Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

SFS nr
2003:307
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2003-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:567
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:69

Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder. Lag (2005:480).

Andra bestämmelser med förbud mot diskriminering

2 § Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns också i

– jämställdhetslagen (1991:433),

– lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet
på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning,

– lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet
på grund av funktionshinder,

– lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning,

– lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan,
och

– lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever.

I 16 kap. 9 § brottsbalken finns bestämmelser om olaga
diskriminering. Lag (2006:69).

Definitioner

Diskriminering

3 § I denna lag avses med diskriminering

1. direkt diskriminering: att en enskild person missgynnas
genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation,
om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder,

2. indirekt diskriminering: att en enskild person missgynnas
genom tilllämpning av bestämmelser, kriterier eller
förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken
särskilt missgynnar personer med visst kön, viss etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller visst funktionshinder, såvida inte
bestämmelserna, kriterierna eller förfaringssätten kan
motiveras av berättigade mål och medlen är lämpliga och
nödvändiga för att uppnå målet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker en persons
värdighet och som har samband med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som
kränker en persons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner
att diskriminera en person enligt 1-4 som lämnas åt någon som
står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar
ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig
att fullgöra ett uppdrag. Lag (2005:480).

Etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder

4 § I denna lag avses med

1. etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer
som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller
hudfärg,

2. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell
läggning,

3. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga
som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen,
har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Förbud mot diskriminering

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

5 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder av arbetssökande eller
arbetstagare är förbjuden

1. vid förmedling av arbete hos den offentliga
arbetsförmedlingen eller annan som bedriver arbetsförmedling,
och

2. i fråga om andra insatser inom den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.

Diskrimineringsförbudet innebär dock inte hinder mot
tillämpning av bestämmelser som är ett led i strävanden att
främja lika möjligheter oavsett etnisk tillhörighet.
Lag (2005:480).

Start eller bedrivande av näringsverksamhet

6 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder är förbjuden i fråga om
ekonomiskt stöd, tillstånd, registrering eller liknande som
behövs eller kan ha betydelse för att en enskild person skall
kunna starta eller bedriva näringsverksamhet. Lag (2005:480).

Yrkesutövning

7 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder är förbjuden i fråga om
behörighet, legitimation, auktorisation, registrering,
godkännande eller liknande som behövs eller kan ha betydelse
för att en enskild person skall kunna utöva ett visst yrke.
Lag (2005:480).

Medlemskap m.m.

8 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder är förbjuden i fråga om

1. medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation,
arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation, och

2. förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina
medlemmar.

Förbudet mot könsdiskriminering gäller dock inte förmåner som
en organisation tillhandahåller medlemmar av ena könet som ett
led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och
män. Lag (2005:480).

Varor, tjänster och bostäder

9 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder är förbjuden vid yrkesmässigt
tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder.

Förbudet mot könsdiskriminering gäller dock inte
tillhandahållande av

– försäkringstjänster, eller

– andra tjänster eller bostäder, om olika behandling av kvinnor
och män kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som
används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.
Lag (2005:480).

Socialtjänsten m.m.

10 § Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning är
förbjuden i fråga om

1. insatser inom socialtjänsten, och

2. tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst samt
bostadsanpassningsbidrag. Lag (2004:1089).

Socialförsäkringssystemet

11 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller
sexuell läggning är förbjuden i fråga om socialförsäkringen och
anslutande bidragssystem.

Förbudet mot könsdiskriminering innebär dock inte hinder mot
tillämpning av bestämmelser om

– änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension
och efterlevandestöd till barn och lagen (2000:462) om
införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn,

– hustrutillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension, eller

– utbetalning av barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna
barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag.
Lag (2005:480).

Arbetslöshetsförsäkringen

12 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller
sexuell läggning är förbjuden i fråga om
arbetslöshetsförsäkringen. Lag (2005:480).

Studiestöd

12 a § Diskriminering som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder är förbjuden i fråga om statligt
studiestöd. Lag (2006:69).

Hälso- och sjukvården

13 § Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning är
förbjuden i hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.
Lag (2005:453).

Förbud mot repressalier

14 § Den som påstås ha diskriminerat någon enligt denna lag får
inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att
han eller hon anmält eller påtalat diskrimineringen eller
medverkat i en utredning om denna.

Ogiltighet och skadestånd

Ogiltighet

15 § Om någon diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal på
ett sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen
jämkas eller förklaras ogiltig om den som diskriminerats begär
det. Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte
skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med
oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende
eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Diskrimineras någon på ett sätt som är förbjudet enligt denna
lag genom uppsägning av ett avtal eller genom en annan sådan
rättshandling, skall rättshandlingen förklaras ogiltig om den
som diskriminerats begär det.

Skadestånd

16 § Den som diskriminerar någon på ett sätt som är förbjudet
enligt denna lag skall betala skadestånd för den kränkning som
diskrimineringen innebär. Om en arbetstagare diskriminerar
någon skall skadeståndet betalas av den som har arbetstagaren i
sin tjänst.

17 § Den som utsätter någon för repressalier på ett sätt som är
förbjudet enligt 14 § skall betala skadestånd för den kränkning
som repressalierna innebär. Om en arbetstagare utsätter någon
för repressalier skall skadeståndet betalas av den som har
arbetstagaren i sin tjänst.

18 § Om det är skäligt kan skadestånd enligt 16 eller 17 §
sättas ned eller helt falla bort.

Tillsyn

19 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning och Handikappombudsmannen skall se till att
denna lag följs.

Ombudsmännen skall försöka förmå dem som omfattas av förbuden
mot diskriminering och repressalier att frivilligt följa lagen.
Lag (2005:480).

Rättegången

Tillämpliga regler

20 § Mål om tillämpningen av förbuden mot diskriminering och
förbudet mot repressalier enligt denna lag skall handläggas
enligt vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om rättegången
i tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

Domstolen får dock förordna att vardera parten skall bära sin
rättegångskostnad, om den som anser sig ha blivit diskriminerad
eller utsatt för repressalier förlorat målet och hade skälig
anledning att få tvisten prövad. Detta gäller dock inte när
någon av ombudsmännen för talan som part enligt 22 §.

Bevisbörda

21 § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt
för repressalier visar omständigheter som ger anledning att
anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för
repressalier, är det svaranden som skall visa att
diskriminering eller repressalier inte förekommit.

Rätt att föra talan

22 § I en tvist enligt denna lag får Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning eller
Handikappombudsmannen som part föra talan för en enskild som
anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för
repressalier, om den personen medger det. Om ombudsmannen för
sådan talan får ombudsmannen i samma rättegång föra också annan
talan som ombud för den personen. Lag (2005:480).

Preskription m.m.

23 § En talan i en tvist enligt denna lag skall väckas inom två
år efter det att den påtalade handlingen företogs eller en
skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I annat fall är rätten
till talan förlorad.

24 § Vad som finns föreskrivet i rättegångsbalken om part
beträffande jävsförhållande, pågående rättegång, personlig
inställelse samt hörande under sanningsförsäkran och andra
frågor som rör bevisningen skall även gälla den för vilken
Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning eller Handikappombudsmannen för talan enligt
denna lag.

Vad som gäller enligt rättegångsbalken om pågående rättegång
för en enskild som för talan enligt denna lag gäller även en
ombudsman som för talan som part för den enskilde enligt denna
lag. Lag (2005:480).

25 § Rättens avgörande i ett mål där Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning eller
Handikappombudsmannen för talan för en enskild har rättskraft i
förhållande till denna person. Avgörandet får överklagas av den
enskilde. Lag (2005:480).