Lag (2003:528) om företagsinteckning

SFS nr
2003:528
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2003-07-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:990
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:156

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Företagsinteckning beviljas med visst belopp i all
sökandens egendom. Bevis om inteckningen benämns
företagsinteckningsbrev. Lag (2004:450).

2 § Om en näringsidkare upplåter säkerhet för en fordran genom
att överlämna ett företagsinteckningsbrev beträffande sin
egendom, får borgenären förmånsrätt enligt förmånsrättslagen
(1970:979) till betalning för fordringen intill
inteckningsbrevets belopp.

I den mån inteckningsbrevets belopp inte räcker till betalning,
har borgenären rätt att få betalt genom ett tillägg. Tillägget
får inte överstiga femton procent av inteckningsbrevets belopp
samt ränta på detta belopp från den dag då konkursansökningen
gjordes. Räntan beräknas för år enligt en räntefot som
motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande
referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635), ökad med fyra
procentenheter.

En borgenärs rätt till betalning omfattar inte tillägget, om
inteckningsbrevet utgör säkerhet för borgenären i andra hand.

3 § Överlämnas flera företagsinteckningsbrev som säkerhet för
en fordran och har inteckningarna samma företrädesrätt eller
gäller de omedelbart efter varandra, skall bestämmelserna i 2 §
om inteckningsbrevets belopp avse inteckningsbrevens
sammanlagda belopp.

4 § En företagsinteckning ger företräde i förhållande till
annan företagsinteckning i den tidsföljd i vilken
inteckningarna söks. Inteckningar som söks på samma
inskrivningsdag ger lika rätt, om inte annat följer av 2 kap.
13 §.

5 § Ett konkursbo har inte rätt att få en företagsinteckning
eller att upplåta säkerhet på grund av en företagsinteckning.

6 § Om borgenären har tillerkänts betalning i konkurs på grund
av en företagsinteckning, är inteckningen utan verkan till ett
belopp som motsvarar vad som har erhållits på
företagsinteckningsbrevets belopp.

Om en företagsinteckning blir utan verkan, är även
företagsinteckningsbrevet utan verkan. Ändras i annat fall en
inteckning, får inteckningsbrevet verkan i enlighet med
inteckningens ändrade innehåll.

Dödning av förkommet inteckningsbrev medför inte att
inteckningen blir utan verkan.

2 kap. Inskrivningsförfarandet

Företagsinteckningsregister och inskrivningsmyndighet

1 § För inskrivning enligt denna lag skall det föras ett
register med hjälp av automatiserad behandling, benämnt
företagsinteckningsregistret. Detta skall ge offentlighet åt
den information som ingår i registret.

Regeringen meddelar föreskrifter om registrets innehåll,
närmare ändamål och behandling av uppgifter samt om
personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Regeringen meddelar föreskrifter om expeditionsavgifter för
bevis om inskrivningsåtgärd.

2 § Ärenden om företagsinteckning eller annan införing i
företagsinteckningsregistret på grund av bestämmelse i denna
lag eller annan författning (inskrivningsärenden) handläggs av
en för landet gemensam inskrivningsmyndighet. Regeringen
bestämmer vilken myndighet som skall vara
inskrivningsmyndighet.

Handläggningen av inskrivningsärenden

3 § Vid behandlingen hos inskrivningsmyndigheten av
inskrivningsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 10 § andra
stycket, 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223). Av 37 a och
37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten
skall ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Ansökningar och anmälningar i inskrivningsärenden skall vara
skriftliga. Lag (2005:156).

4 § Inskrivningsärenden tas upp på en inskrivningsdag.
Inskrivningsdag hålls till klockan tolv varje måndag, tisdag,
onsdag, torsdag och fredag som inte är helgdag. Med helgdag
avses även midsommarafton, julafton och nyårsafton. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att
en inskrivningsdag skall ställas in, om det finns särskilda
skäl till det.

En ansökan eller anmälan som har kommit in efter klockan tolv
en viss dag anses gjord på nästföljande inskrivningsdag.

5 § Hos inskrivningsmyndigheten förs dagbok över
inskrivningsärendena. Handlingarna i sådana ärenden förs samman
i akter.

Har sökanden eller någon annan lämnat en uppgift eller
förklaring av betydelse för ärendets prövning eller har en
särskild utredning gjorts i ärendet, skall detta antecknas i
akten. I akten tas även upp förelägganden och andra beslut som
inte skall föras in i företagsinteckningsregistret.

6 § Om det är nödvändigt för utredningen, får ett
inskrivningsärende skjutas upp till en viss senare
inskrivningsdag.

Om ett ärende skjuts upp, får sökanden föreläggas att lägga
fram den utredning eller de uppgifter som behövs. Ansökningen
får förklaras förfallen, om sökanden inte följer föreläggandet.
Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Ett inskrivningsärende får vidare skjutas upp till en viss
senare inskrivningsdag, om ärendet med hänsyn till beskaffenhet
eller omfattning inte lämpligen kan prövas omedelbart. Ett
ärende som har skjutits upp av denna anledning skall tas upp
till prövning senast på femte inskrivningsdagen efter den
inskrivningsdag då ansökningen gjordes.

7 § Ett beslut skall föras in i företagsinteckningsregistret,
om beslutet innebär att en ansökan i ett inskrivningsärende
bifalls, avslås eller förklaras förfallen eller att ett ärende
skjuts upp. Skälen för beslutet skall antecknas i akten eller i
dagboken, om beslutet innebär att ansökningen inte bifalls.

Ett beslut som skall föras in i registret meddelas genom
införandet och skall anses ha det innehåll som framgår av
registret.

8 § Om ett beslut i ett inskrivningsärende har gått emot
sökanden eller någon annan, skall denne genast underrättas om
beslutet. I underrättelsen skall anges de skäl för beslutet som
har antecknats i akten eller i dagboken och vad den som vill
överklaga beslutet skall göra.

9 § Om ett inskrivningsärende enligt beslut av domstol skall
tas upp till ny handläggning av inskrivningsmyndigheten, skall
det ske genast efter det att beslutet har kommit myndigheten
till handa.

Inteckningsansökan

10 § En ansökan om företagsinteckning skall innehålla uppgift
om det belopp på vilket inteckningen skall lyda.

Inteckningens belopp skall anges i svenska kronor eller i sådan
utländsk valuta för vilken det löpande finns tillgång till en
tillförlitlig kurs för växling mellan den aktuella valutan och
svenska kronor.

Sökanden skall lämna styrkt uppgift om namn eller firma och
person- eller organisationsnummer. Om uppgifterna redan finns
registrerade hos inskrivningsmyndigheten behöver sökanden inte
styrka dessa. Lag (2004:450).

11 § En ansökan om företagsinteckning skall avslås, om

1. bestämmelserna i 3 § andra stycket eller 10 § inte har
följts, eller

2. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den
inskrivningsdag då inteckningen söks.

12 § Om det inte finns något som hindrar det, skall
företagsinteckning beviljas och företagsinteckningsbrev
utfärdas på grund av inteckningen.

Bestämmelser om utfärdande av nytt inteckningsbrev i stället
för inteckningsbrev som har dödats finns i lagen (1927:85) om
dödande av förkommen handling.

13 § En företagsinteckning som skulle medföra lika
företrädesrätt som en annan inteckning skall vid inskrivningen
förklaras gälla efter den andra inteckningen, om sökanden begär
det. En inteckning som sätts efter en annan inteckning gäller
också efter en inteckning med lika rätt som eller bättre rätt
än den andra inteckningen, även om detta inte anges i beslutet.

Inteckningsåtgärder

14 § Ett företagsinteckningsbrev får på ansökan av den vars
egendom intecknats och efter medgivande av inteckningsbrevets
innehavare bytas ut mot två eller flera nya inteckningsbrev
(utbyte). I fråga om de nya inteckningsbrevens inbördes
företrädesrätt gäller 13 §.

15 § Företagsinteckningar som har inbördes lika rätt eller
gäller omedelbart efter varandra får på ansökan av den vars
egendom intecknats och efter medgivande av
företagsinteckningsbrevens innehavare föras samman till en
inteckning (sammanföring). Denna inteckning skall gälla med den
förmånsrätt som tillkommer den av de sammanförda inteckningarna
som har sämsta rätt. Sammanföring får ske endast om
inteckningarna är bestämda i samma valuta.

En inteckning som avses i första stycket skall förklaras gälla
för ett lägre belopp än det som de sammanförda inteckningarna
sammanlagt uppgår till, om sökanden begär det och
inteckningsbrevens innehavare medger det. Lag (2004:450).

16 § En företagsinteckning får på ansökan av den vars egendom
intecknats och efter medgivande av företagsinteckningsbrevets
innehavare sättas ned efter en annan inteckning (nedsättning).
En inteckning som sätts ned efter en annan inteckning gäller
också efter en inteckning med lika rätt som eller bättre rätt
än den andra inteckningen, även om detta inte anges i beslutet.

17 § På ansökan av den vars egendom intecknats och efter
medgivande av företagsinteckningsbrevets innehavare får en
företagsinteckning dödas (dödning).

Bestämmelser om dödning av inteckning när inteckningsbrevet har
förkommit finns i lagen (1927:85) om dödande av förkommen
handling.

18 § I fall då medgivande krävs enligt 14-17 §§ skall
företagsinteckningsbrevet lämnas in till
inskrivningsmyndigheten.

Anteckning och rättelse i företagsinteckningsregistret

19 § På ansökan av den som innehar ett företagsinteckningsbrev
skall innehavet antecknas i företagsinteckningsregistret.
Sökanden skall föreläggas att visa upp inteckningsbrevet, om
det finns anledning att anta att sökanden inte innehar detta.
Om någon annan redan är antecknad som innehavare, skall
inskrivningsmyndigheten sedan det nya innehavet har antecknats
ta bort den tidigare anteckningen och underrätta den vars
innehav var antecknat.

En anteckning om innehav skall tas bort, om den vars innehav
har antecknats anmäler att innehavet har upphört.

20 § I företagsinteckningsregistret skall antecknas när det har
anmälts till inskrivningsmyndigheten att betalning i konkurs
har erhållits på ett företagsinteckningsbrevs belopp.

Det kan även i andra fall följa av lag eller annan författning
att ett visst förhållande skall antecknas i registret.

En anteckning i registret skall tas bort, om den uppenbarligen
inte längre har någon betydelse.

21 § En uppgift som har förts in i företagsinteckningsregistret
skall rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet
till följd av inskrivningsmyndighetens eller någon annans
skrivfel eller liknande förbiseende eller till följd av något
tekniskt fel. Det inbördes företrädet mellan inteckningar som
berörs av en rättelse skall bestämmas efter vad som är skäligt,
om rättelsen kan skada den vars egendom har intecknats eller
någon innehavare av företagsinteckningsbrev.

Innan rättelse sker, skall inskrivningsmyndigheten ge den som
berörs av åtgärden, om han är känd, tillfälle att yttra sig.
Även den myndighet som avses i 3 kap. 3 § skall ges tillfälle
att yttra sig. Något yttrande behöver dock inte inhämtas, om
det är uppenbart obehövligt.

En anteckning om ärendet skall göras i registret, om inte
beslut meddelas samma dag som ärendet har tagits upp.

Denna paragraf gäller i stället för 28 § personuppgiftslagen
(1998:204).

22 § Ett beslut i ett ärende om rättelse meddelas genom att
beslutet förs in i registret. Skälen för beslutet antecknas i
akten eller i dagboken. I stället för bevis eller handling som
har utfärdats i enlighet med den uppgift som tidigare förts in
skall en ny sådan handling utfärdas.

Den tidigare handlingen skall krävas in, göras obrukbar och
behållas av inskrivningsmyndigheten. Den som innehar handlingen
är skyldig att lämna in den för detta ändamål. I föreläggande
att fullgöra en sådan skyldighet får vite sättas ut. Vitet döms
ut av inskrivningsmyndigheten.

Överklagande

23 § Ett beslut av inskrivningsmyndigheten i ett
inskrivningsärende får överklagas till tingsrätten av den som
beslutet rör, om det har gått honom emot. Ett beslut som inte
är slutligt får överklagas endast i de fall som avses i 37 §
lagen (1996:242) om domstolsärenden. Behörig domstol är den
tingsrätt inom vars domkrets inskrivningsmyndigheten är
belägen.

Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden, om inte
annat följer av denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

24 § Den som vill överklaga ett beslut av
inskrivningsmyndigheten skall göra det skriftligen. Skrivelsen
skall lämnas in till inskrivningsmyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut, skall skrivelsen ha
kommit in till inskrivningsmyndigheten inom tre veckor från den
dag då en underrättelse eller ett bevis om beslutet hölls
tillgängligt för sökanden. Skrivelsen får dock alltid lämnas in
inom fyra veckor från den inskrivningsdag då beslutet
meddelades.

I fråga om klagotid för överklagande av ett beslut som avses i
37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas
bestämmelserna i 38 § första och andra styckena samma lag.

25 § Om det överklagade beslutet har antecknats i
företagsinteckningsregistret, skall uppgift om överklagandet
föras in i registret. När det finns ett lagakraftvunnet beslut
med anledning av överklagandet, skall beslutets innehåll
antecknas i registret.

26 § Ett beslut i ett ärende om rättelse får överklagas även av
den myndighet som avses i 3 kap. 3 §.

3 kap. Rätt till ersättning i vissa fall

1 § Om någon lider skada till följd av ett tekniskt fel i
företagsinteckningsregistret eller i någon anordning som hos
inskrivningsmyndigheten eller annan statlig myndighet är
ansluten till registret, har han rätt till ersättning av
staten.

Ersättningen skall efter skälighet sättas ned eller helt falla
bort, om den skadelidande har medverkat till förlusten genom
eget vållande.

Om personuppgifter i företagsinteckningsregistret har
behandlats i strid med denna lag eller andra föreskrifter om
registret, är också 48 § personuppgiftslagen (1998:204)
tillämplig.

2 § En rättsägare som avses i 2 kap. 21 § har rätt till
ersättning av staten, om han lider skada till följd av ett
beslut i ett ärende om rättelse. Ersättning betalas dock inte,
om den skadelidande med hänsyn till felets beskaffenhet eller
andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

3 § Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 1 eller 2 §
av den myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Om den som enligt 1 eller 2 § är berättigad till ersättning
av staten har haft rätt att kräva beloppet som skadestånd av
någon annan, träder staten in i rätten mot denne.

Ersättning enligt 1 eller 2 § på grund av domstols dom betalas
ut sedan domen har vunnit laga kraft.

Övergångsbestämmelser

2003:528

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004, då lagen
(1984:649) om företagshypotek och lagen (1984:650) om införande
av lagen (1984:649) om företagshypotek skall upphöra att gälla
med de begränsningar som följer av denna lag.

2. En ansökan om företagsinteckning som har lämnats in men inte
beviljats före ikraftträdandet skall prövas enligt denna lag.

3. I fall då en företagsinteckning har beviljats före
ikraftträdandet av denna lag gäller lagen (1984:649) om
företagshypotek fram till den 1 januari 2005. Därefter skall
inteckningen anses som en företagsinteckning enligt denna lag
och företagshypoteksbrevet som ett företagsinteckningsbrev på
samma belopp. Inteckningen skall dock inte omfatta egendom som
ingår i en intecknad näringsverksamhet som flera utövar
gemensamt. En inteckning som är begränsad enligt 3 kap. 1 §
andra stycket lagen om företagshypotek, en regional inteckning
som avses i 13 § lagen (1984:650) om införande av lagen
(1984:649) om företagshypotek och en inteckning i
näringsverksamhet som flera utövar gemensamt skall behålla det
giltighetsområde som inteckningen har närmast före den 1
januari 2005. En begränsad inteckning och en regional
inteckning får på ansökan av näringsidkaren och efter
medgivande av företagshypoteksbrevets innehavare utsträckas
till en inteckning enligt denna lag. För ansökan om en sådan
utsträckning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i denna
lag om ansökan om inteckning. Utsträckning och inteckning får
inte ske på sådant sätt att inteckningen i fråga om
omfattningen avviker från en annan inteckning som är beviljad i
samma egendom.

4. Vid en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund
av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas lagen
(1984:649) om företagshypotek även efter utgången av år 2004,
om konkursen eller utmätningsförfarandet då alltjämt pågår.

5. Vad som sägs i 3 och 6-8 §§, 10 § tredje stycket, 12, 13, 16
och 17 §§ lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om
företagshypotek gäller även efter ikraftträdandet. I fråga om
3, 7 och 16 §§ skall giltigheten bestå fram till den 1 januari
2005. Därefter gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs
för samma tid i punkt 3 och 4.

6. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en
bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

2005:156

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser
tillämpas i fråga om beslut om stämpelskatt som meddelats före
ikraftträdandet.