Sambolag (2003:376)

SFS nr
2003:376
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:493

Vad som avses med sambor

1 § Med sambor avses två personer som stadigvarande bor
tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

När det i en lag eller annan författning talas om sambor
eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande
förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed
sambor enligt första stycket.

Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av
samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad
och bohag.

Det som i denna lag sägs om äktenskap gäller också
registrerat partnerskap. Lag (2009:261).

När ett samboförhållande upphör

2 § Ett samboförhållande upphör

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,

2. om samborna flyttar isär eller

3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo
ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 §
eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en
sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

Sambors egendom

3 § Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om
egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat
följer av 4 eller 9 §.

4 § I samboegendomen ingår inte

1. egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den
andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara
mottagarens enskilda,

2. egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det
villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av
arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och

4. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-3, om
inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av
vilken egendomen är enskild.

5 § Med sambors gemensamma bostad avses i denna lag, om inte
annat följer av 7 §,

1. fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller
innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen
som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen
innehas huvudsakligen för detta ändamål,

2. fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med
nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna
eller någon av dem äger, om byggnaden är avsedd som sambornas
gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta
ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av
dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande
rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas
gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål och

4. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av
dem har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt
förhandsavtal som sägs i 5 kap. bostadsrättslagen (1991:614),
om rätten gäller en lägenhet som när avtalet träffades var
avsedd att bli sambornas gemensamma hem och att innehas
huvudsakligen för detta ändamål.

Samborna får i en av dem undertecknad handling anmäla till
inskrivningsmyndigheten att en fastighet som är lagfaren för
en av dem eller en tomträtt för vilken en av dem är inskriven
som innehavare är gemensam bostad för dem båda. Lag (2009:185).

6 § Med sambors gemensamma bohag avses i denna lag, om inte
annat följer av 7 §, möbler, hushållsmaskiner och annat inre
lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt
bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den
ena sambons bruk.

7 § Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte
egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.

Bodelning

8 § När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att
samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av
någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom
bodelning. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i
egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det
att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör
genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett
år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran
framställas senast när bouppteckningen förrättas.

9 § Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning
inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i
bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare
överenskommits.

Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av
samborna eller de blivande samborna. Detta gäller även om någon
av dem är underårig eller om avtalet avser egendom som till
någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så
fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga
medgivande inhämtas.

Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets
innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare
inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det
jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.

10 § Sambor får inför ett omedelbart förestående upphörande av
samboförhållandet avtala om den kommande bodelningen eller om
annat som har samband med denna (föravtal). Över avtalet skall
upprättas en handling som undertecknas av samborna.

Vad som sägs i 9 § tredje stycket om villkor i avtal rörande
bodelning gäller även villkor i föravtal.

11 § Varje sambo är skyldig att tills bodelningen görs, eller
frågan om bodelning fallit, redovisa för sin samboegendom, för
sådan gemensam bostad som kan övertas enligt 22 § och för sådan
samboegendom som sambon har haft hand om men som tillhör den
andra sambon.

12 § Vid bodelningen skall först sambornas andelar i
samboegendomen beräknas.

13 § Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen
skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas
att det täcker de skulder som den sambon hade när
samboförhållandet upphörde.

För sådana fordringar mot en sambo som inte är förenade med
särskild förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på
annat sätt är att hänföra till sådan egendom skall sambon få
täckning ur samboegendomen endast i den mån betalning inte kan
erhållas ur annan egendom.

14 § Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts
för att skulderna skall täckas enligt 13 §, skall läggas
samman. Värdet därav skall därefter delas lika mellan samborna.

15 § I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets
längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt är oskäligt att en sambo när
samlevnaden upphör skall lämna egendom till den andra i den
omfattning som följer av 12-14 §§, skall bodelningen i stället
göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin
egendom. Är en sambo försatt i konkurs när bodelningen skall
förrättas eller finns det andra särskilda skäl att inte dela
sambornas egendom, skall varje sambo behålla sin egendom som
sin andel.

16 § Med ledning av de andelar som har beräknats för samborna
skall samboegendomen fördelas mellan dem på lotter.

Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att
få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är
ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall
få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är
dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till
omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Svarar egendomen för fordran som är förenad med särskild
förmånsrätt i egendomen, är en ytterligare förutsättning för
ett övertagande att den andra sambon befrias från ansvar för
fordringen eller att medel till att betala denna har satts
under särskild vård.

17 § En sambo har rätt att i stället för att lämna egendom till
den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar. Om
godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan sambon få
skäligt anstånd med denna. Lämnas inte någon betalning, har den
andra sambon rätt att så långt det är möjligt få sådan egendom
som inte är uppenbart olämplig för den sambon.

Om en sambo övertar bostad eller bohag mot avräkning och inte
tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen,
skall den övertagande sambon betala motsvarande belopp i
pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan
sambon få skäligt anstånd med denna.

18 § Om en sambo avlider, gäller bestämmelserna om rätt att
begära bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag
endast till förmån för den efterlevande sambon.

Om ett samboförhållande upphör till följd av att en sambo
avlider, har den efterlevande sambon rätt att vid
fördelning av samboegendomen som sin andel alltid få ut så
mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder,
i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid
tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust
av rätt till arv ska också gälla i fråga om rätten för den
efterlevande sambon att vid bodelning få del i den avlidnes
egendom. Lag (2010:1287).

19 § Om bodelningen har lett till att en fastighet har delats
så att samborna har fått skilda andelar utan att villkor om
utbrytning har ställts upp i bodelningshandlingen, innehar de
fastigheten med samäganderätt.

I den mån bodelningen i andra fall innebär att en del av en
fastighet kommer i en särskild ägares hand är bodelningen utan
verkan.

20 § Bestämmelserna i 9 kap. 5, 7, 9 och 10 §§ äktenskapsbalken
gäller även vid bodelning enligt denna lag. Vad som sägs om
makar skall därvid gälla sambor. I stället för den tidpunkt då
talan om äktenskapsskillnad väcks skall gälla den dag då
samboförhållandet upphör.

21 § Har en sambo vid bodelningen till skada för sina
borgenärer avstått egendom som enligt 13-16 §§ har belöpt på
sambons andel, gäller vad som föreskrivs i 13 kap. 1 och 2 §§
äktenskapsbalken om verkan av en sådan åtgärd vid bodelning
mellan makar.

Övertagande av bostad i vissa fall

22 § Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med
hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte
samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när
samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden
och ett sådant övertagande även med hänsyn till
omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte
har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast
om synnerliga skäl talar för det.

Anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten skall
framställas senast ett år efter det att samboförhållandet
upphörde. Lämnar sambon bostaden, skall anspråket dock
framställas senast tre månader därefter. Fristen på ett år
gäller inte om den sambo som innehar bostaden avlider och den
efterlevande sambon bor kvar i bostaden.

Den som övertar bostaden enligt första stycket skall ersätta
den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att
bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar
i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på
det sättet. I annat fall skall vad som fattas betalas med
pengar. Ställs godtagbar säkerhet för betalningen, kan sambon
få skäligt anstånd med denna.

Inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet

23 § En sambo får inte utan den andra sambons samtycke

1. avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt
upplåta en bostad som utgör samboegendom eller som den andra
sambon kan få rätt att överta enligt 22 §,

2. låta inteckna fast egendom eller tomträtt där det finns en
bostad som utgör samboegendom,

3. pantsätta annan egendom som innefattar en bostad som utgör
samboegendom eller en bostad som den andra sambon kan få rätt
att överta enligt 22 § eller

4. avhända sig eller pantsätta bohag som utgör samboegendom.

Samtycke till avhändelse av eller inteckning i fast egendom
eller tomträtt skall lämnas skriftligen.

Bestämmelserna om samtycke av en sambo till en åtgärd av den
andra sambon tillämpas också när dödsboet efter en avliden
sambo vidtar en sådan åtgärd.

Samtycke behövs inte, om den andra sambon inte kan lämna
giltigt samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas
inom rimlig tid.

24 § Saknas samtycke som krävs för en åtgärd enligt 23 §, får
domstolen tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa
den.

25 § Om en sambo eller dödsboet efter en avliden sambo utan det
samtycke eller tillstånd som krävs har avhänt sig eller till
nackdel för den andra sambon upplåtit nyttjanderätt till
egendom, skall domstolen på talan av denne förklara att
rättshandlingen är ogiltig och att egendomen skall återgå.
Detsamma gäller om en sambo eller dödsboet efter en avliden
sambo utan det samtycke eller tillstånd som krävs har pantsatt
sambornas bohag. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall
dock inte förklaras ogiltig, om den nya innehavaren har fått
egendomen i sin besittning i god tro.

Talan enligt första stycket skall väckas hos domstolen inom tre
månader från det att den andra sambon fick kännedom om
förfogandet över bostaden eller överlämnandet av bohaget. Har
lagfart eller inskrivning beviljats med anledning av
överlåtelse av fast egendom eller tomträtt, får talan inte
väckas.

Förs talan om avhysning, får domstolen medge skäligt anstånd
med flyttningen.

Övriga bestämmelser

26 § Bestämmelserna i 17 kap. 1, 2 och 4-9 §§ samt 18 kap. 1 §
äktenskapsbalken gäller även vid tvist mellan sambor. Vad som
sägs om makar skall därvid gälla sambor.

27 § Vid handläggningen av ett ärende enligt denna lag består
tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl
med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock
bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en
tingsrätt som inte är lagfarna domare skall få förordna
bodelningsförrättare enligt 17 kap. 1 § äktenskapsbalken.

28 § På ansökan av en sambo ska domstolen i fråga om en bostad
som enligt 8 § ska ingå i bodelning bestämma vem av samborna
som ska ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning
har gjorts. Domstolen får därvid också för samma tid, på
begäran av någon av samborna, förbjuda samborna att besöka
varandra. Domstolen får även ändra ett tidigare förordnande.

På begäran av någon av samborna får domstolen besluta om vad
som ska gälla enligt första stycket för tiden till dess att
frågan har avgjorts genom beslut som har vunnit laga kraft. Ett
sådant interimistiskt beslut får verkställas och gäller på
samma sätt som ett beslut som har vunnit laga kraft. Beslutet
får dock när som helst ändras av domstolen och ska omprövas när
ärendet slutligt avgörs.

Om någon överträder ett förbud som meddelats enligt första
eller andra stycket, tillämpas 24 § lagen (1988:688) om
kontaktförbud.

Innan domstolen meddelar ett beslut ska motparten få tillfälle
att yttra sig. Lag (2011:493).

29 § Den sambo som domstolen har berättigat att bo kvar i
bostaden till dess att bodelning har gjorts har rätt att
använda även det gemensamma bohag som finns i bostaden och som
tillhör den andra sambon. Domstolen får dock beträffande viss
egendom bestämma annat. Avtal som den sistnämnda sambon
därefter ingår med tredje man inskränker inte nyttjanderätten
till bostaden eller bohaget.

Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den
andra sambon skyldig att genast flytta därifrån.

30 § Frågan om rätten att bo kvar i bostaden till dess att
bodelning har gjorts skall väckas vid en tingsrätt som är
behörig att pröva tvister om bodelning mellan samborna.
Detsamma gäller frågan om domstolens tillstånd till en sambos
förfogande över bostad och bohag.

31 § I mål om rätt att överta bostad enligt 22 § får domstolen,
för tiden till dess att frågan har avgjorts genom dom som har
vunnit laga kraft, på yrkande av någon av samborna bestämma vem
av dem som ska ha rätt att bo kvar i bostaden. Domstolen får
därvid också för samma tid, på begäran av någon av samborna,
förbjuda samborna att besöka varandra. Om rätt att bo kvar i
bostaden tillerkänns den sambo som inte har hyres- eller
bostadsrätten, ska domstolen också på yrkande bestämma vad
sambon ska betala till den andra sambon för nyttjandet av
bostaden och vad den förstnämnda sambon i övrigt ska iaktta.

Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den
andra sambon skyldig att genast flytta därifrån.

Ett beslut enligt första stycket får verkställas och gäller på
samma sätt som en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får
dock när som helst ändras av domstolen och ska omprövas när
målet avgörs.

Om någon överträder ett förbud som meddelats enligt första
stycket, tillämpas 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Innan domstolen meddelar ett beslut ska motparten få tillfälle
att yttra sig. Lag (2011:493).

32 § Meddelar domstolen under rättegången beslut i frågor som
avses i 31 § första stycket, skall talan mot beslutet föras
särskilt. Hovrättens beslut får inte överklagas. Lag (2003:485).

Övergångsbestämmelser

2003:376

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003, då lagen
(1987:232) om sambors gemensamma hem och lagen (1987:813) om
homosexuella sambor upphör att gälla.

2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet,
tillämpas äldre bestämmelser.