
organisationer, och

4. verka för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk
aktivitet, kostvanor samt barns och elevers lärande och
utveckling. Förordning (2006:187).

Ledning och organisation

3 § Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en
ordförande och nio övriga ledamöter. Ordföranden ska utses av
regeringen. Regeringen ska även utse två av de övriga
ledamöterna, varav en ledamot ska företräda lärarna inom
berörda ämnen och en ledamot ska ha kompetens inom
kostområdet.

I övrigt ska Örebro universitet, Gymnastik- och
idrottshögskolan, Statens skolverk, Statens
folkhälsoinstitut, Riksidrottsförbundet och Livsmedelsverket
utse en ledamot var. Dessutom ska Sveriges Kommuner och
Landsting utse en ledamot.

Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande. Ledamöterna
ska utses för en tid av högst tre år. Förordning (2009:1455).

4 § Styrelsen skall efter samråd med styrelsen för Örebro
universitet utse en föreståndare för centrumet för en tid av
högst tre år.

5 § Till styrelsen skall det finnas knutet ett vetenskapligt
råd som utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet.

Styrelsens uppgifter

6 § Styrelsen skall

1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och
dess arbetsformer,

2. besluta om fördelningen av de medel som ställs till
förfogande för centrumets verksamhet,

3. följa upp verksamheten och analysera resultaten samt se till
att resurserna utnyttjas effektivt, samt

4. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till
styrelsen för Örebro universitet.

7 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är
närvarande.

Vetenskapliga rådets uppgifter

8 § Det vetenskapliga rådet skall ha till uppgift att inför
styrelsen svara för vetenskapliga bedömningar samt i övrigt
biträda styrelsen med råd i vetenskapliga frågor.