Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614)

SFS nr
2003:37
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2003-01-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:792

1 § En underrättelse enligt 7 kap. 23 § första stycket
bostadsrättslagen (1991:614) skall beträffande en
bostadslägenhet avfattas enligt formulär 1 och beträffande en
lokal enligt formulär 2.

2 § Om en underrättelse som avses i 1 § inte har tagits in i
eller fogats vid en sådan ansökan om avhysning som avses i 7
kap. 28 § bostadsrättslagen (1991:614) eller en
stämningsansökan, skall Kronofogdemyndigheten eller den domstol
till vilken ansökan har getts in se till att
bostadsrättshavaren delges en sådan underrättelse samtidigt med
ansökningen. Kronofogdemyndigheten eller domstolen är skyldig
att på lämpligt sätt genast underrätta sökanden eller käranden
om innehållet i 7 kap. 23 § första och tredje styckena
bostadsrättslagen och om åtgärden att underrätta
bostadsrättshavaren. Förordning (2006:792).

3 § Meddelande till socialnämnden enligt 7 kap. 23 § första
stycket 1 b) bostadsrättslagen (1991:614) skall avfattas enligt
formulär 3. Förordning (2004:389).

4 § Underrättelse till socialnämnden enligt 7 kap. 9 § andra
stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614) skall avfattas enligt
formulär 4. Förordning (2004:389).

Formulär 1

Underrättelse till bostadsrättshavare om möjlighet att få
tillbaka bostadslägenhet trots att årsavgiften inte har
betalats i tid

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka
nyttjanderätten till Er lägenhet, om Ni betalar årsavgiften
inom tre veckor från det att Ni har fått del av denna
underrättelse.

En bostadsrättshavare som inte betalar årsavgiften i tid
förlorar nyttjanderätten till sin lägenhet och kan därför bli
uppsagd till avflyttning. Som uppsägning räknas också
stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt
bestämmelser i bostadsrättslagen kan bostadsrättshavaren dock
få tillbaka sin lägenhet trots att han eller hon har blivit
uppsagd. Bostadsrättshavaren måste då betala årsavgiften inom
en viss tid.

Även om bostadsrättshavaren betalar inom denna tid kan han
eller hon ändå förlora nyttjanderätten till lägenheten. Om
årsavgiften vid upprepade tillfällen har betalats för sent kan
nämligen bostadsrättshavaren anses ha åsidosatt sina
förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör
få behålla lägenheten.

Bostadsrättsföreningen måste lämna meddelande om uppsägningen
till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.
Förordning (2004:389).

Formulär 2

Underrättelse till bostadsrättshavare om möjlighet att få
tillbaka lokal trots att årsavgiften inte har betalats i tid

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka
nyttjanderätten till Er lägenhet, om Ni betalar årsavgiften
inom två veckor från det att Ni har fått del av denna
underrättelse.

En bostadsrättshavare som inte betalar årsavgiften i tid
förlorar nyttjanderätten till sin lägenhet och kan därför bli
uppsagd till avflyttning. Som uppsägning räknas också
stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt
bestämmelser i bostadsrättslagen kan bostadsrättshavaren dock
få tillbaka sin lägenhet trots att han eller hon har blivit
uppsagd. Bostadsrättshavaren måste då betala årsavgiften inom
en viss tid.

Även om bostadsrättshavaren betalar inom denna tid kan han
eller hon ändå förlora nyttjanderätten till lägenheten. Om
årsavgiften vid upprepade tillfällen har betalats för sent kan
nämligen bostadsrättshavaren anses ha åsidosatt sina
förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör
få behålla lägenheten.

Formulär 3

Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadsrättshavare
på grund av försummad betalning av årsavgiften

1. Bostadsrättsföreningens namn, postadress och telefonnummer

2. Bostadsrättshavarens namn och postadress

3. Bostadslägenhetens storlek (antal rum

4. Belopp som bostadsrättshavaren skall betala för att få
tillbaka lägenheten med angivande av förfallodagen och den
ränta som fordras

5. Bostadsrättsföreningens postgiro- eller bankgirokonto eller
annan anvisning om sättet för betalning av årsavgiften
Förordning (2004:389).

Formulär 4

Underrättelse till socialnämnden om störningar i boendet
beträffande bostadsrätt

1. Bostadsrättsföreningens namn, postadress och telefonnummer

2. Bostadsrättshavarens namn och postadress

3. Den bostadslägenhet som störningarna kommer från

4. Vilka störningar som har förekommit
Förordning (2004:389).