Förordning (2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

SFS nr
2003:502
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2003-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1078
Upphävd
2008-01-01

1 § Rättshjälpsmyndigheten handlägger vissa ärenden om
rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa
ärenden om betalning till eller utbetalning från staten.

Verksförordningens tillämpning

2 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

18 § om myndighetens organisation m.m.,

21 § om avgörande av ärenden,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m. och

31 § om myndighetens beslut.

Bestämmelserna i 21 och 31 §§ gäller endast i fråga om
administrativa ärenden.

I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling
skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller
uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Organisation m.m.

3 § Chef för Rättshjälpsmyndigheten är lagmannen i Sundsvalls
tingsrätt.

4 § Vid Rättshjälpsmyndigheten skall det finnas en chefsjurist.

5 § Rättshjälpsmyndighetens arbetsordning beslutas efter
förslag från chefsjuristen.

6 § Ärenden enligt 1 § avgörs av chefsjuristen.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
avgöras av chefsjuristen, får denne överlämna ärendena att
avgöras av någon annan tjänsteman.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

7 § Anställningar beslutas av myndighetschefen.

Överklagande

8 § Rättshjälpsmyndighetens beslut i personalärenden får
överklagas till Domstolsverket. Domstolsverkets beslut får inte
överklagas.