Lag (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS nr
2003:390
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och denna lag
träder i kraft den 25 juli 2003.

2 § Genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation upphävs

1. telelagen (1993:597), och

2. lagen (1993:599) om radiokommunikation.

3 § Förelägganden, förbud och andra beslut som avser skyldighet
enligt telelagen (1993:597) och som meddelats med stöd av den
lagen eller motsvarande äldre bestämmelser före ikraftträdandet
av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall, om
skyldigheterna kan åläggas enligt den lagen, fortsätta att
gälla under den tid som anges i 7 § 1 samt 8, 13, 15 och 19 §§.

Anmälan och tillstånd

4 § Den som vid ikraftträdandet av lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation är anmäld enligt 5 § telelagen
(1993:597) skall anses anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen om
elektronisk kommunikation.

5 § Den som vid ikraftträdandet av lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation har tillstånd enligt 7 eller 14 §
telelagen (1993:597) eller motsvarande äldre bestämmelser skall
anses anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen om elektronisk
kommunikation.

Tillstånd för tillhandahållande av mobila teletjänster eller
nätkapacitet för sådana tjänster skall anses meddelade enligt
3 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation för samma
radioanvändning som tillståndet enligt telelagen eller
motsvarande äldre bestämmelser avser.

6 § Tillstånd som meddelats med stöd av 3 § lagen (1993:599) om
radiokommunikation eller motsvarande bestämmelse i äldre lag
skall anses meddelade med stöd av 3 kap. 1 § lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation.

Tillståndsvillkor som meddelats med stöd av 11 § lagen om
radiokommunikation eller motsvarande bestämmelser i äldre lag
skall anses meddelade med stöd av 3 kap. 11 § lagen om
elektronisk kommunikation.

7 § För beslut om tillståndsvillkor som meddelats med stöd av
15 § telelagen (1993:597) gäller följande.

1. Skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första stycket 2
och 5, 23 § första stycket 5 samt 34 § första stycket 1
telelagen skall fortsätta att gälla till dess beslut om
motsvarande skyldigheter som meddelats med stöd av 8 kap. 6 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation vunnit laga
kraft. Beslut som helt eller delvis upphäver sådan skyldighet
skall dock gälla omedelbart.

2. Skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första stycket 3
och 4 telelagen skall, i fråga om mobila teletjänster eller
nätkapacitet för sådana tjänster, anses ha beslutats med stöd
av 3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation.

Andra frågor enligt telelagen (1993:597)

8 § Beslut som meddelats med stöd av 6 eller 24 § telelagen
(1993:597) skall fortsätta att gälla till dess att beslut som
meddelats med stöd av 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation vunnit laga kraft. Beslut som helt
eller delvis upphäver skyldighet enligt 24 § telelagen skall
dock gälla omedelbart.

9 § Beslut som meddelats med stöd av 56 § telelagen (1993:597)
eller motsvarande äldre bestämmelse skall anses meddelade med
stöd av 2 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation.

10 § Beslut som meddelats med stöd av 60 § andra stycket
telelagen (1993:597) i tvist om samtrafikvillkor, om villkor
för sammankoppling av nätkapacitet enligt 36 § eller om förval
enligt 40 § den lagen skall fortsätta att gälla till dess
motsvarande skyldigheter om samtrafik, om sammankoppling av nät
eller om förval meddelats i eller följer av beslut med stöd av
8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och
sådant beslut vunnit laga kraft.

11 § Beslut om fastställande av nummerplaner som meddelats med
stöd av 37 § telelagen (1993:597) skall anses meddelade med
stöd av 3 kap. 15 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation.

12 § Beslut som meddelats med stöd av 39 a § andra stycket
telelagen (1993:597) skall anses meddelade med stöd av 5 kap.
11 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation.

13 § Skyldighet som följer av 40 § telelagen (1993:597) och
bestämmelserna om ersättning för förval i 42 § den lagen skall
gälla till dess beslut enligt 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation avseende identifiering av företag med
betydande inflytande på den marknad som anges i 5 kap. 12 §
samma lag har vunnit laga kraft, eller beslut om fastställande
av att effektiv konkurrens råder på den marknaden meddelats.

14 § Beslut som meddelats med stöd av 41 § andra stycket
telelagen (1993:597) skall, i fråga om undantag från 39 § den
lagen, anses meddelade med stöd av 5 kap. 9 § lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation.

15 § Skyldigheter som följer av följande bestämmelser i
telelagen (1993:597) skall gälla till dess att beslut om
motsvarande skyldigheter som meddelats med stöd av 8 kap. 6 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation vunnit laga kraft
eller annat meddelats:

20 §,
23 § första stycket 5,
23 a §,
23 b §,
28 § första stycket,
32 §,
33 §,
34 § första stycket 1-4 och 6 samt tredje och fjärde styckena,
och
36 §.

Tillsyn m.m.

16 § Bestämmelserna om tillsyn m.m. i 7 kap. lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation skall tillämpas på sådana
skyldigheter som skall gälla enligt 7 § 1 samt 8, 13 och 15 §§
denna lag.

Om medling enligt 58 eller 59 § telelagen (1993:597) redan har
inletts på parts begäran vid ikraftträdandet av lagen om
elektronisk kommunikation, skall medlingen slutföras enligt
äldre bestämmelser.

Övriga bestämmelser

17 § Beslut i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december 2000 om
tillträde till accessnät3 i fråga om utseende av anmälda
operatörer med betydande inflytande på vissa marknader skall
gälla längst till dess att beslut om samma marknader enligt
8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har
vunnit laga kraft.

18 § Sådana personuppgifter om en abonnent av fasta allmänt
tillgängliga telefonitjänster som har införts i en allmänt
tillgänglig abonnentförteckning före ikraftträdandet av lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation, får stå kvar i
abonnentförteckningen om inte abonnenten meddelar annat.

19 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall så snart som
möjligt ompröva sådana skyldigheter som enligt 7 § 1 samt 8,
13, 15 och 17 §§ skall gälla till dess att det finns ett
lagakraftvunnet beslut enligt 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation. Har beslut inte meddelats före den
25 juli 2004 upphör skyldigheten i fråga.

20 § Om en förpliktelse enligt 5 kap. 1-4 §§ lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation skulle innebära en inskränkning av
de rättigheter eller en utvidgning av de skyldigheter som
följer av tillståndsvillkor meddelade med stöd av följande
bestämmelser i telelagen (1993:597), får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer förlänga giltighetstiden för
dessa rättigheter och skyldigheter till längst den 24 april
2004:

15 § första stycket 1, 4 i fråga om skyldighet att bedriva
verksamheten varaktigt och med god kapacitet, tillgänglighet
och kvalitet, 6 och 7, samt

23 § första stycket 2.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall
underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om sådana
förlängningar och motivera dem.

21 § En skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första
stycket 5 och 23 § första stycket 4 telelagen (1993:597) skall
anses meddelad med stöd av 1 kap. 9 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation.

22 § Föreskrifter som har meddelats av Post- och telestyrelsen
med stöd av telelagen (1993:597) och som inte har upphävts före
ikraftträdandet får upphävas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer när beslut enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation i fråga om sådan skyldighet som
föreskriften avser har vunnit laga kraft.