Förordning (2003:398) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

SFS nr
2003:398
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall
betalas till Post- och telestyrelsen enligt bestämmelser i

– 18 § postlagen (1993:1684),

– 10 a § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,

– 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer, och

– 8 kap 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Elektronisk kommunikation

2 § Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall betala en
årlig avgift som uppgår till högst 1,7 promille av
årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av anmälan.
Understiger årsomsättningen 5 000 000 kr skall ingen avgift
betalas.

3 § Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation skall betala en årlig
avgift för

1. mobilstationsnät som tillståndshavaren har rätt att själv
radioplanera med högst 200 kr per bassändare,

2. mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen radioplanerar
vad gäller

– fasta sändare i nät, där tillståndsplikt gäller för mobil
sändare, med högst 350 kr per sändare,

– fasta sändare i nät, där mobil sändare är undantagen
tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter,
med högst 1 000 kr per sändare,

– landmobil radio med högst 100 kr per mobil sändare,

– luftfartygs- och fartygsradio med högst 1 000 kr per
tillstånd, dock högst 150 kr per tillstånd för fritidsbåtar,

3. ljudradio med högst 18 000 kr per sändare,

4. televisionssändare för analog sändning med högst 40 000 kr
per sändare, dock högst 10 000 kr per sändare med kanal 21
eller därutöver,

5. televisionssändare för digital sändning med högst 40 000 kr
per sändare,

6. fast radio med högst 800 kr per sändare,

7. jordstation med högst 20 000 kr per sändare,

8. amatörradio med högst 700 kr per tillstånd,

9. övrig radio med högst 2 000 kr per tillstånd eller, när
avgiften beräknas per sändare, med högst 1 000 kr per sändare.

4 § Den som erhåller radiocertifikat skall betala en avgift med
högst 1 000 kr.

5 § Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall betalas av
den som har tillstånd att använda nummer får uppgå till högst
20 000 000 kr per år.

6 § Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får en
handläggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet enligt
2 kap. 1 § samma lag eller ansöker om tillstånd eller
medgivande enligt 3 kap. 1, 19 eller 23 § samma lag samt från
den som använder radiosändare, men som enligt lagen är
undantagen från tillståndsplikt.

7 § Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt Försvarets
materielverk – för den användning av radiosändare som ingår i
verksamhet som Materielverket bedriver på uppdrag av
Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt – skall betala en
årlig avgift av högst 1 500 000 kr.

Polisen skall betala en årlig avgift av högst 1 500 000 kr.

Avgifterna skall betalas på det sätt som Post- och
telestyrelsen närmare föreskriver.

Radio- och teleterminalutrustning

8 § För tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning skall en årlig avgift betalas av

1. den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation med högst 0,2 promille
av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av anmälan,

2. den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation vad gäller

a. mobilstationsnät som tillståndshavaren har rätt att själv
radioplanera med högst 10 kr per bassändare,

b. mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen radioplanerar
vad gäller

– fasta sändare i nät, där tillståndsplikt gäller för mobil
sändare, med högst 20 kr per sändare,

– fasta sändare i nät, där mobil sändare är undantagen
tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter,
med högst 60 kr per sändare,

– landmobil radio med högst 10 kr per mobil sändare,

– luftfartygs- och fartygsradio med högst 60 kr per tillstånd,
dock högst 20 kr per tillstånd för fritidsbåtar,

c. ljudradio med högst 900 kr per sändare,

d. televisionssändare för analog sändning med högst 3 000 kr
per sändare, dock högst 1 000 kr per sändare med kanal 21 eller
därutöver,

e. televisionssändare för digital sändning med högst 2 000 kr
per sändare,

f. fast radio med högst 60 kr per sändare,

g. jordstation med högst 1 000 kr per sändare,

h. amatörradio med högst 10 kr per tillstånd,

i. övrig radio med högst 50 kr per tillstånd eller, när
avgiften beräknas per sändare, med högst 30 kr per sändare,

3. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt Försvarets
materielverk med högst 90 000 kr, och

4. Polisen med högst 90 000 kr.

Postverksamhet

9 § Den som är tillståndshavare enligt postlagen (1993:1684)
skall betala en årlig avgift som beräknas med utgångspunkt från
hur många adresserade brevförsändelser som förmedlats under
närmast föregående kalenderår. Avgiften får inte sättas högre
än 0,45 öre per försändelse. Tillståndshavare vars avgift
därmed skulle bli lägre än 30 000 kr skall dock betala en årlig
minimiavgift som får beräknas på annat sätt. Minimiavgiften får
dock inte överstiga 30 000 kr.

10 § Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som ansöker
om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (1993:1684)
skall betala en särskild avgift.

11 § Postbefordringsföretag skall betala en särskild avgift för
obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen.
Det totala avgiftsuttaget får uppgå till högst 8 000 000 kr per
år.

Utfärdande av kvalificerade certifikat till allmänheten

12 § Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som
bedriver verksamhet som är anmäld enligt 8 § lagen (2000:832)
om kvalificerade elektroniska signaturer skall betala en årlig
avgift om högst 5 000 kr.

Gemensamma bestämmelser

13 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter
om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får vad gäller avgifter för
postverksamhet och utfärdande av kvalificerade certifikat helt
eller delvis medge befrielse från avgiftsskyldighet, om det
finns särskilda skäl till det.

14 § Post- och telestyrelsen skall offentliggöra en översikt
över sina kostnader under året och den sammanlagda summan av
uppburna avgifter.

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2003 och gäller
till och med den 31 december 2003. Genom förordningen upphävs
förordningen (1999:836) om finansiering av Post- och
telestyrelsens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före
ikraftträdandet.