Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS nr
2003:396
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1270

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster med tillhörande installationer och
tjänster samt annan radioanvändning.

Förordningen är inte tillämplig på innehåll som överförs i
elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska
kommunikationstjänster.

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de
uppgifter som åligger den nationella tillsynsmyndigheten
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i
unionen. Förordning (2013:48).

3 § Post- och telestyrelsen ska till Europeiska kommissionen
anmäla och offentliggöra de skyldigheter som har ålagts enligt
4 kap. 3 och 4 §§ och 5 kap. 13 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, med uppgift om de företag som
ålagts skyldigheter samt de aktuella marknader som fastställts
enligt 8 kap. 5 § samma lag.

Post- och telestyrelsen ska utan dröjsmål anmäla varje
förändring av dessa skyldigheter till kommissionen.
Förordning (2011:592).

3 a § Post- och telestyrelsen ska föra en förteckning över
antalet överklaganden och interimistiska förordnanden
beträffande myndighetens beslut. I förteckningen ska också
grunderna för överklagandena anges i korthet och
handläggningstiden i domstolarna antecknas.

En sammanställning av innehållet i förteckningen ska på
begäran lämnas till Europeiska kommissionen och organet för
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk
kommunikation. Förordning (2011:592).

4 § Post- och telestyrelsen får meddela de
verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan,
ansökan, tillstånd, tillsyn och prövning av tvister enligt
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

5 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om
den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av
elektroniska kommunikationer som avses i 1 kap. 8 § andra
stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post-
och telestyrelsen ska då beakta frågor om prioriterade
abonnemang och krigsabonnentplaner.

Innan föreskrifter som avser den fredstida planeringen för
totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer meddelas
ska Post- och telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1143).

6 § Post- och telestyrelsen får förplikta den som
tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller
elektroniska kommunikationstjänster av särskild betydelse från
allmän synpunkt att mot ersättning som svarar mot kostnaden
beakta totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation under
höjd beredskap.

Anmälan

7 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om
undantag från anmälningsplikt enligt 2 kap. 1 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation som anges i 2 § andra
stycket samma kapitel.

Post- och telestyrelsen skall på begäran inom en vecka utfärda
en bekräftelse om att anmälan har lämnats in.

8 § Post- och telestyrelsen får besluta i fråga om erkännande
av teleoperatör enligt bestämmelser antagna av den
internationella teleunionen och får meddela de föreskrifter som
behövs för sådana erkännanden.

9 § Post- och telestyrelsen får besluta i fråga om registrering
av maritima avräkningsorgan enligt bestämmelser antagna av den
internationella teleunionen samt meddela de föreskrifter som
behövs för registreringen.

Rätt att använda radiofrekvenser och nummer

10 § Post- och telestyrelsen skall pröva frågor om tillstånd
enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

10 a § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
undantag från kravet på medgivande vid sådan uthyrning av
tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare
enligt 3 kap. 24 § andra stycket lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, som avser en kortare period eller
annars är av begränsad omfattning. Förordning (2010:1535).

Radiosändare

11 § Post- och telestyrelsen ska i enlighet med 3 kap. 3 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation besluta om
tilldelning av radiofrekvenser och de ytterligare villkor som
behövs för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets
materielverk. Förordning (2014:1270).

12 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om
undantag från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation som avses i 3 kap. 4 §
samma lag.

12 a § Post- och telestyrelsen får överlämna till fysiska
eller juridiska personer att anordna prov och utfärda bevis om
att föreskrivna kompetenskrav för användning av
amatörradiosändare är uppfyllda samt att tilldela
anropssignaler för sådan användning. Förordning (2011:592).

13 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter
som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation.

14 § Förbud gäller mot att inneha elektriska eller
elektroniska anläggningar som, utan att vara
radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor i annat
syfte än som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

Förbudet gäller inte sådana anläggningar som behövs i
verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets
radioanstalt eller Försvarets materielverk. Förbudet gäller
inte heller sådana anläggningar som Polismyndigheten behöver
i sin bombskyddsverksamhet.

Post- och telestyrelsen får efter ansökan av Kriminalvården
besluta att förbudet inte ska gälla viss sådan anläggning som
behövs i en anstalt eller ett häkte inom Kriminalvården för
att hindra otillåten mobiltelefonkommunikation, om
anläggningen kan användas utan att skadlig störning uppstår
utanför anstalten eller häktet. Förordning (2014:1270).

15 § Post- och telestyrelsen skall offentliggöra överlåtelser
av tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 23 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

Nummer

16 § Post- och telestyrelsen skall fastställa nationella
nummerplaner för elektronisk kommunikation och meddela
föreskrifter om planerna och deras användning.

17 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
principerna för tilldelning av nummer.

Allmän inbjudan till ansökan

18 § Post- och telestyrelsen skall besluta enligt 3 kap. 7 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation om begränsning av
antalet tillstånd inom ett frekvensutrymme. Besluten skall
offentliggöras.

Post- och telestyrelsen skall anmäla till regeringen när det
finns anledning anta att prövning skall ske enligt 3 kap. 8 §
lagen om elektronisk kommunikation.

19 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om vilket
förfarande enligt 3 kap. 8 § tredje stycket och 22 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation som skall användas och
om innehållet i en allmän inbjudan.

20 § I ärenden enligt 3 kap. 8 och 22 §§ lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation skall bestämmelserna i 17 §
förvaltningslagen (1986:223) om rätt för part att få del av
uppgifter inte tillämpas på uppgifter som rör endast någon
annan sökande.

De uppgifter som en sökande har lämnat in i ett sådant ärende
får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut
endast i den mån de har lämnats in

1. före ansökningstidens utgång, eller

2. efter denna tids utgång på anmodan av Post- och
telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
förfarandet i sådana ärenden.

20 a § Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation gäller för sådan
radioanvändning som behövs för att tillgodose allmän ordning,
säkerhet eller hälsa och som bedrivs av Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och
Tullverket.

Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för
att tillgodose sådan verksamhet som avser allmän ordning,
säkerhet eller hälsa som bedrivs av

1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som
anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap såvitt avser fredstida krishantering,

2. kommun eller landsting enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller
länsstyrelse såvitt avser räddningstjänst enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor,

4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en
anläggning och som enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2
kap. 3 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor är
skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap
med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga
åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på
människor eller miljön,

5. Strålsäkerhetsmyndigheten såvitt avser rådgivning enligt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,

6. kommun eller landsting såvitt avser akutsjukvård och
katastrofmedicinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763),

7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med
stöd av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler,

8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen
(1997:857) när det gäller verksamhet som är av omedelbar
betydelse för att upprätthålla elöverföringen, och

9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller
tillståndsvillkor som meddelats med stöd av den lagen är
skyldig att kostnadsfritt sända varningsmeddelande eller
meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myndighet
begär det. Förordning (2014:1270).

Beslut om vissa skyldigheter m.m.

21 § Post- och telestyrelsen skall fortlöpande fastställa
produkt- och tjänstemarknader enligt 8 kap. 5 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation och analysera dessa
enligt 8 kap. 6 § första stycket samma lag.

22 § Post- och telestyrelsen ska i enlighet med 8 kap. 6 §
andra–fjärde styckena lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation identifiera företag med betydande inflytande på
en fastställd marknad och besluta om skyldigheter enligt 4
kap. 4 § och 5 kap. 13 § samma lag. Förordning (2011:592).

22 a § Ett förslag till beslut som avses i 8 kap. 14 a § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha det innehåll
som anges i artikel 13a.2 och 13a.3 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde
till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och
tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG.
Förordning (2011:592).

23 § Post- och telestyrelsen ska inhämta skriftligt yttrande
från Konkurrensverket i frågor som avses i 21 och 22 §§.
Förordning (2008:238).

24 § Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket skall på
begäran lämna ut sådan information till varandra som är
nödvändig för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina
uppgifter enligt denna förordning.

25 § När Post- och telestyrelsen fattar sådana beslut som
avses i 8 kap. 12 § första stycket lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska myndigheten beakta yttranden
från andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, Europeiska kommissionen och organet för
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk
kommunikation.

Myndigheten ska underrätta kommissionen och organet för
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
om beslutet. Förordning (2011:592).

26 § Post- och telestyrelsen får meddela
verkställighetsföreskrifter om riktlinjer och underlag för
bedömning huruvida ett företag skall anses ha ett betydande
inflytande på en fastställd marknad.

27 § Post- och telestyrelsen ska besluta om skyldigheter
enligt 4 kap. 3, 13 a och 14 §§ lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation. Förordning (2011:592).

28 § Post- och telestyrelsen ska årligen offentliggöra hur en
operatör som enligt 4 kap. 11 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation förpliktats att tillämpa en viss
kostnadsredovisningsmetod har efterlevt skyldigheten.
Förordning (2014:212).

Tjänster till slutanvändare m.m.

29 § Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt 5 kap. 1 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och ska anmäla
de företag som ålagts skyldigheterna till Europeiska
kommissionen.

Post- och telestyrelsen får besluta om skyldigheter enligt 5
kap. 2, 4 och 18 §§ lagen om elektronisk kommunikation.
Förordning (2010:1535).

29 a § En anslutning enligt 5 kap. 1 § första stycket 1 lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska vara utformad så
att en slutanvändare som begär det kan ta emot data med en
hastighet om lägst 1 Mbit/s. Om detta inom rimlig tid kan
tillgodoses genom någon annan anslutning, får hastigheten i
anslutningen vara lägre. Förordning (2011:1587).

29 b § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
krav på lägsta tjänstekvalitet för företag som tillhandahåller
allmänna kommunikationsnät, om det behövs för att förebygga
förhindrad eller långsam trafik i nätet eller försämring av
kvaliteten på allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster.

Innan myndigheten meddelar föreskrifterna ska den lämna ett
förslag till Europeiska kommissionen och till organet för
europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk
kommunikation. Myndigheten ska vid utformningen av
föreskrifterna beakta kommissionens synpunkter eller
rekommendationer avseende förslaget. Förordning (2011:592).

30 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 kap. 6 b, 6 c och
6 e–7 b §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
ska fullgöras,

2. undantag från skyldigheterna enligt 1, utom i fråga om 5
kap. 6 e §,

3. vilka uppgifter som omfattas av skyldigheterna enligt 5
kap. 7 § första stycket 2–4, och

4. de krav som ska uppfyllas vid tillhandahållandet av
uppgifter enligt 5 kap. 7 § första stycket 2.
Förordning (2011:592).

30 a § Post- och telestyrelsen ska årligen till Europeiska
kommissionen och den europeiska byrån för nät- och
informationssäkerhet lämna en sammanställning om rapporterade
störningar eller avbrott av betydande omfattning som avses i
5 kap. 6 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

När sådana störningar och avbrott inträffar ska myndigheten
vid behov även informera andra europeiska
regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation och den
europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet.
Förordning (2011:592).

30 b § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att
den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst
ska erbjuda abonnenter möjlighet att på annat sätt än som
anges i 5 kap. 7 § första stycket 4, 7 a § eller 7 b § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation kontrollera sina
kostnader för användningen av tjänsten. Förordning (2011:592).

31 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på
vilket sätt skyldigheter enligt 5 kap. 9 § lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation ska fullgöras och om undantag
från skyldigheterna samt får, i enskilda fall, besluta om
undantag från skyldigheterna, om det finns särskilda skäl.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket
ska den inhämta yttranden från Åklagarmyndigheten och
Polismyndigheten. Förordning (2014:1270).

32 § Post- och telestyrelsen skall årligen offentliggöra hur en
operatör som enligt 5 kap. 13 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation förpliktats att tillämpa ett visst högsta eller
lägsta pris efterlevt skyldigheten.

33 § Post- och telestyrelsen får meddela
verkställighetsföreskrifter om på vilket sätt en underrättelse
enligt 5 kap. 15 c § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation ska lämnas. Förordning (2014:147).

34 § Post- och telestyrelsen får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av 5 kap. 1–4, 6, 10, 11, 15, 16,
17 och 18 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter om verkställigheten
av 5 kap. 11 § ska den inhämta yttranden från
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Förordning (2014:1270).

34 a § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
skyddsåtgärder enligt 6 kap. 3 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation. Förordning (2011:592).

Integritetsskydd m.m.

34 b § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på
vilket sätt skyldigheten att underrätta om
integritetsincidenter enligt 6 kap. 4 a § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska fullgöras och om undantag från
skyldigheten.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om innehållet i en
sådan förteckning över integritetsincidenter som avses i 6
kap. 4 b § samma lag. Förordning (2011:592).

34 c § Post- och telestyrelsen är behörig nationell myndighet
enligt kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24
juni 2013 om åtgärder tilllämpliga på anmälan av
personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och
elektronisk kommunikation. Förordning (2013:725).

35 § Post- och telestyrelsen får i fråga om behandling av
uppgifter för elektronisk kommunikation meddela närmare
föreskrifter om

1. vilka uppgifter som får behandlas enligt 6 kap. 6 § första
och andra styckena lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation, och

2. de krav som skall ställas på en allmänt tillgänglig
telefonitjänst som medger identifiering av det anropande eller
uppkopplade telefonnumret eller vidarekoppling.

36 § Post- och telestyrelsen får efter samråd med
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

1. meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation enligt 6 kap. 19 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och

2. i enskilda fall medge undantag från krav enligt 6 kap. 19 §
första stycket samma lag. Förordning (2014:1270).

36 a § Post- och telestyrelsen får efter samråd med Försvarets
radioanstalt meddela sådana föreskrifter om samverkanspunkter
som avses i 6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation. Operatörer som utser samverkanspunkter ska
anmäla dessa till Försvarets radioanstalt.
Förordning (2008:928).

Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. för
brottsbekämpande ändamål

37 § Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16
a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta
de åtgärder som krävs för att säkerställa att de lagrade
uppgifterna är av samma kvalitet och föremål för samma
säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före
lagringen.

Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att
skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring
och oavsiktlig förlust eller ändring. Sådana åtgärder ska
även vidtas för att förhindra otillåten lagring, behandling
av eller tillgång till och otillåtet avslöjande av
uppgifterna. Uppgifterna får göras tillgängliga endast för
personal med särskild behörighet.

Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Datainspektionen,
meddela närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas
enligt första och andra styckena. Förordning (2014:1270).

38 § För att fullgöra lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska den
lagringsskyldige lagra de uppgifter som anges i 39–43 §§.
Förordning (2012:128).

39 § När det gäller telefonitjänst ska följande lagras:

1. uppringande nummer,

2. uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till,

3. uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i
förekommande fall, registrerad användare,

4. datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och
avslutades, och

5. uppgifter om den eller de tjänster som har använts.
Förordning (2012:128).

40 § När det gäller telefonitjänst via en mobil
nätanslutningspunkt ska, utöver det som anges i 39 §, följande
lagras:

1. uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och
utrustningsidentitet,

2. lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och
slut, och

3. datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den
första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst.
Förordning (2012:128).

41 § När det gäller telefonitjänst som använder ip-paket för
överföring ska, utöver det som anges i 39 och 40 §§, följande
lagras:

1. uppringandes och uppringds ip-adresser,

2. datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de
tjänster som använts, och

3. uppgifter som identifierar den utrustning där
kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige
till den enskilda abonnenten.

Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den
enskilda abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första
stycket 3 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den
som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda
abonnenten. Förordning (2012:128).

42 § När det gäller meddelandehantering ska följande lagras:

1. avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan
meddelandeadress,

2. uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i
förekommande fall, registrerad användare,

3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de
tjänster som använts,

4. datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av
meddelande, och

5. uppgifter om den eller de tjänster som har använts.
Förordning (2012:128).

43 § När det gäller internetåtkomst och tillhandahållande av
kapacitet för att få internetåtkomst (anslutningsform) ska
följande lagras:

1. användares ip-adress,

2. uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad
användare,

3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som
ger internetåtkomst,

4. den typ av kapacitet för överföring som har använts, och

5. uppgifter som identifierar den utrustning där
kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige
till den enskilda abonnenten.

Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den
enskilda abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första
stycket 5 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den
som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda
abonnenten. Förordning (2012:128).

44 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter
om de uppgifter som ska lagras enligt 39–43 §§.
Förordning (2012:128).

45 § Post- och telestyrelsen ska inför beslut om undantag
från lagringsskyldigheten enligt 6 kap. 16 b § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation höra
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Förordning (2014:1270).

46 § Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket, meddela
föreskrifter om ersättningen enligt 6 kap. 16 e § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.
Förordning (2014:1270).

Finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar

47 § Avgift enligt 8 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation skall betalas årligen och får uppgå till högst 4
promille av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av
anmälan. Understiger årsomsättningen 30 000 000 kr skall ingen
avgift betalas.

Regeringen fastställer senast den 31 december varje år
storleken på det samlade avgiftsuttaget för denna finansiering
under nästkommande år.

Post- och telestyrelsen får meddela de
verkställighetsföreskrifter som behövs om avgiften.
Förordning (2012:128).

Övrigt

48 § Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att
särredovisa verksamheter enligt 8 kap. 16 § lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation. Förordning (2012:128).

49 § Post- och telestyrelsen ska på motiverad begäran lämna
information som erhållits enligt bestämmelserna i lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation till Europeiska
kommissionen eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om det är nödvändigt för att
dessa myndigheter ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Om informationen hänför sig till information som tidigare
lämnats av en enskild på begäran av Post- och telestyrelsen,
ska den enskilde underrättas om detta. Förordning (2012:128).

Övergångsbestämmelser

2003:396

1. Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2003.

2. Genom förordningen upphävs teleförordningen (1997:399) och
förordningen (1993:600) om radiokommunikation.

3. För perioden från ikraftträdandet till och med den 31
december 2003 skall avgiftsuttaget enligt 37 § vara 0 kr.

2007:449

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas
första gången vid fastställandet av varje enskild avgift som
tas ut år 2008. För avgifter som tas ut avseende år 2007 gäller
37 § i sin äldre lydelse. Förordning (2007:691).