Lag (2003:333) om Lagrådet

SFS nr
2003:333
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:973

Grundlagsbestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om Lagrådet finns i 8 kap.
20–22 §§ regeringsformen. Lag (2010:1432).

Lagrådets sammansättning

2 § I Lagrådet kan det tjänstgöra justitieråd, justitieråd som
avgått med ålderspension samt andra lagfarna personer. Fler än
sammanlagt sex justitieråd får inte samtidigt tas i anspråk
för tjänstgöring i Lagrådet. Lag (2010:1467).

3 § Lagrådet består av minst en och högst fem avdelningar.
Lag (2013:973).

4 § En avdelning skall bestå av tre ledamöter. Om det finns
särskilda skäl får en avdelning bestå av fyra ledamöter vid
behandlingen av ett visst ärende.

5 § I varje avdelning ska det ingå både justitieråd som
tjänstgör i Högsta domstolen och justitieråd som tjänstgör i
Högsta förvaltningsdomstolen. Vid behov får de ersättas av
pensionerat justitieråd som tjänstgjort i Högsta domstolen
eller Högsta förvaltningsdomstolen. Minst en ledamot på
avdelningen ska dock vara aktivt justitieråd. Utöver dessa får
högst en annan lagfaren person tjänstgöra på en avdelning.
Lag (2010:1467).

6 § Ordföranden på en avdelning i Högsta domstolen eller Högsta
förvaltningsdomstolen får inte utses till ledamot i Lagrådet.
Lag (2011:738).

Beslut om sammansättningen

7 § Regeringen beslutar med hänsyn till arbetsbördan hur många
avdelningar Lagrådet skall bestå av och under vilka
tidsperioder avdelningarna skall tjänstgöra.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att
under en pågående lagrådsperiod närmare bestämma antalet
avdelningar om det är nödvändigt på grund av ändrad
arbetsbörda.

8 § Regeringen beslutar efter samråd med Högsta domstolen och
Högsta förvaltningsdomstolen hur många ledamöter som var och
en av domstolarna ska utse i Lagrådet. Regeringen beslutar om
en avdelning ska bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av
ett visst ärende.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att
fatta beslut enligt första stycket.

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen utser
justitieråd i respektive domstol att vara ledamöter i
Lagrådet. Vid behov utser dessa domstolar pensionerade
justitieråd att vara ledamöter i Lagrådet. Lag (2010:1467).

9 § Andra ledamöter i Lagrådet än de som avses i 8 § utses av
regeringen efter samråd med Högsta domstolen och Högsta
förvaltningsdomstolen.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att
förordna en ledamot som avses i denna paragraf och som
tidigare har varit ledamot i Lagrådet. Lag (2010:1467).

10 § Vid behov utses ersättare för en ledamot i Lagrådet på det
sätt som anges i 8 och 9 §§.

11 § När det skall finnas fler än en avdelning bestämmer de av
ledamöterna som berörs av beslutet avdelningarnas
sammansättning.

12 § Alla justitieråd bör delta i beslut som enligt denna lag
fattas av Högsta domstolen respektive Högsta
förvaltningsdomstolen, om de inte är befriade från skyldighet
att tjänstgöra eller har annat giltigt skäl att inte delta i
beslutet. Lag (2010:1467).

Lagrådsperiod och tjänstgöringstider

13 § Lagrådets verksamhet delas in i perioder om ett år räknade
från början av Högsta domstolens höstsession (lagrådsperioder).
Lag (2011:738).

14 § En ledamot av Lagrådet utses att tjänstgöra för viss tid
eller för behandling av ett visst ärende.

Förordnande för viss tid ska avse en lagrådsperiod eller en
del av en sådan period. För att ett justitieråd från början av
en lagrådsperiod ska förordnas för kortare tid än hela
perioden krävs särskilda skäl. Lag (2010:1467).

15 § Har upphävts genom lag (2011:738).

16 § Har behandlingen av ett ärende inte avslutats vid
lagrådsperiodens slut skall de ledamöter som deltagit i
behandlingen tjänstgöra på avdelningen i stället för dem som
har utsetts för den nya perioden, till dess ärendet har blivit
slutligt behandlat.

Om en ledamot under en pågående lagrådsperiod skall avsluta sin
tjänstgöring på en avdelning i Lagrådet, kan avdelningen
bestämma att ledamoten skall fortsätta sin tjänstgöring till
dess ett påbörjat ärende som ledamoten har varit med om att
granska har behandlats slutligt.

Behandling av ärenden

17 § Lagrådets avdelningar är alla lika behöriga att behandla
ärenden.

Ärendena fördelas mellan avdelningarna på det sätt som
Lagrådets ledamöter bestämmer.

18 § Ordförande på en lagrådsavdelning är det justitieråd som
först har utnämnts till ett sådant ämbete.

När Lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, ska det
justitieråd som är äldst i tjänst föra ordet.
Lag (2010:1467).

19 § Regeringskansliet skall ställa en tjänsteman till
Lagrådets förfogande för att föredra ett ärende som har beretts
i kansliet och för att på annat lämpligt sätt hjälpa Lagrådet
vid behandlingen av ärendet. När Lagrådet behandlar ett
lagförslag som har väckts i riksdagen, skall det utskott som
har begärt Lagrådets yttrande ställa föredragande till
förfogande.

20 § En lagrådsavdelning kan förordna en person med särskilda
fackkunskaper att som sakkunnig hjälpa avdelningen vid
behandlingen av ett visst ärende.

21 § Om det finns skiljaktiga meningar vid behandlingen av ett
ärende, ska omröstning ske i den mån det behövs.

Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest
ledamöter. Om flera meningar har fått lika många röster gäller
den mening som stöds av det justitieråd som är äldst i tjänst
bland dem som har röstat för någon av dessa meningar.
Lag (2010:1467).

22 § Vid tillämpning av 18 och 21 §§ ska med justitieråd
jämställas pensionerat justitieråd. Lag (2010:1467).

Ledamöternas tjänstgöring i Högsta domstolen och Högsta
förvaltningsdomstolen

23 § Justitieråd som tjänstgör i Lagrådet ska fortsätta att
delta i behandlingen av mål eller ärenden i Högsta domstolen
eller Högsta förvaltningsdomstolen som de har påbörjat.
Detsamma gäller behandlingen av mål eller ärenden som ska
avgöras av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen
i dess helhet, om det inte möter starka hinder med hänsyn till
arbetsbördan i Lagrådet. Lag (2010:1467).

24 § Regeringen kan meddela Lagrådet att det inte har några
ärenden att vänta under en viss tid. Regeringen får bemyndiga
chefen för Justitiedepartementet att lämna ett sådant
meddelande. Justitieråd som är ledamöter i Lagrådet ska under
en sådan tid tjänstgöra i den domstol som de tillhör, om inte
ett brådskande ärende i Lagrådet föranleder annat.

Även i annat fall får justitieråd i Lagrådet tjänstgöra i sin
domstol, om det kan ske utan problem för Lagrådets verksamhet.
Beslut om detta fattas av Lagrådets ledamöter. Lag (2010:1467).

Lagrådsledamöternas ledighet

25 § Lagrådets ledamöter har rätt till och beslutar om
ledighet enligt samma grunder som gäller för justitieråden i
domstolarna. Vid beslut om ledighet ska Lagrådet se till att
brådskande ärenden inte fördröjs.

En ledamot som inte har förordnats för en hel lagrådsperiod
får vara ledig enligt vad Lagrådets ledamöter bestämmer.
Lag (2010:1467).

Övergångsbestämmelser

2003:333

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2003, då lagen
(1979:368) om Lagrådet skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 2-12 §§ i den nya lagen tillämpas redan
före ikraftträdandet när det gäller beslut som avses i de
paragraferna och som gäller den lagrådsperiod som inleds vid
ikraftträdandet.

2010:1467

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Vid tillämpning av 2 § ska med justitieråd som avgått med
ålderspension jämställas regeringsråd som avgått med
ålderspension.

3. Vid tillämpning av 5, 8 och 22 §§ ska med pensionerat
justitieråd jämställas pensionerat regeringsråd.