Förordning (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan

SFS nr
2003:459
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1265

1 § En kommun får enligt bestämmelserna i denna förordning
anordna försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i
grundskolan utöver den undervisning som får anordnas enligt 2
kap. 8 § grundskoleförordningen (1994:1194).

2 § Delar av undervisningen får anordnas på engelska språket.
Under den sammanlagda tid som sådan undervisning anordnas får
högst hälften av undervisningen ske på engelska språket.
Förordning (2008:1265).

3 § En kommun som deltar i försöksverksamheten skall
kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten. Kommunen
skall även medverka i Statens skolverks uppföljning och
utvärdering av försöksverksamheten.

Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen
(1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

4 § En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten
ska anmäla detta till Statens skolverk. Anmälan ska innehålla
uppgifter om

1. verksamheten vid den aktuella skolan,

2. motiven för att delta i försöksverksamheten,

3. hur kommunen säkerställer att de elever som undervisas inom
försöksverksamheten får tillräckliga kunskaper i svenska
språket för att nå grundskolans kunskapsmål i samtliga ämnen,

4. utformningen av försöksverksamheten i övrigt, och

5. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.

En kommun som upphör med försöksverksamheten ska anmäla detta
till Skolverket. Förordning (2008:1265).