Lag (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
2003:493
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2003-06-12

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till
rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om
samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om
bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell
natur.

Bevisupptagning i en annan medlemsstat

2 § Svenska domstolar får begära att en domstol i en annan
medlemsstat skall ta upp bevisning.

3 § Parter och ombud får närvara när bevisupptagning äger rum
vid en domstol i en annan medlemsstat.

4 § Svenska domstolar får ta upp bevisning direkt i en annan
medlemsstat, om en begäran om det har godtagits av det centrala
organet eller den behöriga myndigheten i den staten. De får
dessutom utan särskild begäran ta upp bevisning direkt i en
annan medlemsstat, om det sker på grund av ett särskilt avtal.

Bevisupptagning i Sverige

5 § Bevisupptagning på begäran av en domstol i en annan
medlemsstat skall verkställas av en tingsrätt.

Vid handläggningen tillämpas rättegångsbalkens bestämmelser om
bevisupptagning utom huvudförhandling, om inte annat följer av
förordning (EG) nr 1206/2001.

6 § Om framställningen gäller en åtgärd som avser en fysisk
person, är den tingsrätt behörig inom vars område personen har
sitt hemvist eller under någon tid uppehåller sig. Om personen
i fråga samtycker till att en annan tingsrätt verkställer
framställningen, är den domstolen också behörig.

Om framställningen gäller syn på en fastighet eller ett annat
föremål som inte lämpligen kan flyttas, är den tingsrätt
behörig inom vars område fastigheten eller föremålet finns.

Andra åtgärder skall verkställas av den tingsrätt som tar emot
framställningen.