Förordning (2003:448) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal inom försäkringssektorn

SFS nr
2003:448
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:605
Upphävd
2008-11-01

1 § Denna förordning tillämpas på avtal som ingås mellan två
eller flera företag inom försäkringssektorn på följande
områden:

a) Att gemensamt utarbeta och sprida

– beräkningar av genomsnittskostnaden för att i det förflutna
täcka en viss risk,

– dödlighetstabeller samt tabeller över sjukdoms-, olycks- och
invalidfrekvenser i samband med försäkringar som innehåller ett
sparmoment.

b) Att gemensamt genomföra undersökningar om de sannolika
effekterna av allmänna omständigheter utanför de berörda
företagen, antingen om frekvensen eller storleken på framtida
försäkringsfall för en viss risk eller riskkategori eller om
lönsamheten för olika typer av investeringar samt sprida
resultaten av dessa undersökningar.

c) Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande
standardvillkor för direktförsäkring.

d) Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande modeller som
beskriver avkastningen från ett försäkringsavtal som omfattar
ett sparmoment.

e) Att bilda och driva grupper av försäkringsföretag eller
grupper av försäkrings- och återförsäkringsföretag för gemensam
täckning av en viss riskkategori i form av samförsäkring eller
samåterförsäkring.

f) Att utarbeta, erkänna och sprida

– tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer för sådana
säkerhetsanordningar för vilka det på gemenskapsnivå inte finns
specifikationer, klassifikationssystem, regler, förfaranden
eller riktlinjer, harmoniserade i enlighet med
gemenskapslagstiftningen om fri rörlighet för varor, eller
förfaranden för att bedöma om säkerhetsanordningarna uppfyller
specifikationerna, reglerna eller riktlinjerna för att godkänna
dessa anordningar.

– tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer för
installation och underhåll av säkerhetsanordningar, och
förfaranden för att bedöma om företag som installerar och
underhåller säkerhetsanordningar uppfyller sådana
specifikationer, regler och riktlinjer för att godkänna dessa
företag.

Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som i den lagen
sägs om avtal också skall tillämpas på beslut av en
sammanslutning av företag och på samordnade förfaranden av
företag.

2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller
för avtal som avses i 1 § gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om
tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av
avtal, beslut och samordnade förfaranden inom
försäkringssektorn2 på motsvarande sätt, med undantag av
artiklarna 1 samt 10-12. Dock skall hänvisningar till
undantaget i artikel 1 avse 2 § i förening med 1 §, varvid den
bokstavsbeteckning som anges skall avse motsvarande
bokstavsbeteckning i 1 §.

Övergångsbestämmelser

2003:448

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003 och
gäller till utgången av mars 2010.

2. Intill utgången av mars 2004 skall förordningen (1996:1368)
om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för
vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom
försäkringssektorn, som gäller till utgången av juli månad
2003, fortfarande tillämpas på avtal som gäller vid
ikraftträdandet av denna förordning, om avtalen inte uppfyller
villkoren i den här förordningen men villkoren i den äldre
förordningen.