Tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
2003:483
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2003-06-12

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan
medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur trädde i kraft den 1
juli 2001. Förordningen, som gäller mellan EU:s medlemsstater
med undantag av Danmark, finns publicerad i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning (EGT L 174, 27.6.2001, s. 1).

1 § Regeringen har utsett Justitiedepartementet till centralt
organ enligt bestämmelser i artikel 3 i förordningen, med
ansvar för att

1. ge information till domstolarna,

2. söka lösningar på svårigheter som kan uppstå vid
bevisupptagning i en annan medlemsstat,

3. i undantagsfall och på begäran av en ansökande domstol,
vidarebefordra en framställning till behörig domstol och

4. fatta beslut i fråga om framställningar om direkt
bevisupptagning.

2 § Översändande av handlingar till Sverige får ske genom post,
bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda
fallet, på annat sätt.

3 § Standardformulär som används för framställningar till
Sverige skall fyllas i på svenska eller engelska.