Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag

SFS nr
2003:348
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1159
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:871

1 § Utdelning från allmännyttiga bostadsföretag får högst
motsvara den genomsnittliga statslåneräntan under föregående
räkenskapsår med ett tilllägg av en procentenhet. Utdelningen
får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för
föregående räkenskapsår.

2 § Bestämmelserna i 1 § hindrar inte allmännyttiga
bostadsföretag att ge utdelning till staten eller till ett
statligt bolag till följd av avtal mellan Statens bostadsnämnd
eller Statens bostadskreditnämnd och berörd kommun.
Förordning (2005:871).

3 § Med allmännyttiga bostadsföretag avses i denna förordning
sådana företag som anges i 1 kap. 1 § lagen (2002:102) om
allmännyttiga bostadsföretag.