Lag (2003:436) om effektreserv

SFS nr
2003:436
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:491

1 § Den myndighet som enligt 8 kap. 1 § första stycket
ellagen (1997:857) har systemansvaret för el (den
systemansvariga myndigheten), har ansvaret för att en
effektreserv om högst 2 000 megawatt finns tillgänglig.
Effektreserven ska skapas genom att den systemansvariga
myndigheten ingår avtal dels med elproducenter om att ställa
ytterligare produktionskapacitet till förfogande, dels med
elanvändare och elleverantörer om minskad elförbrukning.

Effektreserven ska vara ett komplement till den övriga
produktionskapacitet som finns på elmarknaden.

Regeringen meddelar föreskrifter om effektreservens storlek
och hur stor andel av reserven som ska skapas genom avtal om
minskad förbrukning. Lag (2010:491).

2 § Den som enligt 8 kap. 4 § första stycket ellagen (1997:857)
har ingått avtal med den systemansvariga myndigheten
(balansansvarig) skall till myndigheten betala en avgift för
täckande av de kostnader som uppstår för myndigheten enligt de
avtal som avses i 1 § första stycket.

Avgiftens storlek för varje balansansvarig skall baseras på
omfattningen av dennes balansansvar enligt avtalet med den
systemansvariga myndigheten och omfattningen av den
balansansvariges obalans under den tidsperiod som avgiften
avser. Avgiften bestäms av den systemansvariga myndigheten.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den
systemansvariga myndigheten får meddela föreskrifter om
insamling av de uppgifter som behövs för att den
systemansvariga myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter
enligt denna lag.

4 § Beslut av den systemansvariga myndigheten enligt 2 § andra
stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.