Förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

SFS nr
2003:426
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:301
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:913

1 § En rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall i tillämpliga delar
innehålla uppgifter om

– den anställdes uppfattning i frågan om rehabilitering,

– den anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och en
prognos för återgång i arbetet,

– behovet av rehabiliteringsinsatser samt vidtagna och
planerade rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen,

– arbetsgivarens möjligheter att anpassa den anställdes
arbetsuppgifter eller att hitta annat lämpligt arbete åt den
anställde,

– möjligheter för återgång till arbete helt eller till viss del
vid heltids- eller deltidssjukskrivning,

– tillgång till företagshälsovård,

– medverkan av företagshälsovård, som arbetsgivaren anlitar,
samt

– övriga omständigheter som är av betydelse för en bedömning av
vilka åtgärder som behövs för att den anställde skall kunna
återgå i arbete.

2 § Om det är uppenbart att någon rehabiliteringsåtgärd inte
behövs får rehabiliteringsutredningen begränsas till uppgifter
om orsaken till detta.

3 § Rehabiliteringsutredningen skall lämnas på en blankett som
fastställts av Försäkringskassan. Förordning (2004:913).