Förordning (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

SFS nr
2003:506
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-07-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:621

Allmän bestämmelse

1 § Investeringsstimulans kan enligt denna förordning lämnas
till fastighetsägare eller tomträttshavare för anordnande av
bostäder som upplåts med hyresrätt i tillväxtområden med
bostadsbrist. Investeringsstimulans kan även lämnas för
anordnande av studentbostäder på eller i anslutning till orter
där det finns universitet eller högskola.

Innebörden av vissa uttryck i denna förordning

2 § Med bostäder avses sådana utrymmen som anges i 2 §
förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

3 § Med studentbostäder avses bostadslägenheter för studenter
vid universitet eller högskola, om bostäderna uteslutande
upplåts med hyresrätt.

4 § Med anordnande avses nybyggnad samt ombyggnad av byggnad
eller del av byggnad som tidigare använts för annat ändamål än
bostäder. Förordning (2004:621).

Förutsättningar för investeringsstimulans

5 § Investeringsstimulans kan lämnas för bostäder vars
uthyrningsbara lägenhetsarea inte överstiger 70 kvadratmeter.
Bostäderna skall vara avsedda för permanent bruk och
självständigt boende som är garanterat genom hyresavtal av
normalt slag eller hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt.
Bostäderna får inte vara avsedda för viss kategori av boende.
Bostäderna kan inrymmas i såväl småhus som flerbostadshus.

Kravet på hyresavtal av normalt slag hindrar inte att
investeringsstimulans lämnas även för bostäder som anordnas i
syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie
bostadsmarknaden för socialt utsatta personer.

6 § Som förutsättning för att investeringsstimulans lämnas
gäller att

1. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986)
om statlig bostadsbyggnadssubvention,

2. projektet påbörjas under perioden den 1 januari 2003-31
december 2006, dock senast vid den tidpunkt som anges i
beslutet om stimulansen,

3. projektet färdigställs inom två år från dagen för
påbörjandet,

4. projektet inte samtidigt får bidrag enligt förordningen
(2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av
bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist i
dess lydelse före den 15 augusti 2003 eller enligt förordningen
(2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av
bostäder för studenter,

5. projektet till sin karaktär är ägnat att säkerställa att
boendekostnaderna är rimliga,

6. projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande,

7. bostäderna inte värms upp med direktverkande elvärme,

8. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har
F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller
företag, visar upp intyg eller en annan handling som visar att
företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering
eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om
skatter och avgifter som den som här i landet har
F-skattebevis,

9. mottagaren av stimulansen förbinder sig att

a) låta bostäderna som byggs med stöd av stimulansen förmedlas
via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med
kommunen,

b) under minst tio år från det slutliga beslutet använda de
bostäder som stimulansen avser för de ändamål och i enlighet
med de villkor som förutsattes när den beviljades,

c) inom tio år från det slutliga beslutet inte överlåta det
eller de hus som innehåller bostäderna till någon som avser
använda dem för annat ändamål eller med andra villkor.

Investeringsstimulansens storlek

7 § Investeringsstimulans lämnas med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan den icke avdragsgilla ingående mervärdesskatt
som fastighetsägaren betalat till en entreprenör eller till en
tillhandahållare av varor och tjänster och den mervärdesskatt
som skulle ha betalats om mervärdesskattesatsen i stället varit
6 procent. Investeringsstimulans lämnas även med ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan den mervärdesskatt som
fastighetsägaren betalat till staten på grund av
uttagsbeskattning som avses i 2 kap. 7 eller 8 § och 7 kap. 5 §
mervärdesskattelagen (1994:200) och den mervärdesskatt som
skulle ha betalats om mervärdesskattesatsen i stället varit 6
procent.

Investeringsstimulans får uppgå till högst 1 500 kronor per
kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan mark för bostäder enligt
10 § förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention. I Göteborgs- och Malmöregionerna får
stimulansen uppgå till högst 2 000 kronor per kvadratmeter.
Detsamma gäller de kommuner som gränsar till
Stockholmsregionen. I Stockholmsregionen får stimulansen uppgå
till högst 2 500 kronor per kvadratmeter. Investeringsstimulans
kan dock uppgå till högst 90 000 kronor per lägenhet. I
Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna som gränsar
till Stockholmsregionen kan stimulansen uppgå till högst
120 000 kronor per lägenhet och i Stockholmsregionen till högst
150 000 kronor per lägenhet. Förordning (2004:90).

Förfarandet

8 § Frågor om investeringsstimulans prövas på ansökan av
fastighetsägaren eller tomträttshavaren av länsstyrelsen i det
län där fastigheten är belägen.

Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader
från det att projektet påbörjades.

9 § Om länsstyrelsen finner att investeringsstimulans skall
lämnas, skall den fatta ett preliminärt beslut om stimulansens
storlek för det aktuella projektet. I annat fall skall ansökan
avslås.

10 § När ett projekt som avses i 9 § första meningen har
färdigställts, skall länsstyrelsen, efter särskild ansökan,
fatta ett slutligt beslut om investeringsstimulans skall lämnas
och i förekommande fall bestämma stimulansens storlek. Ansökan
skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter
projektets färdigställande.

Hur investeringsstimulansen tillgodoförs fastighetsägaren eller
tomträttshavaren

11 § Investeringsstimulansen lämnas i form av kreditering på
skattekonto enligt lagen (2003:347) om kreditering på
skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre
hyresbostäder och studentbostäder.

12 § Investeringsstimulans tillgodoförs den som vid tidpunkten
för det slutliga beslutet är antecknad som fastighetsägare
eller tomträttshavare i fastighetsregistrets inskrivningsdel
och sker genom kreditering på mottagarens skattekonto.

Investeringsstimulansen krediteras mottagarens skattekonto den
12 i månaden efter den månad som slutligt beslut enligt 10 §
fattats med undantag för januari då stimulansen i stället
krediteras den 17.

Återkrav av krediterad investeringsstimulans

13 § Länsstyrelsen får besluta om återkrav av krediterad
investeringsstimulans om

1. mottagaren av stimulansen genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stimulansen lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

2. stimulansen i något annat fall lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
eller

3. bostäderna används för annat ändamål eller med andra villkor
inom den tid som anges i 6 § 9 b) och c).

Om den som tagit emot investeringsstimulansen har överlåtit
något hus och bostäderna i huset därefter används för annat
ändamål eller med andra villkor än som förutsattes när
stimulansen beviljades, skall stimulansen dock återkrävas
endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att
bostäderna skulle komma att användas för annat ändamål eller
med andra villkor.

14 § Boverket får helt eller delvis upphäva ett beslut om
återkrav enligt 13 § om det finns särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

15 § Boverket får meddela föreskrifter om

1. tillämpningen av 1 §,

2. förfarandet i stimulansärenden.

16 § Boverket skall ha tillsyn över verksamheten enligt denna
förordning.

17 § Boverket skall lämna Skatteverket de uppgifter som
verket behöver för krediteringen enligt 11 och 12 §§.
Förordning (2003:1043).

Överklagande

18 § Länsstyrelsens beslut om investeringsstimulans får
överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

19 § Vid bedömningen av när ett projekt skall anses påbörjat
och färdigställt skall bestämmelserna i förordningen (1992:986)
om statlig bostadsbyggnadssubvention samt de föreskrifter som
meddelas med stöd av den förordningen tillämpas.

20 § Vid tillämpningen av 6 § 5 och 6 och vid avgränsningen av
de regioner som anges i 7 § andra stycket gäller de
föreskrifter som Boverket har beslutat med stöd av förordningen
(2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av
bostäder som upplåts i områden med bostadsbrist.

Övergångsbestämmelser

2003:506

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2003.
Investeringsstimulans får dock lämnas för projekt som påbörjats
före ikraftträdandet men efter den 31 december 2002.

2. För sådana projekt som har påbörjats före ikraftträdandet
skall ansökan om investeringsstimulans ha kommit in senast den
15 februari 2004.

3. För projekt som beviljats bidrag enligt förordningen
(2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av
bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist,
i dess lydelse före den 15 augusti 2003, eller enligt
förordningen (2000:588) om statligt investeringsbidrag för
anordnande av bostäder för studenter, får beslut om
investeringsstimulans meddelas endast om beslutet om bidrag
enligt nämnda förordningar har återkallats.

2004:621

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas
för projekt som har påbörjats den 1 januari 2004 eller senare.