Förordning (2003:552) om företagshypotek

SFS nr
2003:552
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2003-07-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:987

Inledande bestämmelser

1 § Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 §
lagen (2008:990) om företagshypotek.
Förordning (2008:1001).

2 § Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för
företagsinteckningsregistret.

Inskrivningsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
myndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för
behandlingen av personuppgifter.

3 § I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål
att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan
författning och

a) som avser sådan egendom för vilken företagsinteckning eller
annan införing sker i företagsinteckningsregistret, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den
information som finns i registret,

2. förvärv och avyttring av egendom i vilken inteckning har
skett och

3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där den information som ingår i
företagsinteckningsregistret utgör underlag för prövningar
eller beslut.

4 § Företagsinteckningsregistret ska innehålla de uppgifter som
framgår av 7-11 §§.

Företagsinteckningsregistret ska även innehålla annan
information som har samband med information som enligt 7-11 §§
ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan
information finns i 13-14 a §§.

Tilläggsinformationen ska redovisas skild från övriga uppgifter
i registret. Förordning (2008:1081).

4 a § En ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till
inskrivningsmyndigheten enligt föreskrifter som
inskrivningsmyndigheten får meddela.
Förordning (2008:1081).

Verksamheten vid inskrivningsmyndigheten

5 § Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt
denna förordning uppgår till 340 kr.

Användningen av företagsinteckningsregistret får vara
avgiftsbelagd. Förordning (2007:26).

6 § Inskrivningsmyndigheten får för de ändamål som anges i 3 §
medge myndighet eller någon annan direktåtkomst till
företagsinteckningsregistret.

Företagsinteckningsregistrets innehåll m.m.

7 § Företagsinteckningsregistret skall vara indelat i
registerposter. Varje registerpost skall avse
inskrivningsförhållandena för en fysisk eller juridisk person.

8 § Inom en registerpost redovisas uppgifterna i tre
avdelningar. De olika avdelningarna skall innehålla uppgifter
om

1. person,

2. anteckningar och

3. inteckningar m.m.

Uppgifterna i avdelningen om en person skall avse hela
registerposten. Uppgifterna i övriga avdelningar redovisas
särskilt för varje person som berörs av gällande införing.

I företagsinteckningsregistret skall därutöver redovisas datum
för den senaste inskrivningsdag vars samtliga beslut och
anteckningar har förts in i registret (aktualitetsdatum).

9 § I avdelningen för uppgifter om en person införs

1. person- eller organisationsnummer och namn eller firma och

2. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

I avdelningen får dessutom, om det är lämpligt, föras in
organisationsnummer för dödsbo och partrederi.

Saknas uppgift om person- eller organisationsnummer, införs i
stället ett särskilt registernummer i avvaktan på sådan
uppgift.

10 § I avdelningen för uppgifter om anteckningar införs

1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan
författning skall antecknas i företagsinteckningsregistret och
som inte skall föras in i en annan avdelning,

2. datum och aktnummer för införingen och

3. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

11 § I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införs

1. inteckningens belopp med siffror och inteckningens valuta,

2. datum och aktnummer för ansökan,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för
bifall inte är densamma som dagen för ansökan,

4. beslut som inte innefattar bifall till ansökan,

5. namn och adress för innehavare av företagsinteckningsbrev,

6. sammanföring, nedsättning eller annan förändring av
inteckning,

7. utbyte av företagsinteckningsbrev och

8. ändring eller rättelse av uppgifterna inom avdelningen.

Uppgifter skall föras in i avdelningen på sådant sätt att
inteckningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller
inteckningar med lika rätt, skall det anges särskilt.

I avdelningen skall särskilt anges det sammanlagda belopp för
vilket den fysiska eller juridiska personens egendom svarar på
grund av inteckning som har beviljats eller sökts. Om det finns
inteckningar i olika valutor, skall dock ett sammanlagt belopp
anges för varje valuta. Förordning (2004:385).

12 § Uppgifter om en inteckning som dödas eller upphör att
gälla liksom andra uppgifter som förlorar sin betydelse skall
tas bort ur företagsinteckningsregistret.

En registerpost som inte innehåller uppgifter om gällande
inteckningar eller gällande anteckningar får tas bort. Detsamma
gäller, om en registerpost innehåller endast uppgifter om
inteckningar eller anteckningar som uppenbart saknar betydelse.

13 § Uppgifter som tas bort enligt 12 § skall i förkortad form
redovisas som tilläggsinformation till
företagsinteckningsregistret på ett sådant sätt att upplysning
kan fås om vilka ärenden som har berört en viss registerpost.

I de fall en hel registerpost tas bort får uppgifterna i
stället skrivas ut och läggas till akten. Tilläggsinformationen
får även i annat fall enligt inskrivningsmyndighetens
bestämmande föras över till akten.

14 § Som tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret
skall inskrivningsmyndigheten redovisa en förteckning över de
underrättelser om konkurser som den har fått från
tingsrätterna.

Trots bestämmelserna i 4 § tredje stycket får förteckningen
redovisas så att det vid införing av uppgifter i en
registerpost omedelbart framgår om den person som
registerposten avser är i konkurs enligt uppgifterna i
förteckningen.

14 a § Som tilläggsinformation till
företagsinteckningsregistret ska redovisas om det
företagsinteckningsbrev som svarar mot en inteckning är ett
skriftligt företagsinteckningsbrev. Förordning (2008:1081).

15 § Frågan om ansökan om företagsinteckning ska avslås enligt
4 kap. 11 § 2 lagen (2008:990) om företagshypotek får
inskrivningsmyndigheten bedöma på grundval av uppgifterna i
förteckningen enligt 14 § första stycket.
Förordning (2008:1001).

Dagbok m.m.

16 § Ärendena förs in i dagboksunderlag efter den ordning som
de handläggs på inskrivningsdagen och numreras i löpande följd
för varje inskrivningsdag. Datum och nummer skall anges på de
handlingar som kommer in. På en av handlingarna i varje ärende
skall dessutom anges dagen då ärendet kom in till
inskrivningsmyndigheten.

17 § Vid handläggningen av ärenden görs först en förberedande
införing av beslutsförslag i anslutning till de berörda
uppgifterna i företagsinteckningsregistret. Införingen skall
därefter granskas och godkännas av den som fattar beslutet. Vid
godkännandet skall dagboksunderlaget förses med uppgift om
beslutande tjänsteman.

18 § Sedan ett beslutsförslag godkänts enligt 17 § i samtliga
ärenden som hör till en viss inskrivningsdag skall en markering
göras om att besluten får föras in i
företagsinteckningsregistret. I samband därmed skall dagboken
arkiveras. Besluten skall därefter föras in i registret.
Dagboken skall skrivas ut vid behov.

19 § Sedan en markering enligt 18 § har gjorts får beslut inte
ändras. Kan ett beslut av tekniska eller andra skäl inte föras
in i företagsinteckningsregistret, skall dock beslutet
omprövas.

20 § Akterna i inskrivningsärendena ska förvaras i datum- och
nummerordning. En sådan anteckning i en akt som avses i 4 kap.
5 § lagen (2008:990) om företagshypotek ska bestyrkas av den
som har gjort anteckningen. Förordning (2008:1001).

21 § Hos inskrivningsmyndigheten skall det föras ett
bevakningsregister. Det skall innehålla uppgifter om uppskjutna
ärenden och om ansökningar som har avslagits eller förklarats
förfallna. Registret får även innehålla uppgifter om andra
förhållanden som inskrivningsmyndigheten skall iaktta en viss
dag. När en åtgärd enligt bevakningsregistret har vidtagits
eller en uppgift av annat skäl har förlorat sin betydelse skall
uppgiften tas bort ur registret.

Bevis om beslut m.m.

22 § Över inskrivningsmyndighetens beslut ska det utfärdas
bevis.

Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

Ansökan avser Beslut Bevis

Inteckning bifall skriftligt
företagsinteckningsbrev
eller elektroniskt
företagsinteckningsbrev

övriga inskrivningsbevis

Utbyte av
företagsinteckningsbrev bifall skriftligt
företagsinteckningsbrev
eller elektroniskt
företagsinteckningsbrev

övriga inskrivningsbevis

Sammanföring bifall skriftligt
företagsinteckningsbrev
eller elektroniskt
företagsinteckningsbrev

övriga inskrivningsbevis

Nedsättning bifall skriftligt
företagsinteckningsbrev
eller elektroniskt
företagsinteckningsbrev

övriga inskrivningsbevis

Dödning alla inskrivningsbevis

Dödning enligt
20–22 §§ lagen
(2011:900) om
dödande av förkommen
handling alla inskrivningsbevis

Rättelse alla skriftligt
företagsinteckningsbrev,
elektroniskt

företagsinteckningsbrev
eller inskrivningsbevis

Begärs sammanföring och i samband därmed utbyte av det
inteckningsbrev som den sammanförda inteckningen svarar mot,
ska inteckningsbrev på grund av sammanföringen inte utfärdas.
De inteckningsbrev som ska utfärdas på grund av utbytet ska
innehålla uppgift om både sammanföringen och utbytet.

Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed
sammanföring, som berör en inteckning som svarar mot ett av de
begärda nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev inte
utfärdas för utbytet i denna del. Det inteckningsbrev som ska
utfärdas på grundval av sammanföringen ska innehålla uppgift
om både utbytet och sammanföringen.

Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed dödning
av inteckning som svarar mot ett av de nya inteckningsbreven,
ska inteckningsbrev för dödad inteckning inte utfärdas. I
stället ska utfärdas inskrivningsbevis för dödningen
innefattande uppgift om utbytet.

I annat fall än som avses i andra–femte styckena ska utfärdas
ett särskilt bevis på begäran av sökanden.
Förordning (2011:987).

23 § Underrättelser enligt 4 kap. 8 och 19 §§ lagen (2008:990)
om företagshypotek ska sändas till mottagaren i rekommenderat
brev. Förordning (2008:1001).

24 § Inskrivningsbevis, skriftliga företagsinteckningsbrev samt
underrättelser som avses i 23 § ska skrivas ut med hjälp av
automatiserad behandling. Handlingarna undertecknas inte.

Särskilt bevis ska utfärdas manuellt av inskrivningsmyndigheten
och ska undertecknas av den som har fattat beslutet.

Kan inskrivningsbevis, skriftligt företagsinteckningsbrev eller
underrättelse till följd av tekniskt fel eller av annan
anledning inte framställas på det sätt som anges i första
stycket, får inskrivningsmyndigheten i stället framställa
handlingen i form av ett särskilt bevis. Inteckningsbrev ska
därvid utfärdas på sådan blankett som avses i 25 §.

Rättas felskrivning i bevis sedan beviset har lämnats ut, ska
rättelsen bestyrkas av den som har fattat beslutet om rättelse.

Av 1 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek framgår att
ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas genom
registrering av inteckningen i inteckningsbrevsregistret. Om
sådan registrering finns särskilda bestämmelser i lagen
(2008:1075) om inteckningsbrevsregister och förordningen
(2008:1080) om inteckningsbrevsregister.
Förordning (2008:1081).

25 § Inskrivningsbevis och skriftliga företagsinteckningsbrev
ska utfärdas på särskilda blanketter. Inskrivningsmyndigheten
får meddela föreskrifter om blanketternas utformning.

Skriftliga företagsinteckningsbrev ska innehålla uppgift om

1. datum och nummer för inteckningsansökan,

2. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt
inteckningens valuta,

3. person- eller organisationsnummer och namn eller firma, och

4. det beslut som ligger till grund för
företagsinteckningsbrevets utfärdande, om beslutet inte
meddelas samma inskrivningsdag som inteckningsansökan hänför
sig till.

Om ett nytt skriftligt företagsinteckningsbrev utfärdas enligt
4 kap. 22 § lagen (2008:990) om företagshypotek med anledning
av rättelse, ska det anges i det nya företagsinteckningsbrevet
att det ersätter ett tidigare utfärdat sådant brev.

Om skriftliga företagsinteckningsbrev som utfärdas enligt 7 §
lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister finns särskilda
bestämmelser i 9 och 10 §§ förordningen (2008:1080) om
inteckningsbrevsregister. Förordning (2008:1081).

26 § Om en inteckning dödas, ska, i förekommande fall, det
skriftliga företagsinteckningsbrevet göras obrukbart och
behållas av inskrivningsmyndigheten. När ett nytt
inteckningsbrev utfärdas efter en inteckningsåtgärd gäller
detsamma i fråga om tidigare utfärdade skriftliga
inteckningsbrev. Förordning (2008:1081).

26 a § Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat
upp skriftlig fullmakt, ska en underrättelse om det beslut
genom vilket ärendet har avgjorts sändas till sökanden.
Förordning (2008:1081).

Gravationsbevis

27 § Bevis om de uppgifter som redovisas i
företagsinteckningsregistret lämnas i form av gravationsbevis.
Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje registerpost.
Beviset ska innehålla de uppgifter som redovisas i
registerposten samt uppgifter enligt 14 a § och om
aktualitetsdatum.

Bevis om att en viss fysisk eller juridisk person inte
förekommer i företagsinteckningsregistret lämnas också i form
av gravationsbevis.

Gravationsbevis utfärdas på blankett enligt formulär som
fastställs av inskrivningsmyndigheten. Beviset undertecknas
inte. På blanketten ska det finnas uppgift om
inskrivningsmyndighetens namn och adress.
Förordning (2008:1081).

Bemyndiganden

28 § Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivningsverksamheten vid längre driftavbrott i systemet
för automatiserad behandling,

2. avgifter för användningen av företagsinteckningsregistret,

3. om vilka adressuppgifter som behövs för att
underrättelseskyldigheten enligt enligt 26 a § ska kunna
fullgöras, och

4. tillämpningen av denna förordning. Förordning (2008:1081).

Övergångsbestämmelser

2003:552

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Genom
förordningen upphävs förordningen (1985:804) om
företagshypotek.

2. I de fall då en företagsinteckning har beviljats före
ikraftträdandet av denna förordning gäller förordningen
(1985:804) om företagshypotek fram till den 1 januari 2005.
Företagsinteckningsregistret skall dock från och med den 1
januari 2004 ha det innehåll som följer av denna förordning,
varvid det av registret skall framgå, till den 1 januari 2005,
om en företagsinteckning har tagits ut med stöd av lagen
(1984:649) om företagshypotek och, även därefter, om det är en
begränsad eller regional inteckning.

3. Verksamhet som utövas gemensamt av flera näringsidkare den 1
januari 2004 redovisas, så länge inteckningen består, som en
egen registerpost. Om en anmälan enligt 2 kap. 3 § andra
stycket lagen (1984:649) om företagshypotek sker före den 1
januari 2005 antecknas den i registerposter för såväl
överlåtare som förvärvare.

4. Blir inteckning som har meddelats enligt de bestämmelser som
gällde före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om
företagshypotek föremål för dödning eller för åtgärd som medför
att företagsinteckningsbrev utfärdas, skall
inskrivningsmyndigheten förse det intecknade skuldebrevet med
påskrift att handlingen inte längre medför någon rätt i den
intecknade verksamheten samt återlämna det till sökanden.

5. Vid utsträckning enligt punkten 3 övergångsbestämmelserna
till lagen (2003:528) om företagsinteckning utfärdas
företagsinteckningsbrev och i övrigt tillämpas vad som gäller
enligt förordningen (1985:804) om företagshypotek.

6. I den förteckning som avses i 14 § skall föras in uppgifter
om konkurser som har beslutats före den 1 januari 2004 och som
då ännu inte har avslutats. Skatteverket skall för detta
ändamål i maskinläsbar form tillhandahålla uppgift om dessa
konkurser från det utsökningsregister som hos verket förs för
exekutionsväsendet. Förordning (2003:1044).

2004:360

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.

2011:987

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller för en ansökan om dödande av
förkommen handling eller inteckning som har kommit in till
tingsrätten före ikraftträdandet.