Lag (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el

SFS nr
2003:437
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:329
Upphävd
2006-07-01

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om en rätt för
elproducenter att få ursprungsgarantier för el som producerats
med användande av förnybara energikällor (förnybar el).

Med ursprungsgaranti avses ett dokument som anger att en viss
mängd förnybar el har producerats.

2 § Den myndighet som enligt 1 kap. 3 § lagen (2003:113) om
elcertifikat har utsetts att handlägga de frågor som enligt den
lagen ligger på kontoföringsmyndigheten (garantimyndigheten)
skall handlägga frågor om ursprungsgarantier.

3 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den
myndighet som enligt 1 kap. 3 § lagen (2003:113) om
elcertifikat har utsetts att handlägga de frågor som enligt den
lagen ligger på tillsynsmyndigheten.

Tillsynen omfattar inte garantimyndigheten.

4 § Berättigade att få ursprungsgarantier är

1. den som enligt 2 kap. 1 § 1-4 lagen (2003:113) om
elcertifikat är berättigad att bli tilldelad elcertifikat,

2. innehavaren av en produktionsanläggning där el produceras
med användande av vattenkraft, och

3. innehavaren av en produktionsanläggning där el produceras
med användande av biobränslen.

Med biobränslen avses bränslen framställda ur biomassa samt
deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas.

Med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara fraktionen av
produkter, avfall och rester av både vegetabiliska och
animaliska ämnen från jordbruk, skogsbruk och närstående
industrier samt den biologiskt nedbrytbara fraktionen av
industriavfall och kommunalt avfall.

5 § Innehavaren av en produktionsanläggning som vill få
ursprungsgarantier för framtiden skall anmäla detta till
tillsynsmyndigheten. Detta gäller dock inte om anläggningen har
godkänts enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen (2003:113) om
elcertifikat.

6 § Om el har producerats i en sådan produktionsanläggning som
avses i 4 § med användande av såväl sådana energikällor som
berättigar anläggningens innehavare att få ursprungsgarantier
som andra energikällor, får ursprungsgarantier utfärdas bara
för den andel av elen som producerats med användande av den
först nämnda typen av energikällor.

7 § Ursprungsgarantier får utfärdas bara för sådan förnybar el
vars inmatade mängd och dess fördelning över tiden har mätts
och rapporterats till garantimyndigheten enligt de föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer.

Om den förnybara elen matas in på ett elnät som används utan
stöd av nätkoncession skall innehavaren av
produktionsanläggningen svara för den mätning och rapportering
som anges i första stycket.

I de fall som avses i 6 § skall innehavaren av anläggningen
särskilt beräkna och rapportera den el som har producerats med
användande av sådana energikällor som berättigar anläggningens
innehavare att få ursprungsgarantier.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om beräkning och rapportering
enligt tredje stycket.

8 § Garantimyndigheten skall på begäran av någon som är
berättigad att få ursprungsgarantier utfärda en sådan garanti.

En ursprungsgaranti skall innehålla uppgifter om

1. den förnybara energikälla som har använts vid produktionen
av elen,

2. den produktionsanläggning där den förnybara elen har
producerats, och

3. den mängd el som har producerats och den tidsperiod under
vilken produktionen har ägt rum. Tidsperioden skall vara en
eller flera kalendermånader.

Om den förnybara elen har producerats med användande av
vattenkraft skall dessutom produktionsanläggningens
installerade effekt anges.

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgift för
utfärdandet av ursprungsgarantier.

10 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen. En begäran får förenas med vite.

11 § En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.