Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg

SFS nr
2003:367
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:550

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller

1. alla bulkfartyg, oavsett i vilken stat de är registrerade,
som anlöper en terminal för att lasta eller lossa fasta
bulklaster, och

2. alla terminaler som anlöps av sådana bulkfartyg.

Lagen skall dock inte tillämpas

1. på terminaler som endast i undantagsfall används för
lastning och lossning av fasta bulklaster, eller

2. när lastning och lossning sker endast med bulkfartygets egen
utrustning.

Definitioner

2 § I lagen används beteckningar med följande betydelse.

Beteckning Betydelse

1974 års SOLAS-konvention Den internationella konventionen om
säkerheten för människoliv till sjöss
samt därtill hörande protokoll och
ändringar.

BLU-koden Koden för säker lastning och lossning
av bulkfartyg såsom den återges i
bilagan till IMO:s resolution
A.862(20).

Bulkfartyg – Ett fartyg som är byggt med enkelt
däck, toppvingar och hoppertankar i
lastrummen, och som huvudsakligen är
avsett att frakta fasta bulklaster,
eller

– ett malmfartyg, dvs. ett havsgående
fartyg med enkelt däck med två
längsgående skott och dubbel botten i
hela lastlådan, och som är avsett att
frakta malm endast i de mellersta
lastrummen, eller

– ett kombinationsfartyg enligt
definitionen i regel II-2/3.27
i 1974 års SOLAS-konvention.

IMO Förenta Nationernas Internationella
Sjöfartsorganisation

Fast bulklast Fast bulklast enligt definitionen i
regel XII/1.4 i 1974 års SOLAS-
konvention, med undantag av spannmål
enligt definitionen i regel VI/8.2 i
1974 års SOLAS-konvention.

Terminal Varje fast, flytande eller rörlig
anläggning som är utrustad och används
för att lasta eller lossa fasta
bulklaster i eller ur bulkfartyg.

Terminaloperatör Ägaren av en terminal eller den
fysiska eller juridiska person till
vilken ägaren har överlämnat ansvaret
för den lastning och lossning av ett
enskilt bulkfartyg som utförs vid
terminalen.

Terminalrepresentant Den person som utsetts av
terminaloperatören att ha det
övergripande ansvaret för och rätten
att vid terminalen kontrollera
lastningen eller lossningen av ett
enskilt bulkfartyg.

Erkänd organisation En organisation som erkänts i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 391/2009 av den
23 april 2009 om gemensamma regler och
standarder för organisationer som
utför inspektioner och utövar tillsyn
av fartyg.

Flaggstatens administration De behöriga myndigheterna i den stat
vars flagg bulkfartyget har rätt att
föra.

Behörig myndighet En nationell, regional eller lokal
myndighet i en medlemsstat som enligt
den nationella lagstiftningen har
befogenhet att tillämpa och verkställa
kraven i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/96/EG om fastställande
av harmoniserade krav och förfaranden
för säker lastning och lossning av
bulkfartyg, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/84/EG6.

Lastinformation De upplysningar om lasten som krävs
enligt regel VI/2 i 1974 års
SOLAS-konvention.

Lastnings- eller lossningsplan Den plan som avses i regel VI/7.3 i
1974 års SOLAS-konvention och som har
den form som anges i bihang 2 till
BLU-koden.

Bulkdensitetsdeklaration De upplysningar om lastens
bulkdensitet som skall lämnas enligt
regel XII/10 i 1974 års SOLAS-
konvention.
Lag (2011:550).

3 § Vad som sägs i denna lag om redare skall även gälla den som
i redarens ställe utövar ett avgörande inflytande över
fartygets drift.

På samma sätt skall det som sägs om befälhavare även gälla den
som av befälhavaren har utsetts att ansvara för lastning eller
lossning.

Bemyndiganden

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vilka krav som bulkfartygen skall uppfylla för att anses
lämpliga för lastning och lossning av fasta bulklaster, och

2. vilka krav som en terminal skall uppfylla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
även meddela närmare föreskrifter om

1. sådana informationsbroschyrer och kvalitetssäkringssystem
som avses i 6 § 4 respektive 5,

2. befälhavares skyldigheter i samband med lasthantering,

3. terminalrepresentantens skyldigheter,

4. förfarandet inför och i samband med lastning och lossning av
bulkfartyg, och

5. sådana lastnings- och lossningsplaner som avses i 9 §.

5 § Regeringen bestämmer den myndighet som skall utöva tillsyn
över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och
bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om tillsynen och om avgifter till staten
för denna.

Terminaloperatörens ansvar

6 § Terminaloperatören skall

1. förvissa sig om att ett bulkfartyg kan lastas eller lossas
på ett säkert sätt genom att kontrollera att fartyget uppfyller
de krav som har föreskrivits med stöd av 4 § första stycket 1,

2. kontrollera att en terminal uppfyller kraven i de
bestämmelser som har meddelats med stöd av 4 § första stycket
2,

3. ansvara för att en eller flera terminalrepresentanter utses,

4. ansvara för att informationsbroschyrer utarbetas och
tillhandahålls befälhavaren på bulkfartyg som anlöper
terminalen för att lasta eller lossa fasta bulklaster, och

5. ansvara för att ett kvalitetssäkringssystem utvecklas,
genomförs och upprätthålls.

Befälhavarens ansvar

7 § Befälhavaren skall

1. ansvara för att lastning och lossning av bulkfartyget sker
på ett säkert sätt,

2. i god tid före fartygets ankomst informera terminalen i
enlighet med de bestämmelser som meddelats med stöd av 4 §
andra stycket 4,

3. innan lastning sker kontrollera att han eller hon har fått
nödvändig lastinformation och, om så krävs, en
bulkdensitetsdeklaration för fast bulklast, och

4. i övrigt fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag
eller av bestämmelser som har meddelats med stöd av 4 § andra
stycket 2.

Terminalrepresentantens ansvar

8 § Terminalrepresentanten skall

1. utan dröjsmål till befälhavaren och till den myndighet som
regeringen utser med stöd av 5 § anmäla sådana uppenbara
brister ombord på ett bulkfartyg och andra sådana
omständigheter som kan äventyra säkerheten vid lastning eller
lossning av fasta bulklaster, och

2. i övrigt fullgöra de skyldigheter som terminalrepresentanten
har enligt denna lag eller enligt bestämmelser som har
meddelats med stöd av 4 § andra stycket 3.

Förfarandet i samband med lastning och lossning

9 § Innan fasta bulklaster lastas eller lossas skall
befälhavaren och terminalrepresentanten komma överens om en
lastnings- eller lossningsplan.

10 § Med förbehåll för befälhavarens rättigheter och
skyldigheter enligt regel VI/7.7 i 1974 års SOLAS-konvention
skall den myndighet som regeringen utser med stöd av 5 § stoppa
lastning och lossning av fasta bulklaster om det finns klara
indikationer på att lastningen eller lossningen medför
säkerhetsrisker för fartyget eller besättningen. Myndigheten
skall även ingripa om befälhavaren och terminalrepresentanten
inte är överens om hur lastningen eller lossningen skall ske
och ett ingripande krävs för att upprätthålla säkerheten eller
skydda den marina miljön.

Skador i samband med lastning eller lossning

11 § Om fartyget eller dess utrustning skadas i samband med
lastning eller lossning skall terminalrepresentanten rapportera
detta till befälhavaren.

12 § En skada som uppstår i samband med lastning eller lossning
skall repareras om det är nödvändigt för att fartygets eller
besättningens säkerhet skall upprätthållas.

13 § Om en skada på fartyget eller dess utrustning är sådan att
fartygets sjövärdighet försämras och försämringen inte är
obetydlig, skall terminalrepresentanten lämna information om
skadan till den myndighet som regeringen har utsett med stöd av
5 § samt till flaggstatens administration eller till en erkänd
organisation som staten företräds av. Myndigheten skall
därefter, med beaktande av eventuella synpunkter från fartygets
befälhavare samt den administration eller organisation som nyss
sagts, avgöra om fartyget måste repareras innan det får avgå.

Om myndigheten anser att en omedelbar reparation är nödvändig
skall myndigheten förbjuda fartyget att avgå från terminalen.
Ett sådant beslut skall innehålla uppgifter om de åtgärder som
skall vidtas innan fartyget får avgå och när åtgärderna senast
skall vidtas.

14 § Ett beslut enligt 13 § andra stycket får förenas med vite.
Ett förbud som förenas med vite får riktas till fartygets
befälhavare, redare eller ägare.

15 § Ett beslut enligt 13 § andra stycket skall gälla till dess
att nödvändig reparation har utförts och godkänts av den
myndighet som har fattat beslutet och fartygets befälhavare
samt betalning har erlagts eller säkerhet ställts för de
kostnader för tillsynsförrättningen som enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall
betalas av redaren eller fartygsägaren.

16 § Om någon inte inom den förelagda tiden vidtar en åtgärd
som åligger honom eller henne enligt beslut som har meddelats
med stöd av 13 § andra stycket, eller om han eller hon inte kan
underrättas om beslutet utan sådant dröjsmål som äventyrar
syftet med beslutet, får den myndighet som har fattat beslutet
låta verkställa åtgärden på bekostnad av redaren eller
fartygets ägare. Detsamma gäller även i andra fall när ett
beslut har meddelats om att omedelbar åtgärd krävs men det inte
kan förväntas att åtgärden kommer att vidtas av den som
beslutet riktar sig till.

17 § Den myndighet som med stöd av 13 § andra stycket har
förbjudit ett fartyg att avgå skall genast anmäla beslutet till
polis-, tull- och lotsmyndigheterna, Kustbevakningen samt den
berörda hamnen. Polismyndigheten och Kustbevakningen skall, om
det behövs, vidta åtgärder för att förhindra att förbudet
överträds. Tull- och lotsmyndigheterna skall, så länge förbudet
gäller, inställa de förrättningar för fartygets resa som
ankommer på dem.

18 § Ett beslut enligt 13 § andra stycket gäller omedelbart om
inte annat beslutas.

Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ansvar

19 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den terminaloperatör som uppsåtligen eller av oaktsamhet
inte fullgör sina skyldigheter enligt 6 §,

2. den befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte
fullgör sina skyldigheter enligt 7 §, och

3. den terminalrepresentant som uppsåtligen eller av oaktsamhet
inte fullgör sina skyldigheter enligt 8 §.

20 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som har
meddelats med stöd av 13 § andra stycket.

21 § Överträds ett förbud som har meddelats med stöd av 13 §
andra stycket döms fartygets redare eller ägare som om han
eller hon själv hade begått gärningen, om han eller hon
underlåtit att göra vad som skäligen kunnat fordras för att
förhindra det inträffade.

22 § Om ett förbud enligt 13 § andra stycket har förenats med
vite, skall den som bryter mot förbudet inte dömas till ansvar.