Förordning (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning

SFS nr
2003:55
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2003-02-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1294

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning tillämpas på arbetstagare som efter beslut
av regeringen har tillträtt sådan anställning som anges i
bilaga till förordningen (chefsanställning) när anställningen
gäller för bestämd tid enligt 9 § 1 anställningsförordningen
(1994:373). Förordning (2003:855).

2 § Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) med
anslutande bestämmelser skall tillämpas på chefsanställningar
som avses i denna förordning.

I 3-15 §§ finns föreskrifter om tillägg till och undantag från
pensionsavtalet.

Vid avgång från en chefsanställning skall uppdrag som statsråd,
anställning som statssekreterare och tidigare anställning med
beteckningen p anses motsvara chefsanställning.

För en arbetstagare som blir omfattad av PA 03 i en annan
anställning än som avses i denna förordning, skall
anställningen enligt förordningen anses vara en sådan
anställning som avses i PA 03. Förordning (2003:855).

Inkomstgaranti

3 § Den som har haft en eller flera chefsanställningar
oavbrutet i minst tolv år har rätt till inkomstgaranti om han
eller hon avgår vid anställningstidens utgång och då har fyllt
62 år.

Om arbetstagaren har fyllt 55 år när anställningstiden löper ut
och anställningen inte blir förnyad av någon annan anledning än
att arbetstagaren begär det, har arbetstagaren rätt till
inkomstgaranti. Detta gäller under förutsättning att
arbetstagaren har haft chefsanställning oavbrutet i minst sex
år.

Vid beräkning av anställningstiden enligt första och andra
styckena skall hela den tid räknas bort då arbetstagaren på
egen begäran varit tjänstledig, om denna tid sammanlagt är
längre än ett år. Avräkning skall dock inte göras för
sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Förordning (2003:855).

4 § Finns det särskilda skäl, kan regeringen besluta om
inkomstgaranti till den som

– avses i 3 § men som inte fyllt 62 respektive 55 år,

– haft chefsanställning i mindre än tolv men minst sex år,

– haft chefsanställning i minst tolv år men inte i oavbruten
följd, eller

– på egen begäran beviljats entledigande före
anställningstidens utgång. Förordning (2004:541).

Utbetalning av inkomstgaranti

5 § Inkomstgaranti betalas ut från och med dagen efter avgången
från chefsanställningen, dock inte för längre tid tillbaka än
tre månader före ansökningsmånaden. Regeringen kan besluta om
någon annan tidpunkt för utbetalningen.

En arbetstagare som tillträder en ny statlig chefsanställning,
som omfattas av denna förordning, har inte rätt att uppbära
inkomstgaranti för tid då lön betalas ut för
chefsanställningen.

Inkomstgaranti betalas till och med utgången av månaden före
den månad då rätt till pension enligt PA 03 inträder eller, vid
dödsfall, till och med utgången av den månad då dödsfallet
inträffade.

Beräkning av inkomstgaranti

6 § Vid beräkning av inkomstgaranti skall de bestämmelser i PA
03 tillämpas som gäller vid beräkning av förmånsbestämd
ålderspension, om inte något annat följer av 7-9 §§.

7 § Hel inkomstgaranti utgör

– 65 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar
mot högst 20 inkomstbasbelopp och

– 32,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta
överstiger 20 men inte 30 inkomstbasbelopp.

Med inkomstbasbelopp avses inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.
26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1721).

8 § Har arbetstagaren haft chefsanställning i minst tolv år,
har han eller hon rätt till hel inkomstgaranti.

Har arbetstagaren haft chefsanställning i mindre än tolv år,
avkortas inkomstgarantin med 0,625 procent för varje helt
fjärdedels år som anställningstiden understiger tolv år, dock
med högst 15 procent.

Vid tillämpning av första och andra styckena beräknas
anställningstiden enligt 3 § tredje stycket.

För en militär chefsanställning skall inkomstgarantin, i
stället för att avkortas enligt andra stycket, multipliceras
med en tjänstetidsfaktor som beräknas enligt gällande statligt
pensionsavtal. Detta gäller dock endast om inkomstgarantin
därigenom blir högre.

9 § Regeringen får besluta att inkomstgarantin inte skall
avkortas eller att inkomstgarantin skall avkortas med lägre
belopp än som följer av 8 §.

Minskning av inkomstgaranti

10 § Inkomstgarantin ska minskas enligt 11 § med inkomst av
anställning eller något annat förvärvsarbete.
Med inkomst av anställning och annat förvärvsarbete avses

1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 59 kap.
socialförsäkringsbalken,

2. sådan inkomst av anställning utomlands som inte beskattas i
Sverige,

3. delpension enligt kollektivavtal,

4. sådan pension eller livränta som inte samordnas med
tjänstepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser och

5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller
uppdrag än som avses i 1–4. Förordning (2010:1721).

11 § Minskningen beräknas som skillnaden mellan 65 procent av
inkomsten och det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gäller för det år inkomstgarantin
avser. Om inkomstgarantin är avkortad enligt 8 § andra
stycket, avkortas också minskningen på motsvarande sätt.

Om den som uppbär inkomstgaranti (förmånstagaren) samtidigt
även uppbär avgångsförmåner på grund av uppdrag som
riksdagsledamot eller kommunal förtroendeman, som ska minskas
med hänsyn till andra inkomster, får minskningen enligt första
stycket jämkas om det behövs med hänsyn till de sammanlagda
effekterna av de olika regelsystemen. Statens
tjänstepensionsverk beslutar efter samråd med berörda
pensionsgivare om sådan jämkning. Förordning (2010:1721).

12 § Förmånstagaren är skyldig att underrätta Statens
tjänstepensionsverk om sina inkomstförhållanden och lämna de
uppgifter om dessa som pensionsverket begär, när årsinkomsten
av anställning eller annat förvärvsarbete beräknas överstiga
ett prisbasbelopp. Om förmånstagaren inte lämnar begärda
uppgifter får pensionsverket hålla inne framtida utbetalningar
av inkomstgarantin i avvaktan på begärda uppgifter.
Förordning (2010:558).

Sammanträffande förmåner

13 § Om arbetstagaren har rätt att få inkomstgaranti och
samtidigt har eller får rätt att uppbära andra statliga
pensionsförmåner eller en ny inkomstgaranti enligt denna
förordning betalas endast den bästa förmånen ut.

Omräkning av inkomstgaranti till pension

14 § För tid från och med den månad då förmånstagaren har rätt
till ålders- eller sjukpension räknas inkomstgarantin om till
en pension med en tjänstetidsfaktor enligt 17 § PA 03. Som
pensionsgrundande tid tillgodoräknas all sådan anställningstid
som kan beaktas enligt 16 § PA 03, oavsett om den infallit före
eller efter avgång med rätt till inkomstgaranti.

Värdesäkring av inkomstgaranti

15 § Inkomstgaranti värdesäkras enligt vad som sägs i 32 § PA
03.

Avgångsvederlag

16 § Om arbetstagarens anställningtid löper ut och
chefsanställningen inte blir förnyad av någon annan anledning
än att arbetstagaren begär det, skall arbetstagaren ha rätt
till avgångsvederlag. Detta gäller under förutsättning att
arbetstagaren inte får någon inkomstgaranti eller pension.

17 § Avgångsvederlag betalas i 24 månader, om arbetstagaren har
haft chefsanställning i minst sex år.

18 § Avgångsvederlaget utgörs av den pensionsgrundande lönen i
chefsanställningen. Vederlaget betalas ut månadsvis och minskas
med sådan inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete som
sägs i 10 § andra stycket.

19 § Avgångsvederlag enligt 16–18 §§ ska betalas ut av Statens
tjänstepensionsverk. Förordning (2010:558).

20 § Regeringen kan besluta om andra villkor än som följer av
16-19 §§, om det finns särskilda skäl.

Övergångsbestämmelser

2003:55

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari
2003.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1038) om
statliga chefspensioner m.m.

3. Bestämmelserna i förordningen (1995:1038) om statliga
chefspensioner m.m. skall dock fortfarande tillämpas på den som
den 31 december 2002 hade sådan chefsanställning som avses i
förordningen, om arbetstagaren i oavbruten följd fortsätter
sådan anställning.

4. Bestämmelserna i den tidigare upphävda förordningen
(1991:1160) om förordnandepension m.m. skall tillämpas på den
som enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
omfattas av den förstnämnda förordningen.

5. Bestämmelserna i förordningen (1995:1038) om statliga
chefspensioner m.m. skall även tillämpas på den som är född år
1942 eller tidigare oavsett om arbetstagaren har tillträtt en
sådan anställning som avses i denna förordning den 1 januari
2003 eller senare.

6. Om en arbetstagare är född år 1943 eller senare och omfattas
av förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
eller av förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m.,
och i stället önskar omfattas av denna förordning så skall han
eller hon anmäla det till Statens pensionsverk senast den 31
december 2003. En sådan anmälan gäller från och med den 1
januari 2003.

7. För den som har beviljats eller kommer att beviljas pension
enligt den tidigare upphävda förordningen (1991:1160) om
förordnandepension m.m. skall gränsbeloppen för reducering och
upphörande av pensionen ligga fast i nivån för september 1995
tills de nått samma nivå som enligt de nya bestämmelserna.
Därefter tillämpas föreskrifterna i denna förordning.

2003:855

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Den nya
bestämmelsen i 2 § skall dock tillämpas från och med den 1
januari 2003.

2. Den äldre lydelsen av 3 § skall fortfarande tillämpas på den
som den 31 december 2003 hade sådan chefsanställning som avses
i förordningen, om arbetstagaren i oavbruten följd fortsätter
sådan anställning.

2014:1294

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. I fråga om länspolismästare vid Polismyndigheten i
Stockholms län gäller äldre bestämmelser.

Bilaga

Förteckning över chefsanställningar

Chefsanställning Myndighet

Generaldirektör

Landshövding

Överbefälhavare Försvarsmakten

Generaltulldirektör Tullverket

Riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret

Rikskronofogde Kronofogdemyndigheten

Riksarkivarie Riksarkivet

Riksbibliotekarie Kungl. biblioteket

Riksantikvarie Riksantikvarieämbetet

Överintendent Statens historiska museer

Överintendent Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde

Överintendent Statens maritima museer

Överintendent Statens försvarshistoriska
museer

Överintendent Naturhistoriska riksmuseet

Överintendent Statens museer för världskultur

Direktör Statens konstråd

Ordförande Statens va-nämnd

Ordförande Allmänna reklamationsnämnden

Barnombudsman Barnombudsmannen

Ombudsman Diskrimineringsombudsmannen

Rikspolischef Polismyndigheten

Säkerhetspolischef Säkerhetspolisen

Förvaltningschef Regeringskansliet
Förordning (2014:1294).