Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS nr
2003:397
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12

1 § Post- och telestyrelsen skall ompröva skyldigheter som
avses i 19 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation.

2 § Post- och telestyrelsen får förlänga giltighetstiden för de
rättigheter och skyldigheter som avses i 20 § lagen (2003:390)
om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen skall underrätta Europeiska
gemenskapernas kommission om sådana förlängningar.

3 § Post- och telestyrelsen får enligt 22 § lagen (2003:390) om
införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
upphäva sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av
telelagen (1993:597).