Förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

SFS nr
2003:439
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1604

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg.

2 § Föreskrifter som avses i 4 § lagen (2003:367) om lastning
och lossning av bulkfartyg meddelas av Transportstyrelsen. Innan
föreskrifterna meddelas skall samråd ske med Arbetsmiljöverket.
Förordning (2008:1138).

3 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av
bestämmelserna i lagen (2003:367) om lastning och lossning av
bulkfartyg, och bestämmelser som har meddelats med stöd av den
lagen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsynen och om
avgifter för denna. Förordning (2010:1604).